SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
167

47.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranke županije broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 1. prosinca 2005.godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru

Članak 1.

U Odluci o poslovnom prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/97 i 5/03) u svim člancima, osim u člancima 21. i 22. riječi: »Općinsko vijeće« u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: »Općinsko poglavarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka sadašnjem zakuniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

Ponuda iz stavka 2. ovog članka dostavit će se zakupniku pismenim putem. Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2 ovog članka u roku od 30 dana, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 2. ovog članka.«

Članak 3.

U članku 7. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. odredbu o obvezi natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati garanciju poslovne banka na iznos 12 mjesečne zakupnine (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini 12 mjesečne zakupnine, kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti vežeća za razdoblje od godine dana, a zukupanik će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog istjeka, za svaku sljedeću godinu dok ugovor o zakupu traje.

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama zakupnika, s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje u visini zbroja iznosa 12 mjesečnih zakupnina. Iz ovog osiguranja Općina je ovlaštena podmiriti neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i sve troškove naplate istih.

Umjesto garancije poslovne banke ili osiguranja putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa u visini zbroja 12 mjesečnih zakupnina unaprijed kao polog za svaku godinu dok ugovor o zakupu traje. Iz ovog osiguranja Općina je ovlaštena podmiriti neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i sve troškove naplate istih.

Polog se vraća zakupniku nakon prestanka zakupnog odnosa pod uvjetom da su sve obveze uredno podmirene.

Odredbe stavka 1. i 2. ove točke ne primjenjuju se u slučaju raspisivanja natječaja za dodjelu u zakup poslovnog prostora namijenjenog za uredske prostorije tijela državne uprave i lokalne samouprave, političkih stranaka, udruženja građana, druge neprofitne organizacije i ustanove, i objekte primarne zdravstvene zaštite.

Iza točke 11. dodaje se nova točke 12. koja glasi:

»12. naznaku da se neće razmatrati ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Općini,«

Dosadašnje točke 12., 13., 14., 15., i 16. postaju točke 13., 14., 15., 16. i 17.

Članak 4.

U članku 13. riječ: »16.« zamijenjuje se riječju: »12.«

Članak 5.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Na temelju odluke iz članka 13. ove Odluke Općinsko poglavarstvo Općine Lovran zaključuje ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se u pismenom obliku.«

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»U ime Općinskog poglavarstva ugovor o zakupu potpisuje načelnik ili osoba koju načelnik ovlasti.«

Članak 7.

U članku 19. točka 20. mijenja se i glasi:

»20. odredu kojom se utvrđuje da je zakupnik dostavio tražena sredstva osiguranja plaćanja za obveze iz ugovora o zakupu poslovnog prostora.«

Iza točke 20. dodaje se nova točka 21. koja glasi:

»odredbu da zakupnik snosi troškove ovjere ugovora kao i troškove ishođenja i ovjere instrumenata osiguranja plaćanja obveza iz ugovora o zakupu poslovnog prostora, te upisa u zamljišne knjige.«

Dosadašnja točka 21. postaje točka 22.

Članak 8.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Smatra se također da je ponuđač odustao od zaključenja ugovora o zakupu ukoliko do vremena za potpis ugovora ne pruži sredstva osiguranja na koja se obvezao svojom ponudom.

Članak 9.

U članku 21. iza riječi: »Općine Lovran« dodaju se riječi: »na prijedlog Općinskog poglavarstva«.

Članak 10.

U članku 22. iza riječi: »Općine Lovran« dodaju se riječi: »na prijedlog Općinskog poglavarstva«.

Članak 11.

Natječajni postupci započeti do dana primjene ove Odluke, u kojima nisu sklopljeni ugovori o zakupu, dovršit će se po odredbama Odluke o poslovnom prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 7/97 i 5/03).

Članak 12.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o poslovnom prostoru.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/11

Ur. broj: 2156/02-01-05-1

Lovran, 1. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr