SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 36. Utorak, 20. prosinca 2005.
OPĆINA SKRAD
3B2 HTML

36.

Temeljem članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 9. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava i dužnosti proračunskih korisnika u postupku izvršavanja Proračuna Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Proračun).

Članak 2.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u bilanci prihoda i izdataka Proračuna niti preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o dinamici ostvarenja prihoda ovog plana Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 4.

Nositelj sredstava raspoređenih u Proračunu je Općinsko vijeće Općine Skrad.

Članak 5.

Za zakonitu uporabu sredstava odgovoran je Predsjednik Općinskog vijeća Općine Skrad kao nositelj sredstava i naredbodavatelj koji može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 6.

Djelatnici kojima se osiguravaju plaće iz ovog Proračuna imaju pravo na svote naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava u iznosu koji se može isplatiti besporezno glede poreza na dohodak.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusuglašenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika predložit će se Općinskom vijeću na izmjenu i dopunu.

Članak 8.

Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva rezerve Proračuna, o čemu će odluke donositi Predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 9.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2006. godine, podmirit će se iz namjenskih sredstava za 2007. godinu. Neutrošena sredstva do 31. prosinca 2006. godine uključuju se u Proračun za 2007. godinu.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine. Odluka se objavljuje u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/12

Ur. broj: 2112/04-05-01-01

Skrad, 12. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=150&mjesto=51311&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr