SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
GRAD VRBOVSKO
35

39.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 96/03) i članka 16. i 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 22. prosinca 2005. godine donijelo je:

PRORAČUN
Grada Vrbovskog za 2006. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Vrbovskog za 2006. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 21.798.860,00

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.000,00

RASHODI POSLOVANJA 29.271.510,00

RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.600.350,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK - 9.979.000,00


B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 10.000.000,00


C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 130.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 151.000,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE - 21.000,00


VIŠAK/MANJAK + RASP. SRED.

IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2006. godinu i to:


Pozicija Ek.klas. N a z i v Proračun


Ukupno prihodi 32.022.860,00

6 Prihodi poslovanja 21.798.860,00

61 Prihodi od poreza 12.025.570,58

611 Porez i prirez na dohodak 11.065.570,58

1 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 11.065.570,58

612 Porez na dobit 250.000,00

2 6121 Porez na dobit 250.000,00

613 Porezi na imovinu 340.000,00

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 90.000,00

3 6131 Porez na neobrđ., obrad. poljop. zemlj. 0,00

4 6131 Porez na neiskorištene poduz. nek. 0,00

5 6131 Porez na kuće za odmor 90.000,00

6 6131 Porez na korištenje javnih površina 0,00

7 6134 Porez na promet nekretnina 250.000,00

614 Porezi na robu i usluge 370.000,00

8 6142 Porez na potr. alk. i bezalk. pića 150.000,00

9 6145 Porez na tvrtku odn. naziv. tvrtke 220.000,00

63 Pomoći od subjekata unutar opće države 5.087.813,00

633 Pomoći iz proračuna 5.087.813,00

6331 Tekuće potpore iz proračuna 2.235.000,00

10 6331 Pomoći iz župan pror. ostale 485.000,00

10.01 6331 Pomoći iz Minist. gosp. za poduzet. zonu 1.000.000,00

10.1 6331 Pomoći iz župan. za izradu plana za poduzet. zonu 250.000,00

11.1 6331 Minist. branitelja obitelji i međugen. solid. 500.000,00

6332 Kapitalne potpore iz proračuna 2.852.813,00

10.03 6332 Ministarstvo za zaštitu okoliša 0,00

11 6332 Kapit. pomoći iz žup. pror. za vodovod 452.813,00

11.1 6332 Kapitalne potpore iz Županije za izgrad. šport. dvor. 2.400.000,00

64 Prihodi od imovine 710.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 80.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 630.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 500.000,00

15 6422 Prihodi od zakupa nekretnina 450.000,00

16 6422 Prihodi od stanarina 50.000,00

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 130.000,00

17 6423 Nakn. za eksploatac. min. sir. 40.000,00

18 6423 Grobna naknada 90.000,00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 3.955.476,42

651 Administrativne (upravne) pristojbe 75.000,00

19 6513 Prihodi od prodaje državnih biljega 75.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 3.880.476,42

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 3.180.476,42

19.1 6523 Komunalni doprinos 2.100.000,00

20 6523 Komunalna naknada 1.080.476,42

21 6524 Doprinosi za šume 700.000,00

66 Ostali prihodi 20.000,00

661 Vlastiti prihodi 20.000,00

22 6612 Prih.od obav. ost. posl. vlast. djelat. 20.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 94.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 94.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 94.000,00

23 7211 Prihodi od prodaje stanova 94.000,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 130.000,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 130.000,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn 30.000,00

24 8121 Povrat danih zajmova udrugama 20.000,00

25 8122 Povrat danih zajmova studentima 10.000,00

816 Primici (pov.) glav. zajm. danih trg. dr. obrt., poduz. 100.000,00

26 8161 Povrat danih zajm. pod. 100.000,00

9 Vlastiti izvori 10.000.000,00

92 Rezultat poslovanja 10.000.000,00

922 Višak/manjak prihoda 10.000.000,00

27 9221 Raspoloživa sredstva iz prethod. god. 10.000.000,00Pozicija Ek.klas.N a z i v Proračun


Ukupno izdaci 32.022.860,00

3 Rashodi poslovanja 29.271.510,00

31 Rashodi za zaposlene 2.514.400,00

311 Plaće 1.961.000,00

3111 Plaće za redovan rad 1.961.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 185.000,00

3121 Rashodi za zaposlene (Kolekt.ug) 185.000,00

313 Doprinosi na plaće 368.400,00

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 361.600,00

3133 Doprinosi za zapošljavanje i ozljede na radu 6.800,00

32 Materijalni rashodi 7.137.950,00

321 Naknade troškova zaposlenima 203.050,00

3211 Službena putovanja 20.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 178.050,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.037.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 67.000,00

3223 Energija 960.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr. 10.000,00

3225 Nabava sitnog inventara 0,00

323 Rashodi za usluge 5.087.200,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 137.200,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.408.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 106.000,00

3234 Komunalne usluge 1.316.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 35.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00

3238 Računalne usluge - softverska podrška 60.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 810.700,00

3291 Naknade vijećnika 295.700,00

3292 Premije osiguranja 25.000,00

3293 Reprezentacija 80.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 410.000,00

34 Financijski rashodi 170.000,00

343 Ostali financijski rashodi 170.000,00

3431 Usluge platnog prometa 70.000,00

3434 Kamate za poduzetničke kredite 100.000,00

35 Subvencije 8.200.000,00

352 ZA RAZVOJ PODUZETNOŠTVA ZA MLADE I ŽENE 8.200.000,00

3521 Za razvoj poduzetništva-Poduzetnik II 400.000,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 7.300.000,00

3523 Za razvoj poduzetnoštva za mlade i žene 500.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 814.500,00

druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 814.500,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 624.500,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 190.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 10.434.660,00

381 Tekuće donacije 2.974.660,00

3811 Tekuće donacije u novcu 2.974.660,00

382 Kapitalne donacije 280.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 280.000,00

386 Kapitalne pomoći 7.180.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i ost-financ. inst. i 7.180.000,00

trg. društvima

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.600.350,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 730.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 730.000,00

4111 Zemljište 730.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.870.350,00

421 Građevinski objekti 755.000,00

4214 Za uređenje gradske površine za održ. placa 755.000,00

422 Postrojenja i oprema 215.350,00

4221 Uredska oprema i namještaj 100.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 95.350,00

4224 Medicinska oprema 5.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 900.000,00

4263 Umjetnička literarna i znanstvena djela 330.000,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 570.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 151.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 130.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprof. org. građ. i kućanstv. 130.000,00

5121 Stipendiranje studenata 130.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 21.000,00

544 Otplata glavnice primljenih zajmova 21.000,00

5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih ba. 21.000,00


II. POSEBNI DIO

Izdaci proračuna u svoti 32.022.860,00 kuna raspoređuju se po nositeljima korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:


Pozi- Ek. N a z i v Proračun

cija klas.


Razdjel: 1 POGLAVARSTVO 25.310.700,00

Glava: 1 Predstavnička i izvršna tijela 855.700,00

1 3299 Ostali nespomenuti rashodi 120.000,00

2 3291 Naknade vijećnika 295.700,00

3 3293 Reprezentacija 80.000,00

4 3299 Tekuća pričuva 250.000,00

5 3299 Izdaci za Dan grada 40.000,00

6 3431 Usluge platnog prometa 70.000,00

Glava: 2 Poduzetništvo 9.360.000,00

7 3521 Za razvoj poduzetništva-Poduzetnik II 400.000,00

8 3434 Kamate za poduzetničke kredite 100.000,00

9 3522 Osnivački ulog trg.društva »Bijela kosa« 7.000.000,00

10 3523 Za razvoj poduzetnoštva za mlade i žene 500.000,00

11 3522 Poticanje razvoja poljoprivrede 300.000,00

12 4263 Izrada cjelovitog progr.razv.grada Vrbovskog (PUR) 80.000,00

13 4264 Izrada projektne dokumentacije za pod. zonu 250.000,00

14 4111 Zemljište 730.000,00

Glava: 3 Donacije 970.000,00

15 3811 Vijeće srpske nacionalne manjine 50.000,00

16 3811 Troškovi rada mjesnih odbora 75.000,00

17 3811 Tekuće donacije polit. strankama 40.000,00

18 3811 Tekuće donac.Vatrogasnoj zajednici 350.000,00

19 3811 Tekuće donac. Turist. zajednici 80.000,00

20 3811 Tekuća donac. Veter. stanici za umjetno osjemenj. 60.000,00

21 3811 Donac Centr .za brd.-plan. poljop. 15.000,00

22 3811 Donacije poljoprivrednicima 300.000,00

Glava: 4 Komunalna djelatnost 4.680.000,00

23 3223 Javna rasvjeta 380.000,00

24 3223 Održ.i popravak javne rasvjete 110.000,00

25 3223 Postavljane novih rasvjetnih tijela po prij. MO 105.000,00

26 3223 Plan rješavanje JR prema novom groblju Lukovd. 50.000,00

27 3223 Održavanje metalnih stupova javne rasvjete 25.000,00

28 3223 Ukrašavanje grada za Božić i Novu godinu 35.000,00

29 3223 Rješavanje rasvjete u Ul. Viktora Bubnja 45.000,00

30 3232 Postava prometnih znakova 15.000,00

31 3232 Označivanje parkirnih mjesta 10.000,00

32 3232 Uređenje dječjih igrališta 100.000,00

33 3232 Obnova i postava autobusnih stajališta 50.000,00

34 3232 Popravak i asvaltiranje cesta na cijelom podr. Vrb 1.900.000,00

35 3232 Popravak,proš.usjeka,nepr.zavoja,nasip.cesta i put 200.000,00

36 3232 San.zida uz pj.prol.kod Šumarije i dj.Igr.u I.G.K 110.000,00

37 3232 Sanacija stepeništa ispred Sljemena i ljekarne 50.000,00

38 3232 San zida uz pje.prol kod crkve Sv.I.Nepomuka 80.000,00

39 3232 Popr. i održ.cijevi obor. odvodnje i upojnih bunar 40.000,00

40 3234 Troškovi zimskog čišćenja cesta i održ.neraz.cesta 850.000,00

41 3234 Čišćenje,košnja,uređenje i odvoz kr.otpada s jav.p 196.000,00

42 3234 Saniranje divljih deponija 55.000,00

43 3234 Obrezivanje krošnji stabala i ruš.na jav.površ. 25.000,00

44 3234 Nabava ukrasnog raslinja 25.000,00

45 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih ba. 21.000,00

45.1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr. 10.000,00

46 4223 Nabava opreme i potrošnog materijala za vl.pogon 25.000,00

47 4223 Nabava koševa za otpatke(30 l) 15.000,00

47.1 4223 Nabava manjih kontejnera od 1100 l ili 700 l 25.000,00

48 4223 Nabava kontejnera za reciklažu staklenog otpada 25.000,00

49 4227 Nabava i postava klupa za sjedenje 15.000,00

50 3223 Motorni benzin i dizel gorivo 13.000,00

51 3234 Održavanje po mjesnim odborima 40.000,00

52 3236 Higijeničarska služba 35.000,00

Glava: 5 Groblja 310.000,00

53 3234 Troškovi odvoza smeća 100.000,00

54 3223 Električna energija 20.000,00

55 3232 Ulaganje u groblje Gomirje 37.500,00

56 3232 Ulaganje u groblje Dokmanovići,I.Petrovića,Radošev 42.500,00

57 3232 Obnova crkve u V. Jadrču(krečenje) 14.000,00

58 3232 Obnova mrtvane u Lukovdolu 19.000,00

59 3232 Ulaganje u groblje Damalj 14.000,00

60 3232 Ulaganje u mrtvanu Trnova Poljana 19.000,00

61 3232 Ulaganje u mrtvanu Plemenitaš 10.000,00

62 3232 Ulaganje u mrtvanu Osojnik 10.000,00

63 3232 Ulaganja za ogradu groblja Ljubošina 24.000,00

Glava: 6 Kapitalna ulaganja 8.785.000,00

64 3821 Kapit.donac.udruzi Sv.Rok za crkv.i kupnju zvona 130.000,00

65 3821 Kapit.donac.za kupnju vatrogasnog vozila 150.000,00

66 3861 Kapit.donac.Komunalcu za poboljšanje vodoopskrbe 550.000,00

67 3861 Kapit.donac.za sanac.deponije Cetin 130.000,00

68 3861 Kapitalna donac.Komunalcu,za ICD 100.000,00

69 3861 Učešće u gradnji sportske dvorane 5.400.000,00

70 3861 Nastavak izgradnje kanalizacije 1.000.000,00

71 4214 Za uređenje gradske površine za održ.placa 755.000,00

72 4263 Plan rješenja sportsko rekreac.centra Krš Vrb. 250.000,00

73 4264 Prostorni plan uređenja grada 45.000,00

74 4264 Izrada plana intervencije zaštite okoliša 50.000,00

75 4264 Izrada detalj.plana Vrb-Jablan 150.000,00

76 4264 Izrada geodetskih podloga 50.000,00

77 4264 Izrada izvj.stanja u prost.i progr.mjera za unapr. 25.000,00

Glava: 7 Stambena i ostala djelatnost 350.000,00

78 3232 Tekuće i inv.održ.stamb.zgrada 100.000,00

79 3232 Adaptacija stanova za soc.slučajeve 150.000,00

79.1 3232 Adaptacija poslovnog prostora 100.000,00


Razdjel: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 6.712.160,00

Glava: 1 PROGRAM JAVNIH POTR.U PRED. 922.260,00

80 3811 Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko 780.000,00

81 3811 O.Š. »I.G.Kovačić«, za rano učenje stranih jezika 8.100,00

82 3811 O.Š. »I.G.Kovačić«,za takmičenje»Znanost mladima« 3.620,00

83 3811 Nagrade učenicima 1.500,00

84 3811 Škola u prirodi 6.000,00

85 3811 Ostale tekuće donac.,krov u Sev,nac.manj. 32.840,00

86 3811 Glazbeni razred Puhačke sekcije DVD-a, Vrbovsko 25.000,00

87 3811 ŽTŠ Moravice,Praktikum za ob.kadrova,multim. ui šk 22.000,00

88 3811 ŽTŠ, Nagrade učenicima 3.200,00

89 3811 Društvo »Naša djeca« Vrb.osn.akt. i lik.radion. 15.000,00

90 3811 Društvo»Naša djeca«-blagd.akt.i darivanje djece 25.000,00

Glava: 2 PROGRAM JAVNIH POTR.U KULT. 420.000,00

91 3811 »Narodno sveučilište« 80.000,00

92 3811 Goranovo proljeće Lukovdol 15.000,00

93 3811 DVD-u Vrbovsko za puhački orkestar 35.000,00

94 3811 Udruženje mažoretkinja »Korak po korak« 16.000,00

95 3811 KUD-u »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko 15.000,00

96 3811 O.Š. »I.G.K.«,Vrbovsko,za rad s nad. djecom, Lidrano 2.000,00

97 3811 KUD-u »Željezničar« Moravice 10.000,00

98 3811 KUD-u Gomirje 10.000,00

99 3811 Crkvenom horu »Vladika Danilo Jakšić« 5.000,00

100 3811 Oblikovnoj likovnoj radionici Plemenitaš 15.000,00

101 3811 KUD-u »Frankopan« Severin na Kupi 20.000,00

102 3811 Udruzi žena »PRI KUPE« 8.000,00

103 3811 Galeriji Alrauna, Velinka Burić 5.000,00

104 3811 SKD Prosvjeta Pododbor Moravice 5.000,00

105 3811 SKD »Prosvjeta«Gomirje 10.000,00

106 3811 ŽTŠ Moravice, folklor 2.000,00

107 3811 ŽTŠ Moravice, keramičarska radionica 4.000,00

108 3811 Neraspoređena sredstva 13.000,00

109 3232 Tekuće i investicijsko održavanje domova 100.000,00

110 3223 Ostali troškovi 50.000,00

Glava: 3 PROGRAM JAVNIH POTR. U ŠPORT 765.000,00

111 3811 KK »Kamačnik« Vrbovsko 16.000,00

112 3811 KK »Gomirje« Gomirje 16.000,00

113 3811 KK »Vrbovsko« Vrbovsko 16.000,00

114 3811 KK»Željezničar« Moravice 14.000,00

115 3811 KK »Policajac« Vrbovsko 14.000,00

116 3811 Nogometni klub »Vrbovsko«,Vrbovsko 80.000,00

117 3811 Nogometni klub »Gomirje«,Gomirje 80.000,00

118 3811 Nogometni klub »Željezničar«, Moravice 80.000,00

119 3811 Nogometna škola 24.720,00

120 3811 Šahovski klub »Goran«,Vrbovsko 27.000,00

121 3811 Školski športski klub »Goran«Vrbovsko 3.560,00

122 3811 Školski šporstki klub ŽTŠ 3.560,00

123 3811 Športsko ribolovno društvo »Kamačnik« 6.530,00

124 3811 Športsko rekreacijsko društvo »Žena« 2.970,00

125 3811 Skijaški klub Lovnik 3.750,00

126 3811 Karate klub»Gomirje« 2.970,00

127 3811 Hrvatsko planin.druš. »Željezničar«,Moravice 2.970,00

128 3811 Planinarsko društvo »Kozarac« 2.970,00

129 3811 Športsko društvo »Osojnik« 3.000,00

130 3232 Tekuće i investicijsko održavanje 50.000,00

131 3232 Održavanje športskih objekata 64.000,00

132 3232 KK »Kamačnik« za održavanje kuglane 1.000,00

133 3811 Rekonstrukcija kuglane,Nabavka opreme 250.000,00

Glava: 4 SOCIJALNI PROGRAM 1.106.900,00

134 3722 Besplatna prehrana dojenčadi 10.000,00

134.1 3722 Prehrana dojenčadi s medecinskim indikacijama 10.000,00

135 3721 Pomoć za opremu novorođenčadi 90.000,00

136 3721 Subv.troškova smješt.djece u vrtić 40.000,00

137 3722 Besplatna marenda za učen.osn.škola 70.000,00

138 3721 Dopunski socijalni program za djecu i mladež 26.000,00

139 3721 Pomoć za troškove prijevoza učenika srednjih škola 60.000,00

140 3721 Pomoć za smješt.u učeničkom domu 10.000,00

141 5121 Stipendiranje studenata 130.000,00

141.1 3721 Jednokratne novčane pomoći studentima 40.000,00

142 3721 Pomoć za podmirivanje trošk.stanovanja 50.000,00

143 3721 Dopunski socijslni program za starije osobe 40.000,00

144 3721 Podmirivanje pogrebnih troškova 10.000,00

145 3721 Troškovi ogrjeva 70.000,00

146 3721 Jednokratne novčane pomoći 50.000,00

147 3722 Pomoć u prehrani 100.000,00

148 3721 Ostala prava iz soc.programa,pob.uvjeta stan. 100.000,00

149 3721 Program ranog otkrivanja raka dojke u žena 38.500,00

150 3811 Donacija Grad.Crvenom križu 105.000,00

151 3811 Udruzi hrvatskih veterana DR Ogranak Vrbovsko 5.000,00

152 3811 Hrvat.društvo polit.zatvorenika Podr.Rijeka 500,00

153 3811 Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00

154 3811 Udruga invalida distrofičara PGŽ 500,00

155 3811 Hrvatsko društvo multiple skleroze Rijeka 1.000,00

156 3811 Udruga invalida rada PGŽ 500,00

157 3811 Udruga slijepih PGŽ 2.000,00

158 3811 Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00

159 3811 Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog 15.000,00

160 3811 Udruga umirovljnika Vrbovsko-Lukovdol 9.000,00

161 3811 Udruga umirovljenika Gomirje 5.000,00

162 3811 Udruga žena »Pri Kupe« 5.000,00

163 3811 U druga žena Gomirje 2.600,00

164 3811 Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke 300,00

165 3811 Društvo dijabetičara Klub Vrbovsko 5.000,00

166 3811 Udruga HVIDR Delnice,ogranak Vrbovsko 5.000,00

Glava: 5 UPRAVNI ODJEL 2.998.000,00

167 3111 Plaće za redovan rad 1.657.000,00

168 3121 Rashodi za zaposlene (Kolekt.ug) 185.000,00

169 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje 316.000,00

170 3211 Dnevnice za službena putovanja 12.000,00

171 3211 Naknade za prijevoz na služb.putu 8.000,00

172 3212 Nakn.za prijevoz na pos.i s posla 109.000,00

173 3221 Uredski materijal 40.000,00

174 3225 Nabava sitnog inventara 0,00

175 3221 Stručna literatura 15.000,00

176 3223 Električna energija 15.000,00

177 3223 Troškovi grijanja 100.000,00

178 3231 Usluge telefona, telefaksa 80.000,00

179 3231 Poštarina 50.000,00

180 3232 Izd.tekuć.i invest.održ.uprav.zgr. 10.000,00

181 3232 Tekuće i invest.održ.opreme 30.000,00

182 3232 Izdaci tek.i inv.održ.prijevoz.sredstava 50.000,00

183 3233 Tisak-objava akata i oglasa 60.000,00

184 3233 Tisak-objava kronike u Goranskom novom listu 46.000,00

185 3234 Komunalne usluge 25.000,00

186 3237 Troškovi savjetovanja 15.000,00

187 3237 Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika 10.000,00

188 3238 Rčunalne usluge - softverska podrška 60.000,00

189 3292 Premije osiguranja 25.000,00

190 4221 Nabava uredskog namještaja 10.000,00

191 4221 Nabava računalne opreme 20.000,00

192 4221 Nabava uredske tehnike 20.000,00

193 4221 Ostala uredska oprema 30.000,00

Glava: 6 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA 500.000,00

194 3111 Plaće za djelatnike »Pomoć u kući« 304.000,00

194.1 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 45.600,00

194.2 3133 Doprinosi za zapošljavanje i ozljede na radu 6.800,00

195 3212 Javni prijevoz djelatnika 69.050,00

196 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00

197 3221 Potrošni materijal 12.000,00

198 3223 Gorivo 12.000,00

199 3231 Telefonski troškovi 7.200,00

200 3232 Troškovi teh.pregleda i registr.vozila 8.000,00

201 3236 Zdravstveni pregledi djelatnika 0,00

203 4221 Ostala uredska oprema 5.000,00

204 4223 Oprema za održavanje okućnica 5.350,00

205 4224 Medicinska oprema 5.000,00

206 4227 Posuđe 0,00

4221 Računala i računalna oprema 15.000,00


III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Klasa: 400-08/05-01-2

Ur. broj: 2193-01-03/05-2

Vrbovsko, 22. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

Funkcijska klasifikacija proračuna 2006/1

32.022.860,00

planirani iznos


01 Opće javne usluge 4.393.700,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 1.120.700,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 950.700,00

0112 Financijski i fiskalni poslovi 170.000,00

013 Opće usluge 3.273.000,00

0131 Opće usluge vezane za službenike 2.998.000,00

0132 Sveukupno planiranje i statističke usluge 275.000,00

03 Javni red i sigurnost 500.000,00

032 Usluge protupožarne zaštite 500.000,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 500.000,00

04 Ekonomski poslovi 12.010.000,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 300.000,00

0421 Poljoprivreda 300.000,00

045 Promet 2.455.000,00

0451 Cestovni promet 2.455.000,00

048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 9.255.000,00

0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 7.900.000,00

0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.355.000,00

05 Zaštita okoliša 2.730.000,00

051 Gospodarenje otpadom 130.000,00

0510 Gospodarenje otpadom 130.000,00

053 Smanjenje zagađivanja 1.000.000,00

0530 Smanjenje zagađivanja 1.000.000,00

055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 125.000,00

0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 125.000,00

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.475.000,00

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.475.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 2.405.000,00

063 Opskrba vodom 550.000,00

0630 Opskrba vodom 550.000,00

064 Ulična rasvjeta 750.000,00

0640 Ulična rasvjeta 750.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.105.000,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.105.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 7.455.000,00

081 Službe rekreacije i sporta 6.415.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 6.415.000,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.040.000,00

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 1.040.000,00

09 Obrazovanje 922.260,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 897.060,00

0911 Predškolsko obrazovanje 780.000,00

0912 Osnovno obrazovanje 117.060,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 25.200,00

0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje 25.200,00

10 Socijalna zaštita 1.606.900,00

101 Bolest i invaliditet 38.500,00

1011 Bolest 38.500,00

102 Starost 500.000,00

1020 Starost 500.000,00

104 Obitelj i djeca 396.000,00

1040 Obitelj i djeca 396.000,00

106 Stanovanje 120.000,00

1060 Stanovanje 120.000,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 90.000,00

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 90.000,00

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 462.400,00

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 462.400,00


RAZDJEL: 1 POGLAVARSTVO

GLAVA: 1 i 3 dio PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO


NAZIV PROGRAMA: AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je stvaranje i osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad gradonačelnika (sastanci, prijemi, posjete, susreti), te Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva (izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice Gradskog vijeća i gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, izrada, dostava i objava odluka i zaključaka sa sjednica).

CILJ PROGRAMA: Osigurati redovan rad gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, pravovremeno pripremiti materijale za sjednice i objaviti donesene odluke i zaključke.

OPIS PROGRAMA: Program osigurava tekuće troškove za rad gradonačelnika, Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, a sastoji se od sljedećih programa i aktivnosti:

A) Materijalni rashodi

- reprezentacija

- izdaci za Dan grada

- usluge platnog prometa

- ostale usluge

B) Naknade za rad članova Gradskog vijeća, članova Gradskog poglavarstva i povjerenstava

C) Sredstva za političke stranke

D) Sredstva za Vijeće srpske nacionalne manjine

E) Izbori za gradsko vijeće i mjesne odbore

F) Rad mjesnih odbora

G) Proračunska zaliha

Pravovremeno i učinkovito pripremiti i provesti sve radne, službene i protokolarne sastanke, susrete i prijeme gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i ostalih članova Gradskog poglavarstva te predsjednika Gradskog vijeća.

CILJEVI ZA 2006.

GODINU Pravovremeno i učinkovito pripremiti 9 sjednica Gradskog vijeća i 15 sjednica Gradskog poglavarstva.

Pratiti rad vijeća srpske nacionalne manjine.

SREDSTVA ZA R. b. Naziv projekta Iznos

REALIZACIJU 1.Naknade za rad članova Gradskog vijeća Gradskog poglavarstva
i povjerenstava 295.700,00

2. Reprezentacija 80.000,00

3. Izdaci za Dan Grada 40.000,00

4. Sredstva za političke stranke 40.000,00

5. Sredstva za Vijeće srpske nacionalne manjine 50.000,00

6. Usluge platnog prometa 70.000,00

8. Troškovi rada mjesnih odbora 75.000,00

10. Ostale nespomenute usluge 120.000,00

11. Proračunska zaliha 250.000,00

UKUPNO 1.020.700,00


RAZDJEL: 1 POGLAVARSTVO

GLAVA: 2 i 3 dio PODUZETNIŠTVO I TEKUĆE DONACIJE

NAZIV PROGRAMA: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I MALOG GOSPODARSTVA

SVRHA PROGRAMA: Stvaranje uvjeta i poticanje razvoja poduzetništva, malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, te stvaranja povoljnijih uvjeta za kreditiranje subjekata malog gospodarstva.

Dugoročno rješavanje potrebe poduzetnika za poslovnim prostorom, te omogućavanje poduzetnicima zajedničko korištenje pripadajuće infrastrukture

CILJ PROGRAMA: Otvaranje novih radnih mjesta, zapošljavanje novih radnika, poboljšanje materijalnog stanja stanovništva, te u konačnici zaustavljanje odlijeva stanovništva zbog ekonomskih razloga.

OPIS PROGRAMA: 1.Udruživanje sredstava radi dodjele poduzetničkih kredita iz programa Poduzetnik - poticaji za razvoj

2. Izgradnje Zimsko-športskog centra »Bijela Kosa - Pakal«

3. Otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije poslovne zone

4. Poticaji poljoprivrednim zadrugama

5. Poticanje razvoja poljoprivrede

6. Sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu,

7. Djelatnosti Vatrogasne zajednice

8. Djelatnost Turističke zajednice

CILJEVI ZA 2006. Dodjelom poduzetničkih kredita iz Programa Poduzetnik - poticaji za

GODINU razvoj, poticat će se razvoj poduzetništva i malog gospodarstva.

Stvoriti uvjete za:

- početak izgradnje Zimskog i sportskog centra »Bijela kosa -Pakal«,

- izgradnju Poslovne zone u Vrbovskom

- za razvitak poljoprivrednih zadruga u Vrbovskom

- poticanje razvoja poljoprivrede

- djelatnosti Vatrogasne zajednice

- za aktivnosti Turističke zajednice.

R.b. Naziv projekta Iznos

SREDSTVA ZA 1. Program Poduzetnik - poticaji za razvoj 400.000,00

REALIZACIJU 2. Kamate za poduzetničke kredite 100.000,00

2. Za razvoj poduzetništva za žene i mlade 500.000,00

3. Izgradnja skijališta »Bijela kosa« 7.000.000,00

4. Izrada dokumentacije za infrastrukturu poslovne zone 250.000,00

5. Otkup zemljišta za poslovnu zonu 730.000,00

6. Izrada cjelovitog programa razvoja Grada Vrbovskog (PUR) 80.000,00

7. Poticanje razvoja poljoprivrede 300.000,00

8. Donacije poljoprivrednicima 300.000,00

9. Sufinanciranje umjetnog osjemenjavanja krava 60.000,00

10. Centar za brdsko planinsku poljoprivredu 15.000,00

11. Aktivnosti turističke zajednice 80.000,00

12. Djelatnost Vatrogasne zajednice 350.000,00

UKUPNO 10.165.000,00


RAZDJEL: 1 POGLAVARSTVO

GLAVA: 4., 5., 6. i 7. KOMUNALNO-STAMBENE I OSTALE DJELATNOSTI, ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I STAMBENO-POSLOVNIH PROSTORA GRADA VRBOVSKO U 2006. g.

SVRHA PROGRAMA: Svrha Programa je unapređivanje kvalitete komunalnog uređenja prostora kako kroz održavanje i rekonstrukciju postojećih infrastrukturnih objekata tako kroz izgradnju nedostajeće infrastrukture i objekata, čime se stvaraju predispozicije za bolje uvjete življenja i rada na području Grada, kao i uvjete kvalitetnijeg i bržeg gospodarskog razvoja. Također realizaciju programa i izgradnjom komunalno-infrastrukturnih objekata, treba na neki način omogućiti ujednačavanjem komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

CILJ PROGRAMA: Osnovni cilj programa je izgradnja, rekonstrukcija, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i nogostupa, a naročito onih oštećenih i uništenih prilikom gradnje auto-ceste. Također što kvalitetnije zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina, te poboljšanje vodoopskrbe i proširenje vodovodne mreže u naseljima i dijelovima naselja koja to nemaju, kao i nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava. Zatim održavanje i proširenje mreže javne rasvjete kako bi se poboljšao i ujednačio komunalni standard i uređenost naselja i dijelova naselja. Isto tako jedan od ciljeva ovog Programa je proširenje, uređenja pojedinih groblja i mrtvačnica.

OPIS PROGRAMA: Program se sastoji od četiri podprograma;

1. Komunalna djelatnost

2. Groblja

3. Kapitalna ulaganja

4. Stambena i ostale djelatnosti

Svaki podprogram u svrhu realizacije ima razrađene vrste i smjernice poslova i radnji koje treba obaviti kao i planove nabave roba, radova i usluga.

INSTITUCIJE I U realizaciji programa pored Grada Vrbovsko kao jedinice lokalne samouprave bit će

DRUŠTVA ZA uključeno i komunalno društvo u vlasništvu Grada, no najveći dio radova povjeriti će se

PROVOĐENJE najpovoljnijim ponuđačima sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

PROGRAMA

SREDSTVA ZA ¸ NAZIV PROGRAMA- IZNOS (KN)

IZVOĐENJE PODPROGRAMA

PROGRAMA UKUPNO PROGRAMI: 14.125.000,00

Komunalna djelatnost 4.680.000,00

Groblja 310.000,00

Kapitalna ulaganja 8.785.000,00

Stambena i ostale djelatnosti 350.000,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA,

OBRAZOVANJE I ZNANOST

NAZIV PROGRAMA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA, OBRAZOVANJE I ZNANOST

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je stvaranje i osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za odgoj i naobrazbu djece predškolskog uzrasta, obogaćivanje redovitih programa učenika osnovnih i srednjih škola.

CILJ PROGRAMA: Smještaj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, poticanje obrazovanja mladih sadržajima koji se ne postižu kroz redovne školske programe.

OPIS PROGRAMA: Program osigurava troškove: organiziranog predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću »Bambi« Vrbovsko, aktivnosti Društva »Naša djeca« Vrbovsko, programe ranog učenja stranih jezika, glazbenog obrazovanja, a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A) Aktivnosti Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko

B) Ranog učenja stranog jezika pri OŠ »I.G. Kovačića« Vrbovsko

C) Takmičenja »Znanost mladima« učenika OŠ »I.G. Kovačića« Vrbovsko

D) Glazbenog razreda pri Puhačkoj sekciji DVD-a Vrbovsko

E) Aktivnosti društva »Naša djeca« Vrbovsko

CILJEVI ZA 2006. Obuhvat što većeg broja djece predškolskim odgojem i naobrazbom,

GODINU uključivanje djece u programe ranog učenja stranog jezika, glazbenog obrazovanja i drugih

oblika obrazovanja kroz ponuđene programe.

SREDSTVA ZA Za realizaciju ovog programa sredstva u ukupnom iznosu od 922.260,00 kuna raspoređuju se:

REALIZACIJU 1. Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko 780.000,00

2. Osnovna škola »I. G. Kovačića«

- rano učenje stranog jezika 8.100,00

- takmičenje »Znanost mladima« 3.620,00

- nagrade učenicima 1.500,00

- škola u prirodi 6.000,00

-ostali programi (dodatna nastava nacionalne manjine, socijalizacija kreativne
skupine, školska zadruga, uređene parka, uređenje školske kuhinje,
krov na kotlovnici Doma u Severinu na Kupi) 32.840,00

3. Glazbeni razred Puhačke sekcije DVD-a Vrbovsko 25.000,00

4. Željeznička tehnička škola Moravice

-programi praktikum za obuku kadrova, mentorsko-instruktivna nastava,
multimedija u školi 22.000,00

- nagrade učenicima 3.200,00

5. Društvo »Naša djeca« Vrbovsko

- osnovne aktivnosti i likovna radionica 15.000,00

- blagdanske aktivnosti i darivanje djece 25.000,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 2 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI


NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

SVRHA Svrha programa je stvaranje i osiguranje uvjeta za izvršavanje redovitih aktivnosti i programa

PROGRAMA: gradske biblioteke u sastavu Narodnog sveučilišta; stvaranje uvjeta za nastavak kulturne manifestacije »Goranovog proljeća«, te stvaranje uvjeta za razvoj amaterskog stvaralaštva u kulturi.

CILJ Poboljšanje materijalnih uvjeta gradske i školskih biblioteka, poticanje amaterskog stvaralaštva

PROGRAMA: u glazbi, likovnoj umjetnosti i likovnom stvaralaštvu, nastavak tradicije održavanja literarne manifestacije »Goranovo proljeće«, te očuvanje kulturne baštine.

OPIS PROGRAMA: Program bibliotečne djelatnosti Narodnog sveučilišta Vrbovsko, program »Goranovog proljeća«, programi kulturno-umjetničkih društava, kulturnih ustanova i pojedinaca , te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

CILJEVI ZA 2006. Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih

GODINU djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

SREDSTVA ZA Za realizaciju ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu 420.000,00 kuna,

REALIZACIJU a raspoređuju se:

I. DONACIJE 270.000,00

1. »Narodnom sveučilištu« Vrbovsko za bibliotečnu djelatnost 80.000,00

2. »Goranovom proljeću« Lukovdol 15.000,00

3. DVD-u Vrbovsko za puhački orkestar 35.000,00

4. Udruženju mažoretkinja »Korak po korak« Vrbovsko 16.000,00

5. KUD-u »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko 15.000,00

6. O.Š. Ivan Goran Kovačić Vrbovsko:

- za rad s nadarenom djecom (»Lidrano«) 2.000,00

7. KUD-u »Željezničar« Moravice 10.000,00

8. KUD-u »Gomirje« Gomirje 10.000,00

9. Crkvenom horu »Vladika Danilo Jakšić« 5.000,00

10. Oblikovnoj likovnoj radionici »Plemenitaš« 15..000,00

11. KUD-u »Frankopan« Severin na Kupi 20.000,00

12. Udruzi žena »PRI KUPE« 8.000,00

13. Galeriji Alrauna Velinke Burić 5.000,00

15. SKD Prosvjeta Pododbor Moravice 5.000,00

16. SKD Prosvjeta Gomirje 10.000,00

17. Željeznička tehnička škola Moravice:

- folklor 2.000,00

- keramičarska radionica 4.000,00

18. Neraspoređena sredstva 13.000,00

II. ODRŽAVANJE OBJEKATA 150.000,00

1. Tekuće i invsticijsko održavanje domova 100.000,00

2. Ostali troškovi 50.000,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 3 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU


NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

SVRHA PROGRAMA: Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje športskih dostignuća, promicanje i poticanje športa kao zdravog življenja.

CILJ PROGRAMA: Poticanje i promicanje športa, poticanje i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, stvaranje uvjeta da gradski športski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja, poticanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana.

OPIS PROGRAMA: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- djelovanjem športskih klubova,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja ekipa,

- stručnim radom u športu,

- osiguravanjem prostornih uvjeta za rad športskih udruga,

- športsko-rekreacijskim aktivnostima građana i

- materijalnim troškovima održavanja športskih objekata.

CILJEVI ZA 2006. Osigurati uvjete da se postojeći programi zadrže na dostignutoj razini, te da se uvedu novi

GODINU od značaja za Grad. Omogućiti što većem broju djece uključivanje djece u športske aktivnosti.

SREDSTVA ZA Za realizaciju ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 765.000,00 kuna,

REALIZACIJU a raspoređuju se:

I. DONACIJE 400.000,00

1. Kuglački klub »Kamačnik« Vrbovsko 16.000,00

2. Kuglački klub »Gomirje« Gomirje 16.000,00

3. Kuglački klub »Vrbovsko« Vrbovsko 16.000,00

4. Kuglački klub »Željezničar« Moravice 14.000,00

5. Kuglački klub »Policajac« Vrbovsko 14.000,00

6. Nogometni klub »Vrbovsko« Vrbovsko 80.000,00

7. Nogometni klub »Gomirje« Gomirje 80.000,00

8. Nogometni klub »Željezničar« Moravice 80.000,00

9. Nogometna škola 24.720,00

10. Šahovski klub »Goran« Vrbovsko 27.000,00

11. Školski športski klub »Goran« Vrbovsko 3.560,00

12. Školski športski klub ŽTŠ Moravice 3.560,00

13. Športsko ribolovno društvo »Kamačnik« 6.530,00

14. Športsko rekreacijsko društvo »Žena« 2.970,00

15. Skijaški klub »Lovnik« 3.750,00

16. Karate klub »Gomirje« 2.970,00

17. Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar« Moravice 2.970,00

18. Planinarsko društvo »Kozarac« 2.970,00

19. Športsko društvo »Osojnik« 3.000,00

II. INVESTICIJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA 365.000,00

1. Obnova kuglane u Vrbovskom 250.000,00

2. Troškovi grijanja 40.000,00

3. Električna energija 20.000,00

4. Komunalne usluge 5.000,00

5. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.000,00

6. KK »Kamačnik« za održavanje kuglane 1.000,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 4 SOCIJALNI PROGRAM


NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM

SVRHA PROGRAMA: Davanje potpore socijalno ugroženim kategorijama građana, podizanje kvalitete usluga u socijalnoj skrbi, pružanje potpore i pomoći ustanovama i udrugama građana u oblasti socijalne skrbi u svrhu podizanja kvalitete života njihovih korisnika i članova.

CILJ PROGRAMA: Pružanje pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja mladeži na području Grada Vrbovskog.

OPIS PROGRAMA: Ovim programom osigurava se:

- besplatna prehrana dojenčadi i male djece,

- jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenčeta,

- besplatni boravak djece u vrtiću,

- besplatna marenda učenika osnovnih škola,

- pomoć za troškove prijevoza učenika,

- studentske stipendije,

- jednokratna novčana pomoć studentima,

-pomoć za podmirivanje troškova stanovanja (pomoć za troškove najamnine, pomoć za troškove komunalne naknade, pomoć za troškove električne energije, pomoć za troškove vode i otpadnih voda, pomoć za troškove odvoza kućnog smeća)

- pomoć za pogrebne troškove,

-sredstva za programe humanitarnih udruga i programe udruga građana - sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi.

CILJEVI ZA 2006. Ovim programom za 2006. godinu utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite

GODINU životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži na području Grada Vrbovskog.

SREDSTVA ZA Za realizaciju ovog programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.106.900,00 kuna,

REALIZACIJU a raspoređuju se za:

1. Besplatnu prehranu dojenčadi 10.000,00

2. Pomoć u prehrani dojenčadi s medicinskim indikacijama 10.000,00

3. Jednokratne novčane pomoći za oprema novorođenčadi 90.000,00

4. Subvencioniranje smještaja djece u Dječjem vrtiću 40.000,00

5. Besplatnu marendu učenika osnovne škole 70.000,00

6. Dopunski socijalni program za djecu i mladež 26.000,00

7. Besplatni prijevoz učenika srednjih škola 60.000,00

8. Pomoć za smještaj u učeničkom domu 10.000,00

9. Stipendiranje studenata 130.000,00

10. Jednokratne novčane pomoći studentima 40.000,00

11. Podmirivanje troškova stanovanja 50.000,00

12. Dopunski socijalni program za starije osobe 40.000,00

13. Podmirivanje pogrebnih troškova 10.000,00

14. Troškovi ogrjeva 70.000,00

15. Jednokratne novčane pomoći 50.000,00

16. Pomoć u prehrani 100.000,00

17. Poboljšanja uvjeta stanova socijalno ugroženih 100.000,00

18. Program ranog otkrivanja raka dojke u žena 38.500,00

19. Aktivnosti humanitarnih udruga (162.400,00 kuna):

19.1. Gradsko društvo Crvenog križa 105.000,00

19.2. Udruzi hrvatskih veterana DR Ogranak Vrbov. 5.000,00

19.3. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Rijeka 500,00

19.4. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00

19.5. Udruga invalida distrofičara PGŽ 500,00

19.6. Hrvatsko društvo multiple skleroze Rijeka 1.000,00

19.7. Udruga invalida rada PGŽ 500,00

19.8. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00

19.9. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00

19.10. Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog 15.000,00

19.11. Udruga umirovljenika Vrbovsko-Lukovdol 9.000,00

19.12. Udruga umirovljenika Gomirje 5.000,00

19.13. Udruga žena »Pri Kupe« 5.000,00

19.14. Udruga žena »Gomirje« 2.600,00

19.15. Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke 300,00

19.16. Društvo dijabetičara Klub Vrbovsko 5.000,00

19.17. Udruga HVIDR Delnice Ogranak Vrbovsko 5.000,00


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 5 UPRAVNI ODJEL


NAZIV KORISNIKA: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ZADAĆA: Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog utemeljen je u cilju:

-osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Vrbovskog, kroz urbanistička planiranja, uređenja prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša,

-uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje lokalne infrastrukture,

- upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada,

- ugovaranja najma o korištenju stanova, održavanja stambenog fonda,

-ugovaranja zakupa poslovnih prostora i naplate zakupnine, kao i održavanje stambenog i poslovnog prostora, te izgradnje novog stambenog i poslovnog prostora,

-utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, kao i njezine naplate, ugovaranja najma javnih površina u vlasništvu Grada i naplate ostalih naknada,

- održavanja objekata komunalne infrastrukture,

- poticanja poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,

-osiguranja lokalnih potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja,

- zaštite kulturne baštine,

-osiguranja lokalnih potreba stanovništva u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, te koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u športu, kulturi, tehničkoj kulturi i utvrđivanju uvjeta za provođenje tih programa, kao i praćenje te kontrolu njihove realizacije,

-gospodarenja objektima športa i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata i njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad,

-razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu, izrade i izvršenja gradskog proračuna, izrade godišnjeg obračuna proračuna, izradu i realizaciju planova tijela gradske uprave, vođenja knjigovodstvenih evidencija, evidencija financijskih prihoda i knjigovodstvo mjesne samouprave, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

- vođenja pisarnice i arhive,

-obavljanja pravnih, protokolarnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova u svezi s radom Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,

- kao i radi obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom.

ORGANIZACIJSKA U cilju učinkovitijeg izvršavanja poslova gradske uprave unutar Jedinstvenog upravnog odjela

STRUKTURA; osnivane su unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

1. Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove

2. Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo,

3. Odsjek za proračun, financije i nadzor.

Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog u Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizirano je 17 radnih mjesta., a na kraju 2005. godine bilo je popunjeno 17 radnih mjesta, uključujući dvojicu vježbenika i jednog zaposlenika koja su primljena na rad na određeno vrijeme. Uz ove zaposlenike treba pribrojiti i gradonačelnika.

FINANCIJSKI PLAN I. RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.158.000,00

ZA 2006. 1. Osnovne plaće 1.842.000,00

- osnovne plaće 1.657.000,00

- novčana primanja po Kolektivnom ugovoru 185.000,00

2. Doprinosi poslodavca 316.000,00

II. MATERIJALNI RASHODI 760.000,00

1. Rashodi za zaposlene 129.000,00

1.1. Dnevnice za službene putovanja 12.000,00

1.2. Naknade za prijevoz na službenom putovanju 8.000,00

1.3. Naknada za prijevoz na posao i s posla 109.000,00

2. Rashodi za materijal i energiju 170.000,00

2.1. Uredski materijal 40.000,00

2.2. Stručna literatura 15.000,00

2.3. Električna energija 15.000,00

2.4. Troškovi grijanja 100.000,00

3. Rashodi za usluge 461.000,00

3.1. Usluge telefona, telefaksa 80.000,00

3.2. Poštarina 50.000,00

3.3. Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje upravne zgrade 10.000,00

3.4. Tekuće i investicijsko održavanje opreme 30.000,00

3.5. Izdaci za tekuće i invest. održ. prijevoznih sredstava 50.000,00

3.6. Tisak - objava akata i oglasa 60.000,00

3.7. Tisak - objava kronike 46.000,00

3.8. Komunalne usluge 25.000,00

3.9. Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika 10.000,00

3.10. Troškovi savjetovanja 15.000,00

3.12. Računalne usluge - softverska podrš. 60.000,00

3.13. Premije osiguranja 25.000,00

III. PLAN NABAVE KAPITALNIH SREDSTAVA 80.000,00

1. Nabava uredskog namještaja 10.000,00

2. Nabava računalne opreme 20.000,00

3. Nabava uredske tehnike 20.000,00

4. Ostala oprema 30.000,00

UKUPNO I. + II. + III. 2.998.000,00

POKAZATELJI Redovito izvršavanje zakonskih obveza.

USPJEŠNOSTI Redovito izvršavanje obveza po planiranim programima za 2006. godinu.

IZVOĐENJA Pravovremena i učinkovita provedba odluka zaključaka i odluka Gradskog vijeća i Gradskog

PROGRAMA poglavarstva, te naloga gradonačelnika


RAZDJEL: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 6 PODODSJEK ZA POMOĆ I NJEGU


NAZIV KORISNIKA: PODODSJEK ZA POMOĆ I NJEGU

ZADAĆA: U Pododsjeku za pomoć i njegu obavljaju se poslovi u svezi provedbe Programa međugeneracijske solidarnosti »Pomoć u kući starijim osobama« pružanja usluga starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i to neposredno u njihovim kućanstvima i to:

- organiziranja prehrane,

- obavljanja kućanskih poslova i uređenja okućnice,

- održavanja osobne higijene i osnovne zdravstvene skrbi

- posredovanja u ostvarivanju prava, razgovori i druženja

ORGANIZACIJSKA Pomoć u kući obavljaju djelatnici prema kriterijima utvrđenim Programom, a za realizaciju toga

STRUKTURA; programa potrebni su sljedeći zaposlenici:

- voditelja programa

- medicinska sestra

- 5 gerontodomaćica (1 na 25 korisnika)

- pomoćni radnik (1 na 100 korisnika).

FINANCIJSKI PLAN I. RASHODI ZA ZAPOSLENE 356.400,00

ZA 2006. 1.Osnovne plaće 304.000,00

2. Doprinosi poslodavca 52.400,00

II. MATERIJALNI RASHODI 143.600,00

1. Javni prijevoz djelatnika 69.050,00

2. Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00

3. Potrošni materijal 12.000,00

4. Gorivo 12.000,00

5. Telefonski troškovi 7.200,00

6. Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila 8.000,00

7. Računala i računalna oprema 15.000,00

8. Oprema za održavanje okućnice 5.350,00

9. Ostala uredska oprema 5.000,00

10. Medicinska oprema 5.000,00

UKUPNO I. + II. + III. 500.000,00

POKAZATELJI Redovito izvršavanje ugovorenih obveza. Zadovoljstvo korisnika.

USPJEŠNOSTI Redovito izvršavanje obveza po planiranim programima za 2006. godinu.

IZVOĐENJA

PROGRAMA


GRAD VRBOVSKO
PRORAČUN ZA 2006. GOD.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr