SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
OPĆINA DOBRINJ
34

20.

Na temelju članka 57. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 197/03) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. godine donijelo je

PLAN
nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti
za 2006. godinu

Članak 1.

Planom nabave Općine Dobrinj za robe, usluge i radove male vrijednosti za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: plan) određuje se nabava roba, usluga i radova za koje su planirana sredstva u Proračunu Općine Dobrinj za 2006. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Dobrinj provodit će postupak nabave roba, usluga i radova iz točke 1. ovog plana javnim ili ograničenim prikupljanjem ponuda ili izravnim ugovaranjem, a za nabavu roba, usluga i radova u vrijednosti do 20.000,00 kuna izravnim ugovaranjem.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2006. godine, Općina Dobrinj će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova:


R.b. Opis nabave Pozicija Iznos kuna


1. Uredski materijal 8 70.000,00

2. Energija 9 60.000,00

3. Ulična rasvjeta 0 200.000,00

4. Usluge telefona i poštarina 12 120.000,00

5.Usl. tekućeg i investic.
održ. građ. ob. 13 200.000,00

6. Dom Sužan 14 100.000,00

7. Dom Čižići 15 200.000,00

8. Terasa ambulanta Šilo 16 200.000,00

9. Dom Gabonjin 17 100.000,00

10.Uređenje trgovine Rasopasno 18 100.000,00

11.Rekonstr. općinske zgrade
Rasopasno 19 220.000,00

12. Parkovi Šilo 20 50.000,00

13. Usl.tek.i inv.održ.sak.obj. 21 200.000,00

14. Crkva Gostinjac 22 70.000,00

15. Crkva Dobrinj 23 200.000,00

16. Crkva Sužan 24 150.000,00

17. Usl. tek. i inv. održ. opreme 25 150.000,00

18. Usl. tek. i inv. održ. cesta 26 200.000,00

19. Usl. tek. i inv. održ. mor. pr. 27 250.000,00

20. Iznošenje i odvoz smeća 31 300.000,00

21. Deratizacija i dezinsekcija 32 45.000,00

22. Javni WC 33 70.000,00

23. Čišćenje groblja, saniranje deponija 34 200.000,00

24. Projekt prot.put Dobrinj-Meline 40 50.000,00

25. Projekt dom Tibulje-Klanice 41 70.000,00

26. Projekt izrada grobnica Polje 42 50.000,00

27. Projekt uređ.javne povr. Klimno 43 40.000,00

28. Projekt uređ.javne povr. Šilo 44 40.000,00

29. Projekt uređ.javne povr. Čižići 45 30.000,00

30. Računalne usluge 47 50.000,00

31. Urbanistički planovi 52 200.000,00

32. Uređenje šetnice Soline 53 150.000,00

33. Uređenje javne površine Klimno 54 240.000,00

34. Uređenje javne površine Šilo 55 200.000,00

35. Uređenje zelene površine Čižići 56 100.000,00

36. Staza kod doma Kras 57 100.000,00

37. Parkiralište kod groblja Kras 58 100.000,00

38. Javna površina Kalić Čižići 59 50.000,00

39. Uređenje vrtića Polje 138 200.000,00

40. Zamjena krovišta Polje 139 100.000,00

41. Dom Tribulje-Klanice 140 200.000,00

42. Otkup zgrade 141 150.000,00

43. Mrtvačnica Kras 142 100.000,00

44. Protupožarni put Dobrinj-Meline 143 240.000,00

45. Pješačka staza Čižići 44 240.000,00

46. Asfaltiranje Soline 145 100.000,00

47. Parkiralište Dobrinj 146 150.000,00

48. Asfaltiranje Sužan 147 200.000,00

49. Asfalt Rasopasno i Čižići 148 230.000,00

50. Asfaltiranje Šilo 149 240.000,00

51. Asfaltiranje Rasopasno-Sv. Ivan 150 200.000,00

52. Asfaltiranje Klimno 151 150.000,00

53. Potporni zid Županje 152 100.000,00

54. Obala Šilo - Pećine 154 240.000,00

55. Obala Šilo - Žvankova 155 200.000,00

56. Obala Klimno 156 200.000,00

57. Obalni zid Soline 157 240.000,00

58. Javna rasvjeta 158 200.000,00

59. Sportski i rekreacijski ter. 159 200.000,00

60. Sportski teren Gabonjin 160 150.000,00

61. Grobnice Sužan 162 200.000,00

62. Groblje 163 150.000,00


Članak 4.

Prije provođenja postupka nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kuna Vijeće Općine Dobrinj će posebnom odlukom imenovati stručno povjerenstvo od najmanje 3 člana.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave i evidenciju sklopljenih ugovora o nabavi provodit će Jedinstveni upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabavu iz točke 3. ovog plana.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-03-05

Dobrinj, 23. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=153&mjesto=51514&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr