SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
GRAD CRIKVENICA
167

71.

Na temelju odredbe članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 73/ 97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj 6. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju korisnici socijalne skrbi, uvjeti za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Crikvenica i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisani ovom Odlukom, obavlja Upravni odjel za javne potrebe (u daljnjem tekstu Odjel).

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Crikvenice (u daljem tekstu Grad) ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno, da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 10. ove Odluke (pomoć i njega u kući i sl.) povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na osnovu ugovora.

U slučaju kada Grad daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, Grad u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) programom kojim je predviđeno njegovo financiranje.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada.

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 10. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom mogu se propisati i dodatni uvjeti sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) ostvaruje jedno od prava i to:

1. pravo na pomoć za uzdržavanje,

2. pravo na doplatak za pomoć i njegu,

3. pravo na pomoć i njegu u kući,

4. pravo na osobnu invalidninu,

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima korisnika temeljem cenzusa prihoda, a sukladno pozitivnim propisima.

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- samac do 1.600,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.300,00 kuna,

- tročlana obitelj do 3.000,00 kuna,

- četveročlana obitelj 3.700,00 kuna,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se daljnjeg člana povećava za 600,00 kuna.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca ili u dvanaest mjeseci koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova života ostvarena u Centru,

- doplatak za pomoć i njegu,

- doplatak za pomoć i njegu u kući,

- osobna invalidnina,

- doplatak za djecu,

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

Temeljem Socijalnog programa Grada, ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1. stalne mjesečne pomoći za podmirenje dijela troškova stanovanja (najamnina, električna energija i voda),

2. subvencija plaćanja komunalne naknade i stanarine stanova u vlasništvu Grada uključivo i podmirenje dugovanja sa tog osnova,

3. subvencija plaćanja usluga odvoza smeća i odvodnje fekalnih otpadnih voda,

4. stipendije učenika,

5. organizirana kućna njega,

6. mlijeko u prahu za dojenčad,

7. subvencija plaćanja učeničkih pokaznih karata,

8. privremene i povremene novčane pomoći,

9. sudjelovanje u troškovima nabavke medicinsko ortopedskih i socijalnih pomagala,

10. naturalna davanja,

11. potpora za novorođenčad,

12. jednokratne pomoći,

13. sufinanciranje plaćanja troškova smještaja u Zavodu Lopača,

14. hitne intervencije,

15. troškovi prehrane učenika u osnovnoj školi,

16. jednokratne pomoći za nabavku udžbenika za osnovne i srednje škole, ako se to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi,

17. sredstva za programe humanitarnih udruga,

18. sredstva za najam stanova stambene zajednice Dječjeg doma »Izvor« Selce.

Članak 11.

Korisnici stalne pomoći, subvencije komunalne naknade i stanarine, smeća i kanalizacije, mogu biti obitelji koje u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

Članak 12.

Korisnici stipendija (učenici i studenti) moraju ispunjavati posebne uvjete iz Pravilnika o dodjeli stipendija Grada.

Članak 13.

Korisnik organizirane zdravstvene kućne njege je osoba koja ispunjava uvjete prema mišljenju i stručnoj preporuci liječnika primarne zdravstvene zaštite, ako Zavod za zdravstveno osiguranje nije osigurao dovoljan broj posjeta.

Korisnik organizirane kućne njege je osoba kojoj je zbog općeg statusnog stanja potrebna tuđa pomoć.

Članak 14.

Mlijeko za dojenčad dodjeljuje se majkama djece do šest mjeseci starosti, prema socijalnim kriterijima, na prijedlog obiteljskog liječnika.

Članak 15.

Korisnik subvencije učeničke pokazne karte je redovni učenik srednje škole koji putuje na relaciji: Jadranovo - Crikvenica, Dramalj - Crikvenica, Crikvenica - Rijeka, Jadranovo - Rijeka, Selce - Rijeka, Dramalj - Rijeka i Selce - Crikvenica.

Članak 16.

Participaciju u troškovima nabavke medicinsko ortopedskih ili socijalnih pomagala stječe korisnik koji prema potrebnoj dokumentaciji ima takvo zdravstveno stanje ili statusno pravo da mu pomagalo služi kao ortopedsko ili socijalno.

Članak 17.

Potporu za novorođeno dijete u iznosu od 1.000,00 kuna primaju roditelji sa stalnim prebivalištem na području Grada Crikvenice, čije je dijete rođeno tijekom tekuće godine.

Članak 18.

Sufinanciranje plaćanja troškova smještaja u Zavodu Lopača stječu osobe s trajnim psihičkim smetnjama, a prema prijedlogu Centra i liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Članak 19.

Korisnici davanja iz stavke hitnih intervencija su obitelji koje tijekom godine zbog nepredviđenih situacija (elementarnih nepogoda, smrti u obitelji, teške bolesti, i slično) dođu u teške materijalne prilike.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 20.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Članak 21.

Zahtjev se podnosi Odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedničanog prava.

Članak 22.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje Odjel, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 23.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je dužan dati točne osobne podatke i podatke o imovinskom stanju kao i promjene u prihodovnom stanju. Ukoliko je korisnik dao neistinite podatke zadržava se pravo na povrat davanja uz zakonsku zateznu kamatu.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/05-01/32

Ur. broj: 2107/01-01-05-4

Crikvenica, 6. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr