SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 39. Utorak, 27. prosinca 2005.
GRAD KRALJEVICA
34

34.

Na temelju odredbe članka 6. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici 14. prosinca 2005. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice
za 2006. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kraljevice za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Grad), opseg zaduživanja, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Gradskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i predsjednika Gradskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Poglavarstva), te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke odnose se na proračunske korisnike. Proračunskim korisnicima smatraju se ustanove kojih je osnivač Grad, a financiraju se više od 50% iz Proračuna, a to su Dječji vrtić »Orepčići« Kraljevica i Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja / zaduživanja.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Plan razvojnih programa sadrži rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu i kapitalne pomoći za razdoblje od 2006. do 2008. godine.

Članak 4.

Provedbeni dokumenti Posebnog dijela Proračuna jesu pojedinačni godišnji financijski planovi ustanova iz članka 2. ove Odluke te mjesečni planovi, kojima se planira dinamika korištenja proračunskih sredstava tijekom godine.

III. Izvršavanje Proračuna

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel) obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti ustanove iz članka 2. ove Odluke o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2006. godinu.

Odjel je obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sve neprofitne udruge iz programa javnih potreba o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2006. godinu.

Članak 6.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene određene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo. Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik.

Odjel izvršava Proračun i o tome izvještava Poglavarstvo. Odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda i za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.

Čelnik pravne osobe - proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

IV. Prihodi Proračuna

Članak 7.

Prihodi što ih Odjel ostvaruje obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna.

Prihodi koje ostvaruju ustanove iz članka 2. ove Odluke obavljanjem vlastite djelatnosti, pripadaju tim ustanovama.

Članak 8.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Odjela.

Članak 9.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Poglavarstvo može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Članak 10.

Predsjednik Poglavarstva, uz suglasnost Poglavarstva, može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja, bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 11.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

V. Isplata sredstava iz Proračuna

Članak 12.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 13.

Sredstva za sponzorstva, donacije i pomoći po pojedinom korisniku veća od 10.000,00 kuna raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva, ukoliko krajnji korisnik i namjena nisu utvrđeni samim Proračunom.

Članak 14.

Odluku o pojedinim trošenjima sredstava na osnovu ugovora i narudžbi za svote veće od 20.000,00 kuna (bez PDV-a) donosi Poglavarstvo.

Članak 15.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva.

Članak 16.

Predsjednik Poglavarstva, i/ili osoba koju je ovlastio jest naredbodavatelj za sve tekuće isplate na teret proračunskih sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznake sredstava moraju biti u pisanom obliku, uz naznaku pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Svaki rashod i izdatak mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 17.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 65.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Predsjednik Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva je obvezan svaki mjesec izvjestiti Poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 18.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 20.000,00 kuna i više.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Predsjednik Poglavarstva.

VI. Upravljanje financijskom imovinom

Članak 19.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Poglavarstvo ili Predsjednik Poglavarstva po ovlaštenju Poglavarstva.

Sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2006. godine.

Članak 20.

Grad se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju Grada, te o izdavanju jamstva donosi Gradsko vijeće.

VII. Uravnoteženje Proračuna

Članak 21.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Predsjednik Poglavarstva može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili unutar cijelog Proračuna, na zahtjev pročelnika Odjela, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

VIII. Izvještavanje

Članak 22.

Odjel će podnositi Poglavarstvu mjesečne izvještaje o izvršavanju Proračuna, a rukovoditelji Službi tromjesečne izvještaje o izvršenju programskih aktivnosti.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna i o izvršenju programskih aktivnosti Poglavarstvo će dostaviti u zakonskom roku Gradskome vijeću na usvajanje.

Članak 23.

Ustanove iz članka 2. ove Odluke dužne su dostaviti mjesečne izvještaje o izvršenju financijskog plana iz članka 3. ove Odluke Odjelu do 10. u mjesecu za prethodno razdoblje, a godišnji financijski izvještaj 25. dan u narednoj godini za prethodnu godinu.

Članak 24.

Neprofitne udruge koje su sufinancirane kroz programe javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi dužne su do 28. veljače 2006. godine dostaviti Odjelu godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2005. godinu iz kojeg je razvidno korištenje sredstava dobivenih iz Proračuna za 2005. godinu.

IX. Završne odredbe

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj.: 2170/08-02-05-07

Kraljevica, 14. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Gradskoga vijeća

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr