SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
GRAD VRBOVSKO
35

42.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grad Vrbovskog, na sjednici održanoj 22. prosinca 2005. godine, donosi

PROGRAM
održavanja i građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje i građenje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa jesu:

1. Prihodi od komunalne naknade 1.080,476,42

2. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.100,000,00

3. Prihodi od grobne naknade 90,000,00

4. Prihodi od šumskog doprinosa 700.000,00

5.Potpore Primorsko-goranske županije
i Ministarstva 400.000,00

6. Učešće proračuna grada (porez iz dohotka) 0,00

7. Višak prihoda iz 2005. godine 619.523,58


UKUPNO: 4.990.000,00


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje i građenje komunalne infrastrukture planirana su za sljedeće:


1. Plan javne rasvjete 750.000,00


1.1. Plan utroška elek.energije javne rasvjete 380.000,00

1.2. Plan održavanja i popravka javne rasvjete, zamjena žarulja, popravak dotrajalih stupova i sl. 110.000,00

1.3. Plan postavljanja novih rasvjetnih tijela po prijedlozima MO i prema energetskim uvjetima 105.000,00

1.4. Plan rješavanja JR prema novom groblju Lukovdol 50.000,00

1.5. Održavanje metalnih stubova JR farbanjem 25.000,00

1.6. Ukrašavanje Grada za Božić i Novu godinu 35.000,00

1.7. Rješavanje rasvjete u Ul. Viktora Bubnja 45.000,00


2. Plan zimskog čišćenja i održavanja nerazvrstanih cesta 850.000,00


3. Plan održavanja i čišćenja javnih površina 450.000,00


3.1. Plan odvoza krupnog i ostalog otpada s javnih površina, čišćenje, košnja i uređenje javnih površina 240.000,00

3.2. Plan sanacije divljih deponija 55.000,00

3.3. Plan obrezivanja krošnji stabala i rušenje stabala s javnih površina 25.000,00

3.4. Plan nabave ukrasnog raslinja 25.000,00

3.5. Plan nabave koševa za otpatke (30 l) 15.000,00

3.6. Plan nabave manjih kontejnera od 1100 l ili 700 l 25.000,00

3.7. Plan nabave kontejnera za reciklažu staklenog otpada 25.000,00

3.8. Plan nabave opreme i potrošnog materijala za potrebe vlastitog pogona za održavanje javnih površina 25.000,00

3.9. Plan nabave i postave klupa za sjedenje 15.000,00


4. Označavanje parkirnih mjesta 10.000,00


5. Postava prometnih znakova 15.000,00


6. Uređenje dječjih igrališta na javnim površinama 100.000,00


7. Obnova i postava autobusnih stajališta 50.000,00


8. Plan tekućeg i investicijskog ulaganja u groblja 310.000,00


8.1. Plan odvoza smeća 100.000,00

8.2. Plan potrošnje elek.energije u mrtvačnicama 20.000,00

8.3. Plan ulaganja u groblje Gomirje 37.500,00

8.4. Plan ulaganja u groblje Dokmanovići, I.Petrovića, Radoševići 42.500,00

8.5. Plan obnove (krečenje) crkve u V. Jadrču 14.000,00

8.6. Plan obnove mrtvačnice u Lukovdolu 19.000,00

8.7. Plan ulaganja u groblje Damalj 14.000,00

8.8. Plan ulaganja u mrtvačnicu Trnova Poljana 19.000,00

8.9. Plan ulaganja u mrtvačnicu Plemenitaš 10.000,00

8.10. Plan ulaganja u mrtvačnicu Osojnik 10.000,00

8.11. Plan ulaganja za ogradu groblja Ljubošina 24.000,00


9. Popravak, proširenje, nasipavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, nogostupa i potpornih zidova 2.340.000,00


9.1 Plan sanacije zida uz pješački prolaz pored šumarije i dječjeg igrališta i u Ul. I. G. Kovačića 110.000,00

9.2 Plan popravka, proširenja usjeka i nepreglednih zavoja i nasipavanje cesta i putova 200.000,00

9.3 Plan popravka i asfaltiranja cesta i nogostupa na cijelom području grada Vrbovskog 1.900.000,00

9.4 Plan sanacije stepeništa ispred »Sljemena« i ljekarne 50.000,00

9.5 Sanacija zida uz pješački prolaz ispred crkve Sv. »I. Nepomuka« 80.000,00


10. Plan održavanja cijevi oborinske odvodnje 40.000,00


10.1 Održavanje i čišćenje slivnika odvodnje 20.000,00

10.2 Čišćenje upojnih bunara 20.000,00


11. Održavanje po Mjesnim odborima (materijalni troškovi) 40.000,00


12. Zdravstveno veterinarske usluge (higijeničarska služba) 35.000,00


UKUPNO: 4.990.000,00


Članak 4.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006.godine.

Klasa: 363-02/05-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/05-01

Vrbovsko, 22. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr