SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
169

175.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), točke VII. Odluke o pristupanje projektu »Transgranična mreža i suradnja u promicanju razvoja priobalnih malih i srednjih tvrtki na jadranskoj obali Balkana« (»CONNECT«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/04) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 22. prosinca 2005. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT«
za 2006. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2006. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 541.037,60

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00

RASHODI 541.037,60

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 0,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK 0,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 0,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED.

IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Fonda za 2006. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za 2006.

klasifikacija godinu


63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 526.537,60

631 Pomoći od inozemnih vlada 526.537,60

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 526.537,60

633 Pomoći iz proračuna 12.000,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 12.000,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 2.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.500,00

6413 Kamate na depozite po viđenju 2.500,00


UKUPNI PRIHODI 541.037,60Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za 2006.

klasifikacija godinu


32 MATERIJALNI RASHODI 535.290,60

321 Naknade troškova zaposlenima 73.900,60

3211 Službena putovanja 73.900,60

323 Rashodi za usluge 367.390,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.740,00

 

3235 Zakupnine i najamnine 51.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 230.000,00

3239 Ostale usluge 35.650,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.747,00

343 Ostali financijski rashodi 5.747,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.247,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.500,00


UKUPNI RASHODI 541.037,60


C. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI / IZDACI Plan za 2006.

klasifikacija godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00


Članak 3.

Rashodi u iznosu od 541.037,60 kn raspoređuju se po programima i aktivnostima utvrđenim u Posebnom djelu Financijskog plana za 2006. godinu kako slijedi:

POSEBNI DIO


Pozicija Ekonomska RASHODI / IZDACI Plan 2006. klasifikacija


OSNIVANJE STOLA PARTNERSTVA 4.360,00

Izrada društveno-ekonomske analize područja 0,00

11 01 Program - Analiza područja i društveno-ekonomska analize potreba za uslugama 0,00

11 01 01 Aktivnost Sudjelovanje predstavnika PGŽ u radu 0,00

11 01 01 01 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

Razmjena prakse i iskustva 4.360,00

12 01 Program - Razmjena prakse i iskustva na stručnim skupovima 4.360,00

12 01 01 Aktivnost Sudjelovanje predstavnika PGŽ u radu stručnih skupova 4.360,00

12 01 01 01 3211 Službena putovanja (dnevnice i smještaj) 4.360,00

PROMICANJE SURADNJE IZMEĐU LOKALNIH MALIH

I SREDNJIH PODUZETNIKA (MSP) 376.890,00

Osnivanje novih strukovnih organizacije u MPS 227.500,00

21 01 Program - Osnivanje nove strukovne organizacije u PGŽ 227.500,00

21 01 01 Aktivnost Rad nove strukovne organizacije u PGŽ 227.500,00

21 01 01 01 3233 Usluge promidžbe i informiranja 23.450,000

21 01 01 02 3235 Zakupnine i najamnine 51.000,00

21 01 01 03 3237 Intelektualne i osobne usluge 143.000,00

21 01 01 04 3239 Ostale usluge 10.050,00

Društveno-ekonomska animacija MSP 149.390,00

22 01 Program - Obrazovanje i informiranje lokalnih MSP na području PGŽ 149.390,00

22 01 01 Aktivnost Organizacija i održavanje 2. Radnog sastanka u PGŽ 149.390,00

22 01 01 01 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.290,000

22 01 01 02 3237 Intelektualne i osobne usluge 41.000,00

22 01 01 03 3239 Ostale usluge 17.100,00

22 01 01 04 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.000,00

PRIOPĆAVANJE I OBJAVLJIVANJE REZULTATA 138.740,60

Sudjelovanje na sajmovima 138.740,60

31 01 Program - Organizacija nastupa i sudjelovanja PGŽ na sajmovima 138.740,60

31 01 01 Aktivnost Organizacija nastupa i sudjelovanja PGŽ na 2. Sajmu 135.780,60

31 01 01 01 3211 Službena putovanja (dnevnice i smještaj) 51.280,60

31 01 01 02 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00

31 01 01 03 3237 Intelektualne i osobne usluge 41.000,00

31 01 01 04 3239 Ostale usluge 8.500,00

31 01 01 05 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00

31 01 02 Aktivnost Završna konferencija 2.960,00

31 01 02 01 3211 Službena putovanja (dnevnice i smještaj) 2.960,00

UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ODGOVORNOST 21.047,00

Upravljanje i stručna koordinacija projektom 15.300,00

41 01 Program - Održavanje sjednica TNO 15.300,00

41 01 01 Aktivnost Sudjelovanje predstavnika PGŽ u radu sjednica TNO 15.300,00

41 01 01 01 3211 Službena putovanja (dnevnice i smještaj) 15.300,00

41 01 01 03 3237 Intelektualne i osobne usluge

Financijsko i ekonomsko-administrativno vođenje projekta 5.747,00

42 01 Program - Vođenje financijskih, ekonomskih i administrativnih poslova 5.747,00

Aktivnost Vođenje financijskih poslova 5.747,00

01 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.247,00

02 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.500,00


UKUPNO 541.037,60


Članak 4.

Financijski plan Fonda za ostvarivanje projetka »CONNECT« za 2006. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godinu.

Klasa: 021-04/05-02/116

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=00001&odluka=175
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr