SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
OPĆINA LOKVE
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/ 01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 3. siječnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Ukupni iznos sredstava namijenjen financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću utvrđen je u Proračunu Općine Lokve u iznosu od 55.000,00 kuna.

Članak 3.

Političkim strankama sredstva se raspoređuju uvažavanjem sljedećih načela:

a) svaka politička stranka ima pravo na naknadu razmjerno broju članova u Općinskom vijeću,

b) za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 4.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća na dan donošenja ove Odluke.

Politička stranka zadržava pravo na naknadu bez obzira na promjene u sastavu Općinskog vijeća do kojih dođe u tijeku trajanja mandata.

Članak 5.

Političkoj se stranci u tijeku trajanja mandata naknada može povećati odnosno smanjiti kada dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda podzastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Općinskom vijeću.

Članak 6.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 5.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka raspoređuju se za rad političkoj stranci u Općinskom vijeću razmjerno broju njenih članova.

Sastav Općinskog vijeća je sljedeći:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Prema sastavu Općinskog vijeća, podzastupljeni spol su žene.

Na temelju članka 2., članka 3. točke b. te prethodnog stavka ovog članka ove Odluke, za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada pravo na naknadu u visini od 550,00 kuna, a s obzirom da je u Općinskom vijeću zastupljena jedna žena to ukupno iznosi 550,00 kuna.

Iznos iz prethodnog stavka ove Odluke osigurat će se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lokve za 2006. godinu.

Članak 7.

Sredstva iz prethodnog članka ove Odluke raspoređuju se za rad političkoj stranci u Općinskom vijeću kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 8.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom doznačit će Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve na žiroračun političke stranke iz ove Odluke u jednakim mjesečnim iznosima u pravilu najkasnije do isteka tekućeg mjeseca za koji se iznos isplaćuje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/05-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-05-02

Lokve, 3. siječnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr