SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
167

46.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu u drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područjoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranke županije broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 1. prosinca 2005. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu
Općine Lovran

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 6/95, 5/98 i 20/02) u članku 3. stavku 6. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuje se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 2

Učlanku 5. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 3.

U članku 7. riječi: »Općinsko vijeće«, zamjenjuju se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima »Općinsko poglavarstvo«.

U stavku 2. riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuje se riječima: »Općinsko poglavarstvo Općine Lovran«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo donosi odluke o finaciranju izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adatpacije objekata te nabavku opreme radi ostvarivanja trajnih uvjete za rad i djelovanje korisnika proračuna, dok će za višegodišnja ulaganja i veće investicije, na temelju programa i planova, odluku donositi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog poglavarstva.«

U stavku 4. riječi: »Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima: »Općinskog poglavarstva«.

Članak 5.

U članku 9. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuje se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuje se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 7.

U članku 16. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 8.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Visinu početne cijene utvrđuje Općinsko poglavarstvo, a ona ne može biti niža od tržne cijene.

Visinu kupopordajne cijene u slučajevima iz članka 17. ove Odluke utvrđuje Općinsko poglavarstvo sukladno uvjetima iz zakona.

Tržna cijena se utvrđuje u odnosu na cijenu koja se za određenu nekretninu postiže na tržištu u vrijeme prometa nekretnine, procjenom sudskog vještaka.

Isplatu kupoprodajne cijene kupac je dužan izvršiti u pravilu odjednom, u roku utvrđenom ugovorom.

Iznimno u slučajevima propisanim zakonom i u ostalim posebno opravdanim slučajevima, kupoprodajnu cijenu kupac može isplatiti i u obrocima.

Način uplate u slučajevima iz stavka 5. ovog članka utvrđuje Općinsko poglavarstvo.«

Članak 9.

U članku 19. riječi: »Općinskog vijeća«, zamjenjuju se riječima: »Općinskog poglavarstva«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »sukladno članku 18. stavku 3. ove Odluke.«

Članak 11.

U članku 21. iza riječi: »Općinskog vijeća« briše se točka i dodaju riječi: »i Općinskog poglavarstva.«.

Članak 12.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Početnu cijenu u natječaju utvrđuje Općinsko poglavarstvo, a utvrđeni iznos zakupnine izračunava se po m2 neizgrađenog građevinskog zemljišta.«

Članak 13.

U članku 27. Stavku 2. briše se točka na kraju rečenice i dodju riječi: »a na temelju odluke Općinskog poglavarstva sukladno zakonu i ovoj Odluci.«

Članak 14.

U članku 28. stavku 1. riječi: »Općinskog vijeća« zamjenjuju se riječima: »Općinskog poglavarstva«.

Članak 15.

U članku 28a. stavku 3. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 16.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o uvjetima i načinu gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Lovran.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/12

Ur. broj: 2156/02-01-05-1

Lovran, 1. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr