SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
GRAD CRIKVENICA
167

65.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj dana 6. prosinca 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2006. godinu za sljedeće djelatnosti:

- odvodnja oborinskih voda;

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina;

- održavanje javnih površina;

- održavanje nerazvrstanih cesta;

- održavanje groblja i krematorija;

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2006. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 900.000,00 kuna

- čišćenje cijevi oborinske kanalizacije 240.000,00 kuna

- čišćenje tijela slivnika i kišnih rešetki 350.000,00 kuna

- zamjena lijevano željeznih poklopaca 210.000,00 kuna

- sanacija ili rekonstrukcija slivnika 100.000,00 kuna.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 1.950.000,00 kuna

- deratizacija i dezinsekcija 140.000,00 kuna

- strojno i ručno čišćenje javnih

površina 1.740.000,00 kuna

- strojno pranje javnih površina 70.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 3.900.000,00 kuna

- dobava i postavljanje nove urbane

opreme 430.000,00 kuna

- održavanje okoliša vjerskih objekata i

dječjih igrališta 210.000,00 kuna

- održavanje javnih WC-a 140.000,00 kuna

- održavanje urbane opreme 110.000,00 kuna

- održavanje zelenih površina 3.010.000,00 kuna

4. ODRŽAVANJE PROMETNICA 1.407.000,00 kuna

- održavanje horizontalne i vertikalne

prometne signalizacije 350.000,00 kuna

- redovno, tekuće održavanje

prometnica 1.057.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 1.600.000,00 kuna

- utrošak električne energije za javnu

rasvjetu 900.000,00 kuna

- održavanje javne rasvjete 700.000,00 kuna

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 9.757.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 8.900.000,00 kuna te iz drugih proračunskih prihoda kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2006. godinu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-06/05-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-05-14

Crikvenica, 6. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr