SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
GRAD CRIKVENICA
167

72.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici, održanoj 6. prosinca 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće) kao samostalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 2.

Vijeće izdaje koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Crikvenice za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuje niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra.

Članak 3.

Vijeće ima predsjednika i četiri člana.

U Vijeće iz članka 1. Ove Odluke imenuje se:

1. Sandra Vlašić - predstavnica Grada Crikvenice ,

2. Robert Košuljandić - predstavnik Grada Crikvenice,

3. Luka Pobor - predstavnik Grada Crikvenice,

4. Željko Udovičić - predstavnik Lučke kapetanije,

5. Rajka Zlatić, dipl.oecc - predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća.

Vijeće je dužno donijeti poslovnik o radu u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o imenovanju Vijeća.

Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 50,00 kuna bruto po članu, po datom odobrenju, kao i naknadu troškova u vezi s vođenjem postupka, a koja naknada se isplaćuje iz Proračuna Grada Crikvenice.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine« PGŽ broj 14/04).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 934-01/05-01/38

Ur. broj: 2107/01-01-05-4

Crikvenica, 26. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr