SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
35

30.

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04 i 178/84) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 28. prosinca 2005. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Donosi se program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga koji se financira iz sredstava komunalne naknade u 2006. godini.

Članak 2.

Sredstva komunalne naknade u iznosu od kn 630.000,00 raspoređuju se:

1. Čišćenje i održavanje javnih površina kn 470.000,00

a.) Javno prometne površine

- redovno pometanje kn 135.000,00

- pojačano pometanje kn 10.000,00

- odvoz krupnog otpada kn 45.000,00

- nepredviđeni radovi pometanja kn 5.000,00

- nabava sitnog inventara kn 5.000,00

- nabava potrošnog materijala kn 1.000,00

- radovi održavanja: kn 45.000,00

* građevinski kn 25.000,00

* bravarski kn 5.000,00

* stolarski radovi kn 5.000,00

* ličilački kn 3.000,00

* vodoinstalaterski kn 5.000,00

* nepredviđeni kn 2.000,00

- upravljanje preprekom ulaza

u centar M. Drage kn 30.000,00

b.) Zelene površine

- redovno održavanje kn 95.000,00

- pojačano održavanje kn 10.000,00

- nabava sadnica kn 5.000,00

- nepredviđeni radovi kn 5.000,00

c.) Ostalo

- geodetsko-katastarske usluge kn 10.000,00

- obvezna dezinsekcija, deratizacija

i dezinfekcija kn 17.000,00

- Higijeničarska služba kn 11.000,00

- Projekti / nadzori kn 20.000,00

- Vještačenja kn 15.000,00

- vodna naknada kn 6.000,00

2. Javna rasvjeta kn 65.000,00

- održavanje kn 50.000,00

- prigodno ukrašavanje kn 15.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta kn 10.000,00

- asfaltiranje kn 7.000,00

- nabava materijala za betoniranje kn 3.000,00

4. Redovno održavanje pomorskog dobra kn 80.000,00

5. Nepredviđeni radovi kn 5.000,00

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga zasebnim odlukama pojedinačno će odobravati raspored sredstava iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/22

Ur. broj: 2156/03-05-1

M. Draga, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr