SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 36. Utorak, 20. prosinca 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
75

68.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/ 03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 5. sjednici održanoj dana 6. prosinca 2005. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po djelatnostima i namjena istih sa procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u razdoblju od 01.01.2006. do 31.12.2006.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01.01.2006. do 31.12.2006. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA 2006. godina u kn

Komunalni doprinos 5.196.000,00

Kreditno zaduženje 13.690.000,00

Koncesijska naknada 78.000,00

Sufinanciranje iz županijskog proračuna

ili proračuna drugih državnih tijela 430.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe

i odvodnje 900.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost 550.000,00

Šumski doprinos 350.000,00

UKUPNO PRIHOD 21.194.000,00

III. RASHOD

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po godinama, izraženo u kunama, kako slijedi

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. i djelomično E isfinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i kreditnog zaduženja u iznosu od 13.690.000,00 kn.

O kreditnom zaduženju iz prethodnog stavka odluku će donijeti Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju iz stavka 1. ovog članka teretit će troškovnu stranu Proračuna u 2006. godini.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju Vodovoda Žrnovnice d.o.o. iz članka 3. točke F. tereti troškovnu stranu Proračuna za 2006. godinu u procijenjenom iznosu od 300.000,00 kn, a financira se iz naknade za priključenje.

Točka G. članka 3. ovog programa - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu 1.828.000,00 kn financira se dijelom iz naknade za koncesije, naknade za priključenje, dijelom iz županijskog ili državnog proračuna, dijelom iz kreditnog zaduženja Grada u iznosu od 570.000,00

te kreditnog zaduženja Ivanja, gdje Grad učestvuje sa troškom otplate anuiteta.

Članak 5.

Trošak sanacije deponije »Duplja« u ukupnom iznosu od 600.000,00 kn, isfinancirat će se dijelom iz planiranog prireza, a dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 6.

Realizaciju Programa iz članka 3. točke F. operativno provodi KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., kojem je Grad Novi Vinodolski prenio javne ovlasti.

Realizaciju Programa iz članka 3. točaka D., G. i H. koji se odnose gradnju groblja, gradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplja« provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne oblasti.

Trgovačka društva iz stavka 1. i 2. ovog članka, dužna su izvješće o realizaciji dijela Programa, utvrđenog ovim člankom, podnijeti Poglavarstvu Grada do kraja mjeseca veljače za prethodnu godinu.

Članak 7.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01.01.2006. godine.

Klasa: 363-02/05-01/91

Ur. broj: 2107/02-01/05-2

Novi Vinodolski, 7. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

Program gradnje objekata i uređaja   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=150&mjesto=51250&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr