SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA VRBNIK
55

21.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 38. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/05) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 6. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2005. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Općine Vrbnik

Članak 1.

U Statutu Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 34/05) odredba članka 50. mijenja se i glasi:

»Načelnik i zamjenik svoju dužnost mogu obavljati profesionalno i za to vrijeme ostvaruju pravo na plaću, odnosnu naknadu plaće kao i druga prava iz rada sukladno posebnim zakonima o čemu Vijeće donosi posebnu odluku.«

Članak 2.

Odredba članka 61. Statuta mijenja se i glasi:

»Na prijedlog najmanje 4 člana Općinskog vijeća može se iskazati nepovjerenje i razriješiti dužnosti prije isteka vremena na koje su izabrani općinski načelnik i njegov zamjenik, pojedini član Poglavarstva ili Poglavarstvo u cjelini.

Glasovanje o povjerenju Poglavarstvu može zahtijevati i njegov predsjednik.

O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne 7 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje nepovjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 3.

Odredba članka 91. točka 5. Statuta mijenja se i glasi:

»globe za prekršaje koje Općina Vrbnik propiše u skladu sa zakonom.«

Članak 4.

U odredbi članka 107. Statuta, iza stavke 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Protiv pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće ili Poglavarstvo Općine Vrbnik kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonima nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 5.

Odredba članka 81. stavak 2. Statuta briše se, dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 6.

Odredba članka 116. Statuta briše se, a dosadašnji članci 117. i 118. postaju članci 116. i 117. Statuta.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 012-01/01-05/2

Ur. broj: 2142-07-01-05-1

Vrbnik, 30. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Franjo Toljanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr