SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
35

79.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/ 03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 6. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2005. godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/04, 8/ 05 i 28/05), (u daljem tekstu: Program) mijenja se članak 2., u kunama, kako slijedi:


VRSTA PRIHODA 2005. godina u kn


Komunalni doprinos 6.524.400,00

Kreditno zaduženje 0,00

Koncesijska naknada 27.000,00

Sufinanciranje gradnje 40.000,00

Sufinanciranje iz županijskog proračuna 250.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe i

odvodnje 300.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost 664.250,00

Prirez i ostali proračunski prihodi 1.258,750,00


UKUPNO PRIHOD 9.064.400,00


Članak 2.

Glava III. Programa-RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama A., B., C., D., E. i G. na način da sada, izraženo u kunama glase:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

U članku 3. točka F. »OPSKRBA PITKOM VODOM« briše se.

Članak 4.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2005. godinu (A+B+C+D+E+F+G) mijenja se sa iznosa 10.506.000,00 kn na iznos 9.064.400,00 kn.

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. Programa mijenja se i glasi:

Realizacija Program iz članka 3. točke A, B., C., D. i E. isfinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, koncesijske naknade sufinanciranja gradnje fizičkih subjekata te dijelom iz ostalih proračunskih prihoda.

Realizacija Programa iz članka 3. točke G. isfinancirat će se iz naknade za priključenje, sufinanciranja Županije te dijela ostalih proračunskih prihoda.

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/18

Ur. broj: 2107/02-01-05-9

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

III. izmjene i dopune Programa gradnje   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=156&mjesto=51250&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr