SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
169

176.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), točke VII. Odluke o pristupanje projektu »Transgranična inicijativa za promicanje ribarstva na području Jadrana; razvoj tehničke pomoći, logistike i tržišta« (»FISH.LOG«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/04) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici od 22. prosinca 2005. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za ostvarivanje projetka »FISH.LOG«
za 2006. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2006. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 2.730.732,55

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00

RASHODI 4.662.642,55

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 0,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -1.931.910,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 1.931.910,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED.

IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Fonda za 2006. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za

klasifikacija 2006. godinu


63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 2.708.732,55

631 Pomoći od inozemnih vlada 2.708.732,55

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 2.708.732,55

633 Pomoći iz proračuna 12.000,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 12.000,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 10.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 10.000,00

6413 Kamate na depozite po viđenju 10.000,00

UKUPNI PRIHODI 2.730.732,55


Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za

klasifikacija 2006. godinu


32 MATERIJALNI RASHODI 3.440.933,61

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00

3211 Službena putovanja 5.000,00

323 Rashodi za usluge 3.359.299,01

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.248.649,01

3235 Zakupnine i najamnine 7.400,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 103.250,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.634,60

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.634,60

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00

343 Ostali financijski rashodi 3.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.218.708,94

422 Postrojenja i oprema 1.218.708,94

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu 1.218.708,94


UKUPNI RASHODI 4.662.642,55


C. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI / IZDACI Plan za

klasifikacija 2006. godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00


Članak 3.

Rashodi u iznosu od 4.662.642,55 kn raspoređuju se po programima i aktivnostima utvrđenim u Posebnom djelu Financijskog plana za 2006. godinu kako slijedi:

Članak 4.

Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2006. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.«

Klasa: 021-04/05-02/117

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=00001&odluka=176
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr