SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 34. Petak, 9. prosinca 2005.
OPĆINA MATULJI
3B2 HTML

37.

Na temelju članaka 11. i 12. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Matulji (»Službene novine« broj 16/98), na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2005. godine donosi se

ODLUKA
o osnivanju Socijalnog vijeća

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Socijalno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Vijeće djeluje pri Općinskom poglavarstvu Općine Matulji.

Članak 2.

O ostvarivanju svojih zadataka, Vijeće:

1/ pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa, odnosno za rješavanje pojedinih pitanja u postupku donošenja propisa, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,

2/ zalaže se za dosljednu primjenu zakona iz područja socijalne skrbi zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, te surađuje s drugim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi, invalida Domovinskog rata i obitelji poginulih i ranjenih, kao i o djeci invalida,

3/ potiče primjenu djelotvornih mjera koje valja nužno poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, te s tim ciljem angažira sve dostupne općinske i humanitarne izvore radi osiguranja racionalnog, učinkovitog i ravnomjernog korištenja svih raspoloživih robnih i novčanih resursa,

4/ potiče mjere u pogledu obiteljsko-pravne i kazneno- pravne zaštite kojima se osigurava potrebna skrb za djecu bez roditelja, odnosno onih o kojima se roditelji ne brinu, za tjelesno i duševno oštećenu i socijalno zapuštenu djecu, za slabe, nemoćne i druge, zbog nesposobnosti za rad i nezaposlenosti nezbrinute građane,

5/ obavješćuje javnost o svojoj djelatnosti putem sredstava javnog priopćavanja,

6/ surađuje s humanitarnim, socijalnim, zdravstvenim i vjerskim organizacijama te udrugama, na svim razinama organiziranja u Republici Hvatskoj.

Članak 3.

Vijeće ima predsjednika i 6 (šest) članova.

U Vijeće predlažu:

1. Poglavarstvo
Općine Matulji - član Poglavarstva zadužen za resor
zdravstva i socijalne skrbi - 1 člana

2. Centar za socijalnu skrb - 1 člana

3. Zdravstvo - 2 člana

4. Crveni križ - 1 člana

5. Udruženje umirovljenika - 1 člana

Članak 4.

Predsjednika i članove Vijeća imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Matulji, dok podpredsjednika biraju javnim glasanjem članovi Vijeća na prvoj sjednici.

Članak 5.

Početkom svake godine Vijeće donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Vijeće podnosi izvješće o svom radu Općinskom poglavarstvu, jedanput godišnje, a najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja Općinska uprava.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Matulji.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

Klasa: 011-01/05-01/2

Ur. broj: 2156-04-05-01

Matulji, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Bruno Frlan, dipl. oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=148&mjesto=51211&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr