SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
168

178.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 22. prosinca 2005. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog
stvaralaštva za 2006. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2006. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 451.000,00

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00

RASHODI 451.000,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 0,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK 0,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 0,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED.

IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Fonda za 2006. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za 2006.

klasifikacija godinu


63 POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 450.000,00

633 Pomoći iz proračuna 450.000,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 450.000,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 1.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00

6413 Kamate na depozite po viđenju 1.000,00


UKUPNI PRIHODI 451.000,00Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za 2006.

klasifikacija godinu


38 OSTALI RASHODI 450.000,00

381 Tekuće donacije 450.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 450.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00


UKUPNI RASHODI 451.000,00


C. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI / IZDACI Plan za 2006.

klasifikacija godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00


Članak 3.

Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2006. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-04/05-02/119

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=00001&odluka=178
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr