SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
167

166.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 20. listopada 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 13. sjednici održanoj 1. prosinca 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za luku posebne namjene
- sportsku luku Podurinj na području Općine Kostrena

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje Športskom društvu »Lučica Podurinj« Kostrena sa sjedištem u Kostreni, Podurinj bb (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) ovlaštenje za dogradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra, postojeće luke posebne namjene - sportske luke Podurinj, na području Općine Kostrena, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Predmetna koncesija se daje na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda objavljenog u »Narodnim novinama« broj 107/05 i Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 20. listopada 2005. godine.

Članak 2.

Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju je luka posebne namjene - sportska luka Podurinj ukupne površine 17 381 m2, od čega 6 664 m2 kopnenog dijela u K.o. Kostrena - Barbara na k.č. 3823 dio, 3081/4 dio, 3730/14 dio, uključujući prirast kopnenog dijela luke posebne namjene i 10 717 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:1000 izrađen od »GEOID« d.o.o., Rijeka, koji se ne objavljuje u službenom glasilu.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 8 godina od dana sklapanja Ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno ovoj Odluci i važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se iz dva dijela:

Stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 17.381,00 kuna (slovima: sedamnaesttisućatristoosamdesetijedna kuna);

promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 20% prihoda ostvarenog od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine godišnje koncesijske naknade utvrđene ovim člankom svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Project Management Consulting d.o.o. iz Rijeke u kolovozu 2005. godine.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na korištenje koristiti isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan opasni otpad (boje, ulja i sl.) odlagati u zato posebno namijenjene kontejnere, a sve u skladu sa Zakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04) i pratećim podzakonskim aktima.

Ovlaštenik koncesije je dužan osigurati nesmetano pristajanje i privez na dijelu operativne obale (glavni gat) za javne brodove koji obavljaju komunikaciju s brodovima na sidrištu luke Rijeka i lukom posebne namjene - industrijskom lukom INA - Urinj.

Članak 8.

Pri dogradnji luke Ovlaštenik koncesije je dužan poštovati odredbe iz Lokacijske dozvole Klasa: UP/I 350-05/04-01/ 400 i Urbroj: 2170-77-01-00-04-08 od 8. rujna 2004. godine izdanoj od strane Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove i u propisanom roku ishoditi građevnu dozvolu.

Za svaku daljnju eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području Ovlaštenik koncesije je dužan ishoditi suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevnu dozvolu.

Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju ne smije se na bilo koji način ograditi niti ometati kolno pješački tok.

Članak 9.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 10.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ukoliko to ne učini, Davatelj koncesije će to izvršiti na trošak Ovlaštenika koncesije.

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke, a sukladno članku 25. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ova Odluka prestaje važiti, ukoliko Ovlaštenik koncesije odbije potpisati ugovor o koncesiji. Smatrat će se da je Ovlaštenik koncesije odbio potpisati predmetni ugovor, ukoliko u roku od 30 dana od dana dostave ne potpiše i vrati predloženi tekst ugovora o koncesiji.

Članak 14.

Za raspravljanje svih pitanja i rješavanje svih sporova u svezi s davanjem, izvršavanjem, opozivom ili izmjenom Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru nadležno je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Protiv rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/27

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-13

Rijeka, 1. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o davanju koncesije za luku   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=149&mjesto=00001&odluka=166
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr