SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
167

44.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02 i 8/05) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 1. prosinca 2005. godine, donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru za Općinu Lovran od 2005. do 2009. godine

I. OSNOVNA ZADAĆA I AKTIVNOSTI U ČETVEROGODIŠNJEM RAZDOBLJU

Članak 1.

U četverogodišnjem razdoblju od 2005. do 2009. godine u svrhu učinkovitog gospodarenja, racionalnog korištenja i zaštite prostora nastavlja se:

- praćenje zakona i uredbi iz područja prostornog planiranja i komunalnih djelatnosti te ostalih zakona, koji utječu na planiranje. U skladu s tim vršit će se usklađivanje dokumenata donesenih na osnovu tih zakona,

- praćenje planiranja i provedbe gradnje objekata u nadležnosti Republike Hrvatske, a koji se nalaze na prostoru Općine Lovrana,

- suradnja s Primorsko-goranskom županijom, gradovima i općinama, koji graniče s Općinom Lovran,

- osiguranje sretstava za izradu i izrada kartografskih prikaza,

- kontinuirano praćenje zahtjeva građana za izradu planske dokumentacije sa svrhom optimalnog zadovoljavanja njihovih potreba,

- osiguranje sredstava za izradu prostornih planova,

- nastavak na utvrđivanju granica pomorskog dobra,

- izrada katastra zelenih površina,

- sređivanje općinske imovine na katastarskim planovima i zemljišnim knjigama,

- praćenje bespravne izgradnje,

- utvrđivanje granica općine,

- priprema i uređenje zemljišta, izrada projektne dokumentacije, izgradnja komunalnih objekata i uređaja,

- nastavak na izgradnji objekata vodoopskrbe i vodoopskrbne mreže, te izgradnja sanitarnog i oborinskog kolektora,

- izgradnja objekata javne rasvjete,

- priprema za izradu imovinsko-pravne osnove za obalni put,

- osiguranje širenja postojećeg groblja,

- izgradnja dječjih igrališta,

- nastavak na izgradnji sportske dvorane.

Ciljevi koji su određeni ovim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lovran od 2005. do 2009. godine (u daljnjem tekstu Program mjera) polaze od dugoročnih ciljeva Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana Općine Lovran, koji je u fazi donošenja.

Program mjera donosi Općinsko vijeće, a provodi se posredno putem službi i odjela unutar Općine, koje su za svoj rad odgovorne Općinskom vijeću.

Obveza nositelja provođenja Programa mjera je pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i svih podzakonskih akata nastalih na osnovi navedenog Zakona, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti spomenika kulture.

Članak 2.

U sljedećem razdoblju nastavlja se s izradom prostornih planova započetih u razdoblju 2002. - 2004. godine, te s izradom novih prostornih planova. Površine zahvata prostornih planova uređenja preuzet će se iz grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Lovran po njegovom donošenju.

Prostorni planovi započeti u prethodnom razdoblju a koji se nastavljaju raditi jesu:

- Prostorni plan uređenja Općine Lovran i

- Urbanistički plan uređenja 1 naselja Lovran.

Novi prostorni planovi, koji se planiraju u ovom razdoblju jesu:

- Urbanistički plan uređenja 2 naselja Medveja

- Urbanistički plan uređenja 3 zona poslovne namjene Labinsko

- Urbanistički plan uređenja 4 turističko naselje Labinsko sa zonom kupališta Labinsko

- Urbanistički plan uređenja 5 turističko naselje Liganj

- Urbanistički plan uređenja 6 turističko naselje Tuliševica

- Urbanistički plan uređenja 7 dio naselja Liganj

- Urbanistički plan uređenja 8 Tuliševica

- Urbanistički plan uređenja 9 dio naselja Tuliševica

- Urbanistički plan uređenja 10 Kali

- Urbanistički plan uređenja 11 naselje Na sele

- Detaljni plan uređenja Lovranska draga (N A3)

- Idejni projekt obalne šetnice (lungo mare) od Lovrana do Medveje.

II. PRIBAVLJANJE PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA ZA PROSTORNE PLANOVE

Članak 3.

Prostorni plan uređenja Općine Lovran radi se na hrvatskoj državnoj karti u mjerilu 1:25000. Podloge za plan postoje. Građevinska područja istog plana rade se na katastarskom planu u mjerilu 1:5000. Ove podloge trebaju biti na magnetskom mediju (skenirane i geokodirane). Općina njima raspolaže i građevinska područja rade se na tim podlogama.

- Urbanistički plan uređenja 1 naselja Lovran

- Urbanistički plan uređenja 2 naselja Medveja

- Urbanistički plan uređenja 3 zona poslovne namjene Labinsko

- Urbanistički plan uređenja 4 turističko naselje Labinsko sa zonom kupališta Labinsko

- Urbanistički plan uređenja 5 turističko naselje Liganj

- Urbanistički plan uređenja 6 turističko naselje Tuliševica

- Urbanistički plan uređenja 7 dio naselja Liganj

- Urbanistički plan uređenja 8 Tuliševica

Urbanistički plan uređenja 9 dio naselja Tuliševica

Urbanistički plan uređenja 10 Kali

Urbanistički plan uređenja 11 naselje Na sele

Podloga za planove je Hrvatska državna karta u mjerilu 1:5000. Na dijelu zaštitnog obalnog pojasa podloge su u mjerilu 1:2000 ili 1:1000. Podloge nisu reambulirane.

- Detaljni plan uređenja Lovranska Draga (NA3)

- Idejni projekt obalne šetnice (lungo mare) od Lovrana do Medveje.

Podloga za navedene planove je topografsko-katastarski plan u mjerilu 1:1000. Podloge nisu reambulirane.

III. SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Članak 4.

Sadržaj prostornih planova određen je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih podloga, obveznim prostornim pokazateljima i standardu prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98 i 39/04), te se neće posebno navoditi.

Stručne podloge i studije kao dio urbanističkih planova uređenja odredit će se kod izrade samih planova (konzervatori, promet, energetika, vodoopskrba i ostalo).

Članak 5.

Prostorni plan uređenja Općine Lovran, koji je u fazi donošenja dopunjen je:

Granicom Parka prirode Učka,

Administrativnim granicama između Općine Lovran, Grada Opatije i Općine

Mošćenička Draga

Usklađen je s Uredbom o zaštičenom obalnom pojasu

Usklađen je s primjedbama s javne rasprave.

Urbanistički plana uređenja 1 naselja Lovran

Urbanistički plan uređenja naselja 1 Lovran radi se nakon donošenja Prostornog plana Općine Lovran ovisno o financijskim sredstvima. Plan mora biti usklađen sa svim odrednicama prostornog plana uređenja Općine Lovran, koje se u UPU-u detaljno razrađuju. Naročitu pažnju treba obratiti na lociranje i povezivanje obalne šetnice s lukom nautičkog turizma, kupalištem Peharovo, uređenim djelovima uz obalu, valorizacijom morske obale, postojećih vila te očuvanjem prirodnog pejsaža morske obale. Po mogućnosti obalnu šetnicu locirati unutar pomorskog dobra. Planski treba predvidjeti povezivanje obalne šetnice s glavnom lovranskom ulicom na cijelom potezu od zahvata UPU-a Lovran do UPU-a Medveja, kao i naselja u zaleđu Lovrana. Kod toga treba valorizirati postojeće puteve Lovrana prema zaleđu i njihov odnos prema Opatijskoj zaobilaznici.

Danas Lovran ima jednu ulicu paralelnu s morskom obalom. Treba planski razmotriti planiranje još jedne paralelne ulice, kojom bi se postojeća ulica prometno rasteretila i cijelo naselje postalo sigurnije za život u slučaju izvanrednih događanja (vatrogasci, hitna služba i sl.).

Urbanistički plan uređenja 2 naselja Medveja

Površina zahvata Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja određena je Prostornim planom uređenja Općine Lovran. UPU Medveja obuhvaća postojeću plažu s autokampom, nekoliko villa uz more, postojeće stambene objekte i postojeće stambene objekte namijenjene turizmu. Iz Medveje postojeća neregulirana prometnica povezuje naselje Kali i naselja Visoče s Medvejom. Postojećom pješačko- planinarskom stazom Medveja je povezana s objektom - vidikovcem Križevica.

UPU-a Medveje treba preispitati postojeće sadržaje namijenjene turizmu i stanovanju u smislu poboljšanja ukupne kvalitete ponude.

Obalnom šetnicom Medveju treba povezati s Lovranom i uskladiti je s planiranom obalnom šetnicom Lovrana. Na dijelu prema uvali Cesara isto treba planirati obalnu šetnicu. Vertikalnim vezama obalnu šetnicu treba povezati s zaleđem. Ponovno treba razmotriti opravdanost žičare prema lokalitetu Lovranske Draga i Parku prirode Učka.

Postojeće zelenilo same uvale treba valorizirati i u skladu s time zaštititi, vodeći računa o zelenilu i topografiji terena. Razmotriti treba poboljšanje povezivanja naselja Kali i naselje Visoče s Medvejom.

Ostali urbanistički planovi uređenja propisani su Prostornim planom uređenja Općine Lovran, koji je u fazi donošenja i Program mjera ih u cjelosti preuzima. Određena je granica zahvata, namjena prostora, generalni raspored javnih funkcija, sadržaji rekreacije, turistički sadržaji, sadržaji agroturizma i slično. Urbanistički plan uređenja treba odrediti odnos postojeće i nove izgrađenosti, uklapanje novih objekata i stvaranje usaglašenih građevinskih struktura. Treba se odrediti mreža novih prometnica i povezivanje s postojećim, te nova infrastruktura. Urbanistički planovi uređenja su sljedeći:

Urbanistički plan uređenja 3 zona poslovne namjene Labinsko

- Urbanistički plan uređenja 4 turističko naselje Labinsko sa zonom kupališta Labinsko

- Urbanistički plan uređenja 5 turističkog naselja Liganj

- Urbanistički plan uređenja 6 turističko naselje Tuliševica

- Urbanistički plan uređenja 7 dio naselja Liganj

Urbanistički plan uređenja 8 Tuliševica

Urbanistički plan uređenja 9 dio naselja Tuliševica

Urbanistički plan uređenja 10 Kali

Urbanistički plan uređenja 11 naselje Na sele

Detaljni plan uređenja 1 Lovranska draga (NA3)

Lovranska draga se nalazi unutar Parka prirode Učka. Naselje ima karakteristični položaj i specifičnu klimu. Prometno je povezano s Lovranom, a planinarskom stazom s Medvejom i dalje s Učkom. Stanovništvo se smanjuje i cilj plana je novim sadržajima i načinom izgradnje poticati razvoj naselja zadržavajući autohtonu kvalitetu življenja.

Idejni projekt obalne šetnice (lungo mare) od Lovrana do Medveje.

Obalna šetnica od Lovrana do Medveje planirana je u do sada svim planovima Lovrana. Šetnica je velika kvaliteta i specifičnost odnosa prema moru i životu na ovim prostorima kao i jedinstveni objekat u funkciji turizma. Šetnicu s vertikalnim vezama treba povezati sa zaleđem i postojećim zelenim planiranim parkovnim površinama. Postojeće organizirane površine za sunčanje kao i kupanje treba što pažljivije povezati sa šetnicom. Dio idejnog projekta je infrastruktura kao i objekti urbane opreme.

IV. JAVNA RASPRAVA

Članak 6.

Postupak provođenja javne rasprave propisan je Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98). Ova Uredba se neće posebno citirati.

Članak 7.

Nastavlja se s izradom katastra zelenih površina. Nadalje će se postepeno sistematizirati podaci o vlasništvu Općine Lovran na katastarskim planovima i u zemljišnim knjigama. Nastavlja se s utvrđivanjem granica pomorskog dobra. Obveza Općine je, da za utvrđenu granicu pomorskog dobra na katastarskim planovima, kao i za ostali dio granice po

morskog dobra koja se treba utvrditi, putem ovlaštene geodetske tvrtke naruči izradu parcelacijskih eleborata s kojima će se službeno uspostaviti granica pomorskog dobra. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Povjerenstvo za granice pomorskog dobra potvrđuje geodetski elaborat i dostavlja ga Uredu za katastar i geodetske poslove radi evidentiranja nove granice u katastru i zemljišnim knjigama.

V. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 8.

Uređenje građevinskog zemljišta podrazumjeva pripremu i opremanje, te se dijeli na I. kategoriju uređenosti i II. kategoriju uređenosti. Prostorna podijela na kategorije je određena Prostornim planom uređenja Općine Lovran. Program mjera ne će propisati višu razinu uređenosti građevinskog zemljišta od one propisane Prostornim planom uređenja Općine Lovran.

I. kategorija uređenosti podrazumjeva minimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća imovinsko-pravnu pripremu i pristupni put, a propisuje se za građevinsko zemljište izvan granica ZOP-a.

II. kategorija uređenosti je optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje osim imovinsko-pravne pripreme obuhvaća i osnovnu infrastrukturu: pristupni put, vodoopskrbu, odvodnju i električnu energiju. Dijeli se na IIA kategoriju uređenosti i IIB kategoriju uređenosti građevinskog zemljišta. Propisuje se za građevinska zemljišta unutar ZOP-a.

Članak 9.

Temeljem postojećih prostornih planova, planova koji će se izraditi u ovom planskom razdoblju, Plana investicija Komunalca d.o.o. Opatija, potrebno je u planskom razdoblju od 2005. do 2009. godine realizirati izradu sljedeće projektne dokumentacije i izgradnju komunalnih objekata (objekti se navode po funkciji, a ne teritorijalnom položaju):

I. 1.1. Crpne stanice, sanitarni i oborinski kolektor, te vodovod

- učestvovanje u pripremi tender dokumentacije, nadmetanju i ugovaranju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda »Opatija«,

- Crpna stanica Lovran luka (priprema tender dokumentacije, nadmetanje i ugovaranje),

- Crpne stanice Ika, učestvovanje u pripremi tender dokumentacije, nadmetanju i ugovaranju,

- Crpna stanica Vrh Ike (priprema tender dokumentacije, nadmetanje i ugovaranje),

- Crpna stanica Peharevo (priprema tender dokumentacije, nadmetanje i ugovaranje).

1.2. Podsustav crpne stanice Vrh Ike - kolektori sanitarne i oborinske kanalizacije te vodovod

Priprema tender dokumentacije, nadmetanje i ugovaranje

- sanitarni kolektor DN 300, Put za Školarevo, Jakova Jurčića, 43. Istarske divizije,

- sanitarni kolektor DN 300, Cesta Lovranska Draga I dio Ul. Dr. Nila Cara

- oborinski kolektor DN 300,

- transportni vodovod DN 300,

- transportni vodovod DN 250,

- opskrbni vodovod 150,

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300 stubište na Cesti Lovranska Draga između Lokve i Buzdonke

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300, Ulica dr. Nila Cara,

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300, Ulica Lokva uz kasarnu,

- opskrbni vodovod DN 100

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300, Bahova

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300, prolaz uz »Rivieru« do Omladinske i Omladinska

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300, Put za školarevo,

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300, iza »Rivijere«.

1.3. Podsustav CS Lovran luka i Peharevo - kolektori sanitarne i oborinske kanalizacije te vodovod

priprema tender dokumentacije, nadmetanje i ugovaranje

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300, oborinski kolektor DN 300 i opskrbni vodovod 150 dio ulice žrtava fašizma i Ul. 26. Istarske divizije

- sanitarni kolektor gravitacioni Dn 300 dio Ulice žrtava fašizma od 26. Istarske divizije do Dr. Nilo Cara)

- sanitarni kolektor gravitacioni Dn 300 Trg slobode i Brajdice i opskrbni vodovod,

- sanitarni kolektor gravitacioni Dn 300 stubišteod Brajdice prema Zahejima,

- sanitarni kolektor gravitacioni 300 DN Rezine (iznad osnovne škole),

- sanitarni kolektor gravitacioni Rezine,

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300 Brajdice

1.4. Podsustav CS Medveja - kolektori sanitarne i oborinske kanalizacije te vodovod

priprema tender dokumentacije, nadmetanje i ugovaranje

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300 Put za Kali,

- opskrbni vodovod DN 100,

- sanitarni kolektor gravitacioni DN 300 od Puta za Kali prema Punti

- opskrbni vodovod DN 100

- CS Medveja - Punta,

- Vodosprema Kali ili Visoče,

1.5.Transportni i opskrbni cjevovodd VS Lokva (Lovran) - VS Medveja

- dionica od centra Lovrana do VS Lokva

- transportni cjevovod DN 300 mm,

- opskrbni cjevovod DN 200 mm.

2. Vodoopskrba zone Buzdonka - Lovran - Vrh Ike

Planirane su sljedeće vodoopskrbne građevine

- tlačno-gravitacijski cjevovod CS Lokva - VS Buzdonka DN 250

- vodosprema VS Buzdonka zapremine 1500 m3

- rekonstrukcija i dogradnja zasunske komore vodospreme Lokva i preinaka u crpnu stanicu za smjer crpljenja VS Buzdonka

- crpna stanica CS Lokva kapaciteta 35 I /sek

- crpna stanica CS Buzdonka kapaciteta 7 I / sek

- opskrbni cjevovod DN 250, 200,150 i 100 mm ukupne dužine 8125m kojima se rješavaju naselja: dio Lovrana, dio naselja Zaheji, Zaheji - Brajdice, Škaje, Lokva, Oprič, Biškupi, Marinčići, Perišići, Roketići, Konjsko, Školarevo, Vojina, Vrgonjići i Vrh Ike.

3. Vodovod Visoke zone Lovran i zone Dobreć

Izmjenom projektne dokumentacije gradit će se vodoopskrbni sustav Visoke zone Lovran i zone Dobreć koji je funkcionalan i jeftiniji od ranije projektiranog. Planirane su sljedeće građevine:

- transportni cjevovod PK Sejnica - VS Antići DN 250 mm,

- rekonstrukcija PK Sejnica zapremona 10 m3

- vodosprema Antići zapremina vodospreme 800 m3

- tlačno-gravitacijski cjevovod Buzdonka VS Antići DN 150 mm,

- vodosprema Tuliševica zapremina vodospreme 500 m3,

- transportni cjevovod VS Antići - VS Tuliševica DN 150 i 100 mm,

- vodovod naselja Antići, Kožuli, Kružići, Dobreć i Krasa DN 100 mm,

- vodovod naselja Kršanci, Dindići, Brgujci, Šmari, Liganj, Juranovi, Ivulići, Sv. Frančišk i Brindiči DN 100 mm

- vodovod naselja Tuliševica, Oraj, Janjetići, Liganj i Brindič, DN 100 mm

- opskrbni cjevovod VS Tuliševica - Lovranska Draga i

- vodoopskrba naselja Lovranska Draga DN 100 mm

Općina Lovran još mora definirati dinamiku ulaganja za naprijed navedene građevine.

II. Groblje

Prostornim planom uređenja Općine Lovran koji je u fazi donošenja predviđeno je širenje postojećeg groblja. Za proširenje postojećeg groblja treba načiniti projekt proširenja, izraditi parcelacioni elaborat i izvršiti otkup zemljišta. Krajnji rok za početak radova na groblju je 2007. godina.

III. Ceste

Niz postojećih cesta, kojima upravlja Općina nisu imovinsko-pravno sređene. Stoga je obveza Općine, da postepeno izrađuje u skladu s potrebama parcelacijske elaborate, izvrši otkup zemljišta, te provede ceste u katastru i zemljišnim knjigama kao općinsku imovinu.

Za nove ceste zacrtane prostornim planovima, kada se oni donesu, Općina će naknadno odrediti prioritete realizacije.

IV. Dječja igrališta

Postojeća dječja igrališta treba opremati i održavati.

V. Uređenje kina kao dvorane polivalentnog sadržaja

VI. Sportski objekti,

Zemljište sportske dvorane u izgradnji treba imovinsko- pravno srediti, nastaviti s izgradnjom dvorane i privesti svrsi dvoranu i prateće vanjske sadržaje.

Postojeće nogometno igralište u krugu bivših kasarni treba imovinsko-pravno srediti.

VII. Javna rasvjeta

Nastaviti treba s izvedbom javne rasvjete na potezu Lovran - Medveja i šetnici Lovran - Ika. Nastaviti treba s izvedbom javne rasvjete na pristaništu Lovran i na cjelokupnoj Lovranštini vodeći računa o novim ekološkim zahtjevima za rasvjetu.

U tijeku sređivanja imovinsko-pravnih odnosa za ceste u nadležnosti Općine paralelno treba sređivati i javnu rasvjetu.

Članak 10.

Kontinuirano se trebaju pratiti zahtjevi građana u odnosu na prostor i potrebe u prostoru.

Zahtjevi služe za formiranje baze podataka na osnovu kojih će se raditi prostorni planovi.

Općina Lovran radi na svom portalu, koji će uskoro dana biti u funkciji.

Članak 11.

Kontinuirano treba pratiti gradnju na području cijele općine, te surađivati s inspekcijskim službama, da bi se spriječila bespravna gradnja.

Članak 12.

Sredstva za izradu prostorih planova osiguravaju se:

- u Proračunu Općine Lovran i

- iz drugih izvora (županija, krediti, individualni investitori i sl.)

Članak 13.

Sredstva za izradu objekata komunalne infrastrukture osiguravaju se:

- u Proračunu Općine Lovran,

- iz komunalnog doprinosa

- kreditima i

- iz drugih izvora.

Članak 14.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lovran od 2005. do 2009. godine stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje vrijediti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za 2002.-2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/02).

Klasa: 350-01/05-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-05-5

Lovran, 1. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Eduard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr