SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MATULJI
3B2 HTML

23.

Na temelju članka 1. i članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 30/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekta
i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu

OPĆE ODREDBE

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, kao i izvori i namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2003. god.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ prihodi od komunalne naknade2.350.000,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji

komunalnih objekata3.850.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 2.903.900,00 kn

d/ kreditna sredstva 3.143.000,00 kn

e/ dotacija države i županije1.550.000,00 kn


UKUPNO: 13.796.900,00 kn

3. Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za sljedeće namjene:

A/ Održavanje komunalne

infrastrukture3.057.000,00 kn

a/ prihodi od komunalne naknade2.350.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna 707.000,00 kn

B/ Građenje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture9.550.000,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji

kom. objekata3.850.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 1.007.000,00 kn

d/ kreditna sredstva 3.143.000,00 kn

e/ dotacija države i PGŽ 1.550.000,00 kn

C/ Program održavanja stambenog

i poslovnog prostora 310.000,00 kn

a/ sredstva Proračuna 310.000,00 kn

D/ Otplata zajmova 879.900,00 kn

a/ sredstva Proračuna 879.900,00 kn


UKUPNO: 13.796.900,00 kn

A. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Matulji čine:

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja i spomen obilježja,

6. Javna rasvjeta

7. Ostalo.

A. 1. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA 80.000,00 kn

Potrebno je riješiti prihvat atmosferskih voda u naseljima Božinići (35.000 kn), Pasjak (30.000 kn) i Lipa (7.000 kn). Ostatak od 8.000 kn predviđen je za održavanje postojećeg sistema odvodnje, te za čišćenje kanala i šahti na dijelu državnih, županijskih i lokalnih prometnica gdje postoji oborinska kanalizacija.

A. 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

JAVNIH POVRŠINA 230.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, pranje ulica, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u centru Matulja, te ulice do želj. stanice Matulji, a planirani iznos je 90.000 kn.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Planirani iznos je 15.000 kn.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima, u skladu sa mogućnostima. Predviđena je sanacija divljih deponija u Munama, Žejanama i Mučićima, a predviđa se utrošiti 45.000 kn.

Akcija odvoza krupnog otpada - jednom godišnje, program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava iako bi akciju, barem na nekim područjima trebalo nastaviti kroz čitavu godinu. Planiran je iznos od 70.000 kn.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Predviđen je iznos od 10.000 kn.

A. 3. ODRŽAVANJE JAVNIH

POVRŠINA 407.000,00 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

110.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2002. godini. Prema godišnjem ugovoru, troškovi održavanja iznose 88.000 kn.

Predviđeno je i uređenje novih površina na groblju Matulji i kod uređenja ulaza u radne zone, za što je planirano utrošiti 22.000 kn.

A.3.2. SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA 20.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
20.000,00 kn

Zbog nedostatka financijskih sredstava predviđeno je tek uređenje prilaza u okućnicu doma »Hangar« (15.000 kn), te uređenje ograde uz trotoar u Jušićima (5.000 kn).

A.3.4. DEKORACIJA 60.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija za vrijeme karnevala i lokalnih blagdana po mjesnim područjima, sve na nivou 2002. godine.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG SATA 2.000,00 kn

Planira se održavanje javnog sata na zgradi Općine.

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI

40.000,00 kn

Planira se djelomično uređenje studenca u Munama (20.000 kn), te dopuna prihvata vode u cisternu Žejane (20.000 kn), obzirom da isto nije realizirano u 2002. god.

A.3.7. NABAVA, POSTAVA I POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA

25.000,00 kn

Planira se dobava i postava novih košarica za smeće (5.000 kn), kao i popravak i održavanje parkovnih klupa (15.000 kn), te oglasnih tabli (5.000 kn).

A.3.8. UREĐENJE IGRALIŠTA 120.000,00 kn

Predviđa se nastavak radova na uređenju igrališta u Munama, Lipi, Šapjanama, Jušićima, kao i djelomično uređenje ograde na igralištu u Brešcima i potpornog zida na igralištu u Pasjaku.

Za igralište u Brgudu, predviđena su inicijativna sredstva - priprema za otkup zemljišta.

Planiran je također iznos od 20.000,00 za uređenje dječjeg igrališta Matulji.

Predviđena je sljedeća raspodjela sredstava:

- igralište Brešca 15.000 kn

- igralište Jušići 30.000 kn

- igralište Lipa 10.000 kn

- igralište Mune 15.000 kn

- igralište Pasjak 10.000 kn

- igralište Šapjane 10.000 kn

- igralište Brgud 10.000 kn

- dječje igralište Matulji 20.000 kn

A.3.9. HITNE INTERVENCIJE 10.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A. 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.410.000,00 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA1.100.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2003. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba. Za isto je planirano 1.000.000 kn.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima, u iznosu od 100.000 kn.

A.4.2. ZIMSKA SLUŽBA 40.000,00 kn

U ovoj stavci planirana su sredstva za razvoz rizle i soli na nerazvrstane ceste kao i rad traktorista (pluženje snjega) na gornjem području Općine.

A.4.3. HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA50.000,00 kn

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršit će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

A.4.4. ODRŽAVANJE BUS. STANICA I UGIBALIŠTA40.000,00 kn

U 2003. god. planira se postava BUS čekaonice u Brešcima (30.000 kn), kao i čišćenje i održavanje postojećih BUS čekaonica (10.000 kn).

A.4.5 . HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA

20.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

A.4.6. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

160.000,00 kn

U 2003. god. planira se asfaltiranje sljedećih cesta:

1) prilazna cesta za naselje Ivanići100.000,00 kn

2) cesta Črnčići (habajući sloj) 60.000,00 kn

A.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA50.000,00 kn

A.5.1. UREĐENJE GROBLJA 20.000,00 kn

Predviđeno je uređenje groblja Mune - Žejane, prema zahtjevu MO.

A.5.2. REDOVNO ODRŽAVANJE I UREĐENJE SPOMENIKA30.000,00 kn

Tijekom 2003. god. planira se čišćenje i uređenje spomenika palima u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao i žrtvama fašističkog terora i to prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Svih svetih (10.000 kn). Također je predviđeno uređenje spomenika na raskrsnici u Mihotićima (20.000 kn).

A. 6. JAVNA RASVJETA 880.000,00 kn

6.1. JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je utrošak od680.000,00 kn

6.2. JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je utrošak od 200.000,00 kn


A/ SVEUKUPNO: 3.057.000,00 kn

B/ PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2002. GOD.

B.1. VODOOPSKRBA - IZGRADNJA I PROJEKTIRANJE1.964.000,00 kn

- izgradnja Šmogori - Orljak 1.800.000,00 kn

-projektna dokumentacija za područje
Zvoneća-Permani 164.000,00 kn

B.2.KANALIZACIJA LIBURNIJSKE
RIVIJERE156.000,00 kn

B.3.IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U RADNIM
ZONAMA 5.770.000,00 kn

B.3.1.Denivelirano raskrižje
(RZ-1, RZ-2) 2.300.000,00 kn

B.3.2.Raskrsnica Mučići (RZ-9, RZ-10) 1.600.000,00 kn
(Zemljište 100.000,00 kn)

B.3.3.Raskrsnica Trtni, »TIBO« 1.000.000,00 kn

B.3.4.Ceste u RZ-1, RZ-2, 740.000,00 kn
(Zemljište 440.000 kn)

B.3.5.Cesta Luskino 130.000,00 kn

B.4.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA
JUŠIĆI 420.000,00 kn
(Zemljište 120.000 kn)

B.5.IZGRADNJA NOGOSTUPA
KASTAVSKA I KVARNERSKA
CESTA80.000,00 kn
(Zemljište 35.000 kn)

B.6.PROŠIRENJE GROBLJA
MATULJI450.000,00 kn

B.7.PROŠIRENJE GROBLJA
RUKAVAC (zemljište) 200.000,00 kn

B.8.IZGRADNJA GROBLJA U RUPI
(projektna dokumentacija) 110.000,00 kn

B.9.JR PROŠIRENJE
- INTERPOLACIJE 350.000,00 kn
- DENIVELIRANO RASKRIŽJE 220.000,00 kn
- ŠKOLA RUPA 50.000,00 kn
- RUKAVAC - PODVOŽNJAK 30.000,00 kn
- BREGI - FRLIĆI - BRNČIĆI 25.000,00 kn
- PERASOVO 25.000,00 kn

Radovi će se izvesti u varijanti ekološke javne rasvjete.

B.10.INICIJALNA SREDSTVA ZA
IZGRADNJU SPOMENIKA
POGINULIM BRANITELJIMA
DOMOVINSKOG RATA
1991.-1995. 50.000,00 kn


B/ UKUPNO: 9.550.000,00 kn

C. PROGRAM ODRŽAVANJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA

C.1.IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
STAMBENIH ZGRADA 30.000,00 kn

C.2.IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA150.000,00 kn

C.3.OSTALI FINANCIJSKI IZDACI
POSLOVNOG PROSTORA40.000,00 kn

C.4.INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA90.000,00 kn


C/ UKUPNO: 310.000,00 kn

D. IZDACI ZA OTPLATU KREDITA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 879.900,00 kn

- otplata58.550,00 kn

- kamate794.770,00 kn

- troškovi 26.580,00 kn


SVEUKUPNO /A + B + C + D/ 13.796.900,00 kn


Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04/02-01-42

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Matulji

Klaudio Jelenić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr