SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD KRALJEVICA
34

40.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2005. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2006. godinu na području Grada Kraljevice za sljedeće komunalne djelatnosti:

javna rasvjeta,

održavanje javnih površina

održavanje zelenih površina

održavanje nerazvrstanih cesta,

odvodnja oborinskih voda,

održavanje groblja.

Članak 2.

Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice raspoređuju se na sljedeće djelatnosti:


ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


319 Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 300.000

320 Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak javne rasvjete 340.000

321 Blagdansko ukrašavanje Grada koje obuhvaća radove na montaži i demontaži iluminacije

i drugog za potrebe Grada (proslave, blagdani, kulturna i sportska događanja i sl.) 60.000

322 Polica osiguranja javne rasvjete 13.000

UKUPNO: 713.000


ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA


323 Održavanje zelenih površina linijskog zelenila uz ceste i čistoće zelenih površina - višegodišnji ugovor 116.000

325 Odvoz i zbrinjavanje granja, raslinja i lišća sa površina koje nisu u standardu održavanja i drugi

izvanredni zahvati povremeno 50.000

UKUPNO: 166.000


ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE OPREME


325 Redovito održavanje koje obuhvaća popravak i nabavku opreme - klupe košarice i sl. 50.000

326 Obnova dječjih igrališta - Planirano financiranje uređenja dječjeg igrališta u Turkovićevoj ulici

u Kraljevici 90.000

UKUPNO: 140.000


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


327 Tekuće održavanje i sanacija kolnika, pločnika, ogradnih zidova, održavanje vertikalne

i horizontalne signalizacije 250.000

328 Čišćenje javnih prometnih površina -godišnji ugovor 450.000

329 Čišćenje prostora i površina u i oko javnih objekata za potrebe održavanja priredbi u organizaciji

Grada te izvanredna čišćenja, intervencije u zimskim uvjetima i uklanjanja bespravno postavljenih

predmeta 70.000

330 Čišćenje tržnica, javnih WC-a, autobusnih čekaonica, pothodnika 45.000

333 Sanacija divljih deponija 100.000

UKUPNO: 915.000


ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE


334 Pojačano održavanje, i sanacija objekata oborinske odvodnje 90.000

337 Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama 40.000

UKUPNO: 130.000


TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA


336 Čišćenje i održavanje površina na grobljima, zbrinjavanje vijenaca, održavanje travnatih i ostalih

zelenih površina - višegodišnji ugovor 115.000

335 Tekuće održavanje mrtvačnica, opreme uređenje dijelova groblja, zidovi, staze i sl. 20.000

UKUPNO: 135.000


Članak 3.

Ovim Programom određuje se dio sredstava komunalne naknade i ostalih izvora Proračuna za financiranje djelatnosti preventivne zaštite od požara, komunalnih akcija mjesnih odbora i ostale komunalne aktivnosti, a obuhvaća:


PREVENTIVNA ZAŠTITA OD POŽARA


371 Sredstva za djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Rijeka po Programu i Ugovoru 226.000

372 Sredstva za djelatnost DVD Kraljevica 150.000

UKUPNO 376.000

 


KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA


340 Sredstva za manje radove održavanja komunalne infrastrukture po posebnim programima

mjesnih odbora 72.000

UKUPNO 72.000


OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI


338 Sredstva za subvenciju javnog prijevoza 700.000

331 Sredstva za higijeničarsku službu i suzbijanje bjesnoće 33.000

332 Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 26.000

341 Ostale usluge koje obuhvaćaju razne manje usluge kao što su: razvijanje filmova, izrada ključeva,

podizanje zastava, usluge prijevoza, i sl. 50.000

UKUPNO 809.000


Članak 4.

Sredstva za izvršenje programa osiguravaju se:

iz komunalne naknade u iznosu od 3.200.000

iz sredstava naknade za održavanje groblja 150.000

iz ostalih izvora Proračuna u iznosu od 106.000


IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO 3.456.000

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2006. godine.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-08-05-11

Kraljevica, 14. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr