SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
35

31.

Na osnovi točke 1. članka 14. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01, 197/03 i 92/05) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 28. prosinca 2005. godine, donosi

PLAN
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
za 2006. godinu

Članak 1.

Planom nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, radova i usluga za svaku istovrsnu robu, radove i usluge za koje su sredstva planirana u Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodatnu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Nabva roba, radova i usluga male vrijednosti vrši se sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02).

Nabava roba radova i usluga vrijednosti do 20.000,00 kuna vrši se izravanim ugovaranjem.

Nabava roba, radova i usluga vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kuna vrši se javnim ili ograničenim prikupljanjem ponuda.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i ukoliko se u prethodnom postupku, javnom ili ograničenom prikupljanju ponuda, dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2006. godine pristupit će se nabavi sljedećih roba i usluga.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga čini Povjerenstvo za nabavu u postupku nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kuna.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave i evidencije sklopljenih ugovora o nabavi provodi Upravni odjel Općine.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/05-01/23

Ur. broj: 2156/03-05-1

M. Draga, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anton Rudan, v. r.

 

Plan nabave roba, radova i usluga   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr