SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 HTML

4.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/44, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 4. redovitoj sjednici održanoj 21. prosinca 2005., na prijedlog Poglavarstva donosi

PROGRAM MJERA
ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU
OPĆINE VINODOLSKE
ZA RAZDOBLJE OD 2005. DO 2008. godine

Uvod

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 37/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) utvrđuje obvezu izrade dokumentacije praćenja stanja u prostoru, koji se izrađuje uz obliku Izvješća o stanju u prostoru (U daljnjem tekstu: Izvješće) i Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru (Udaljnjem tekstu: Program mjera), koji se izrađuje za četverogodišnje razdoblje.

Program mjera izrađuje se na osnovu Izvješća, koje sadrži analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjenu provedenih mjera i njihovu učinkovitost za svrhovito gospodarenje prostorom, zaštitu vrijednosti prostora i druge elemente od važnosti za prostor za koji se izrađuje.

Program mjera donosi se za razdoblje od četiri godine i i njime se obuhvaćaju aktivnosti od interesa za Općinu Vinodolsku, koje se provode u naredne četiri godine, pa se stoga moraju operativno razraditi u godišnjim programima upravnih tjela.

Prema zakonu o prostornom uređenju, prostorno uređenje je osiguranje uvijeta za gospodarenje,zaštitu i upravljanje prostorom, kao osobito vrijednim nacionalnim dobrom i provodi se:

- dokumentima prostornog uređenja (prostorni planovi), koji određuju način korištenja i namjenu prostora,

- dokumentima stanja i poboljšanja stanja u prostoru (Izvješće i Program mjera).

2. Izrada i donošenje prostornih planova

2.1. Prostorni plan Općine Vinodolske

Najkasnije do 31.12.2005. donijeti Prostorni plan Općine Vinodolske, te nakon njegovog donošenja pristupiti provođenju istog u pogledu sanacije stanja sukladno prostornom planu.

2.2. Izrada prostornih planova

Pristupiti će se izradi i izradit će se urbanistički planovi uređenja:

- Naselje Bribir (UPU 1)

- Naselja Tribalj (UPU 2)

- Naselja Grižane-Belgrad (UPU 3)

- Naselja Drivenik (UPU 4)

- Poslovne zone Barci (UPU 7)

- Poslovne zone Kamenolom (UPU 8)

- Poslovne zone Poduljin (UPU 9)

- Turističkog naselja »Tribalj« (UPU10)

- Turističkog naselja »Barci« (UPU 7)

- Turističkog naselja »Zubčić« (DPU 1)

- Vikend naselj Ravno (UPU)

- Vikend naselja Lukovo (UPU)

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske.

Urbanistički planovi financiraju se iz proračuna općina uz sufinanciranje kod poznatih suinvestitora.

Granice zahvata planova kojima se pristupa izradi određuju se u grafičkom prilogu koji je sastavni dio Programa mjera.

Izradu urbanističkih planova uređenja za pojedina područja mogu inicirati zainteresirani investitori gradnje u zonama bez kojih se na može graditi. U tim slučajevimna investitor stručnim službama općine podnosi zahtjev za dopunu programa mjera za namjeravani zahvat u prostoru.

2.3. Kartografske podloge

Za sva područja iz točke 2.2 pripremiti će se topografsko katarske podloge radi izrade planova uređenja u mjerilima sukladno propisu.

3. Sanacija stanja u područjima zahvaćenim bespravnom izgradnjom

Upravno-pravni odjel općine učini će analizu zahvaćenog područja bespravnom izgradnjom u pogledu izgradnje izvan građevinskih područja sa prijedlogom za sanaciju stanja: obavještavanje investitora o mogućnostima te inspekcijskih službi o saznanjima, radi poduzimanja adekvatnih mjera zaštite.

4. Završne odredbe

Ovaj Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vinodolske za razdoblje od 2005.-2007. godine, objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ-e a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Upravni odjel Općine Vinodolske obvezuje se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uredu državne uprave u PGŽ-e, nadležnom za poslove prostornog uređenja i Županijskom Zavodu za prostorno planiranje dostaviti ovo Izvješće, odnosno njegovu izmjenu i dopunu u roku od 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/05-01-10

Ur. broj: 2107-03/05-01-4-07-1

Bribir, 21. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Vijeća
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=155&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr