SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA MATULJI
Općina Matulji

4.

Na temelju članka 61., stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i shodnoj primjeni Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01 i 10/02 - Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora osnovanih Statutom Općine Matulji, tijela za provedbu izbora i zaštitu izbornog prava.

Članak 2.

Članove vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Članak 3.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko poglavarstvo u roku od 45 dana od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora, odnosno u roku od 45 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana.

Članak 5.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odobra čini izbornu jedinicu.

Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabrani sa kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila pojedina kandidacijska lista (biračka masa liste) dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira na temelju lista. Od svih dobivenih rezultata poredanih od većeg prema manjem, rezultat koji se nalazi na rednom broju koji označuje broj članova vijeća koji se bira, je zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste). Sa svake liste biti će izabran onoliki broj članova vijeća mjesnog odbora koliko puta ukupni broj glasova koje je lista dobila sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno u vijeću mjesnog odbora, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova.

Članak 6.

Članu vjeća mjesnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako podnese ostavku, danom dostave ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako je promijenio mjesto prebivališta sa područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama Zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

U slučaju da više od polovice članova vijeća mjesnog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje su izabrani, provode se dopunski izbori na način propisan ovom Odlukom.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje su izabrani članovi vijeća mjesnog odbora na prvim izborima.

Članak 7.

Člana vijeća mjesnog odbora kojem je istekao mandat, sukladno članku 6. ove Odluke, zamjenjuje zamjenik člana.

Zamjenik člana počinje obnašati dužnost nakon što Općinsko poglavarstvo donese zaključak kojim utvrđuje da su ispunjene pretpostavke za prestanak mandata člana vijeća mjesnog odobra.

Člana vijeća mjesnog odbora zamjenjuje kandidat s kandidacijske liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka, odnosno predlagatelj nazavisne liste.

Ako je predlagatelj nezavisne liste odjavio prebivalište s područja mjesnog odbora ili je umro, člana vijeća mjesnog odbora, izabranog na nezavisnoj listi, zamjenjuje slijedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

Članak 8.

Broj članova vijeća mjesnog odbora koji se izabire, određuje se sukladno odredbama Pravila mjesnog odbora i to za vijeća mjesnog odbora:

1. Veli Brgud - 7 članova

2. Pasjak - 7 članova

3. Rukavac - 7 članova

4. Pužev Komun - 11 članova

5. Kućeli - 5 članova

6. Jurdani - 5 članova

7. Vlahov Breg - 5 članova

8. Šapjane - 7 članova

9. Principi - 5 članova

10. Rupa - 5 članova

11. Žejane - 7 članova

12. Mune - 6 članova

13. Bregi - 7 članova

14. Jurdanići - 7 članova

15. Brdce - 5 članova

16. Zvoneća - 7 članova

17. Jušići - centar - 9 članova

18. Lipa - 5 članova

II. TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 9.

Tijela za provođenje izbora su Izborno povjerenstvo Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) i birački odbori.

Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka, kao i zamjenici članova mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi Izbornog povjerenstva i biračkog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Visinu naknade određuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 10.

Izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana od kojih svaki ima zamjenika.

Predsjednika, članove i zamjenike Izbornog povjerenstva imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Matulji.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Izbornog povjerenstva moraju biti izabrani iz reda diplomiranih pravnika.

Izborno povjerenstvo brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora, imenuje članove biračkih odbora, određuje biračka mjesta, nadzire rad biračkih odbora, obavlja tehničke pripreme za obavljanje izbora, propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, donosi obvezatne upute, na temelju pravovaljanog prijedloga kandidata sastavlja i objavljuje listu kandidata i zbirnu listu kandidata za članove vijeća mjesnog odbora, prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima, utvrđuje i objavljuje rezultate izbora u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, te obavlja i druge poslove propisane ovom Odlukom.

Izborno povjerenstvo objavljuje, najkasnije 5 dana prije dana izbora, biračka mjesta s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu.

Članak 11.

Birački odbori neposredno provode glasovanje na izborima za članove vijeća mjesnog odbora i osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Birački odbori se imenuju za svako mjesto na kojem se glasuje.

Birački odbor čine predsjednik i dva člana, kojima se određuju zamjenici.

Izborno povjerenstvo imenuje članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije 5 dana prije održavanja izbora za članove vijeća mjesnog odbora.

Članak 12.

Političke stranke i birači koji su predložili liste kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora i nevladine udruge mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoriti na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe.

Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.

Izborno povjerenstvo obvezatnim uputama podrobnije utvrđuje prava i dužnosti promatrača, te način promatranja rada tijela za provođenje izbora.

III. KANDIDIRANJE

Članak 13.

Pravo predlaganja liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora imaju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj s ograncima koji imaju sjedište na području općine Matulji.

Članak 14.

Kada birači predlažu listu kandidata za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 10 potpisa. Svaki građanin može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu.

Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste je prvi po redu potpisnik nezavisne liste.

Potpisi birača se prikupljaju na propisanom obrascu koji sadrži podatke s imenom i prezimenom i adresu za svakog potpisanog predlagatelja.

Članak 15.

Političke stranke utvrđuju i predlažu listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta.

Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.

Članak 16.

U prijedlogu liste obavezno se navodi ime i prezime, nacionalnost i adresa svakog predloženog kandidata.

Uz listu se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvaćanju kandidature. Nakon predaje liste Izbornom povjerenstvu, kandidat ne može povući danu izjavu o prihvaćanju kandidature.

Kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira. Predlagatelj slobodno utvrđuje redosljede kandidata na listi.

Naziv liste određuje se imenom stranke odnosno stranaka ili stranačke kaoalicije koja je listu predložila, a ako je listu predložio određen broj birača naziv liste je »nezavisna lista«.

Nositelj liste je prvi po redu predloženi kandidat na listi.

Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 17.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora.

Članak 18.

Izborno povjerenstvo Općine Matulji sastavit će i na oglasnoj ploči Općine Matulji objaviti pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora i zbirnu listu u roku od 24 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Kandidacijske liste se unose na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva stranke ili koalicije koja je listu predložila, odnosno prema nazivu »nezavisna lista«. Ako je više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona se unosi na zbirnu listu prema nazivu stranke prve po redu u prijedlogu.

Članak 19.

Sve političke stranke koje su predložile kandidacijske liste i nositelj ili drugi predstavnik nezavisne liste imaju pravo na iznošenje i obrazloženje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno 21,00 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata.

IV. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 20.

Glasovanje se obavlja glasačkim listićem, osobno.

Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:

- naziv liste onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi s rednim brojem ispred naziva liste,

- ime i prezime nositelja liste.

Članak 21.

Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

Važećim se smatra onaj listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista, nepopunjeni listić, kao i listić popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Članak 22.

Glasovanje traje neprekidno od 8,00 do 19,00 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

Glasovanje će se omogućiti biračima koji se zateknu na biračkim mjestima u 19,00 sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 23.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te u slučaju potrebe ovlašten je naložiti biraču ili osobi koja ometa red i mir ili onemogućava odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.

Članak 24.

Prije no što birač pristupi glasovanju predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član, provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan u popis birača.

Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu dozvoliti glasovanje osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu.

Članak 25.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će posjetiti birača i omogućiti mu glasovanje.

Glasovanje birača iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, poimenično se navodi u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 26.

Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja u zapisnik o svom radu unosi podatke o broju birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, broju birača koji su glasovali prema biračkom popisu i uz potvrdu, koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim, te koliko je neupotrebljenih glasačkih listića.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora i uz ostali izborni materijal dostavljaju Izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati, od zatvaranja birališta.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkim mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima. Ako je broj glasova prema biračkom popisu manji od broja glasova u glasačkoj kutiji, Izborno povjerenstvo raspušta birački odbor i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja za 8 dana.

Članak 27.

Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta i o svom radu sastavlja zapisnik.

U zapisnik o radu Izbornog povjerenstva unose se podaci o broju birača upisanih u popis birača na području mjesnog odbora, broj birača koji su glasovali prema biračkom popisu i uz potvrdu, broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim, broj glasova svake kandidacijske liste, broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista, te imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća mjesnog odbora.

Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva

V. ZAŠTITA IZBORNOG PLANA

Članak 28.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti političke stranke, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, kao i nositelji nezavisnih lista.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

Nositelji nezavisnih lista, prigovor podnose osobno.

Članak 29.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora podnose se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Ako Izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru iz stavka 1. ovog članka utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale ne rezultate izbora, Izborno povjerenstvo poništit će izbore za područje dotičnog

mjesnog odbora i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 30.

Podneseni prigovor u postupku zaštite izbornog prava ne odgađa obavljanje izbornih radnji propisanih ovom Odlukom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Vijeće mjesnog odbora, iz svog sastava, javnim glasovanjem bira predsjednika i zamjenika predsjednika, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 32.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva i predsjedava joj općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, općinski načelnik će odmah sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Vijeće mjesnog odbora se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća.

Članak 33.

Vijeća mjesnog odbora dužna su donijeti i uskladiti Pravila mjesnog odbora s ovom Odlukom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Do donošenja i usklađenja Pravila mjesnog odbora, ostaju na snazi postojeća Pravila mjesnog odbora, ukoliko nisu u suprotnosti s ovom Odlukom, a u protivnom se neposredno primjenjuju odredbe ove Odluke.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o mjesnoj samoupravi (»Službene novine« broj 17/94 i 21/ 94).

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenin novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/5

Ur. broj: 2156-04-03-01

Matulji, 24. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Marko Boras Mandić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51211&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr