SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
169

173.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 40. stavak 1. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 16/99, 13/02 i 30/05) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 22. prosinca 2005. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN
Fonda zasanaciju iznenadnih onečišćenja mora
Primorsko-goranske županije za 2006. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2006. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 172.464,08

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00

RASHODI 691.776,08

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 0,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -519.312,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 519.312,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00


VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED.

IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Fonda za 2006. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za 2006.

klasifikacija godinu


63 POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 169.964,08

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 169.964,08

6341 Tekuće pomoći od tijela državne vlasti 169.964,08

64 PRIHODI OD IMOVINE 2.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.500,00

6413 Kamate na depozite po viđenju 2.500,00


UKUPNI PRIHODI 172.464,08Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za 2006.

klasifikacija godinu


32 MATERIJALNI RASHODI 690.776,08

323 Rashodi za usluge 690.776,08

3234 Komunalne usluge 690.776,08

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00


UKUPNI RASHODI 691.776,08


C. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI / IZDACI Plan za 2006.

klasifikacija godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00


Članak 3.

Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2006. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-04/05-02/114

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsejdnik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=00001&odluka=173
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr