SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 22. Petak, 24. svibnja 2024.
OPĆINA LOPAR

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 05/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 24. sjednici održanoj dana 15.svibnja 2024. godine donosi

STATUT OPĆINE LOPAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje status i ustrojstvo Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općina) i to samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Lopar.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: OPĆINA LOPAR.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Loparu, Lopar 289a.

Članak 3.

Općina Lopar jedinica je lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Područje Općine Lopar obuhvaća sjeverno-zapadni dio otoka Raba, od granice naselja Lopar sa susjednim naseljem Supetarska Draga na području Grada Raba, te otoke Goli i Grgur

Članak 4.

Područje i granice Općine Lopar prikazani su na preglednoj karti ovjerovljenoj 12. veljače 2007. g., koju je Općini Lopar izdala Državna geodetska uprava i nalaze se uz izvorni tekst ovog Statuta.

Granice Općine Lopar mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 5.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom i podliježe nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 6.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje

- prostorno i urbanističko planiranje

- komunalno gospodarstvo

- brigu o djeci

- socijalnu skrb

- primarnu zdravstvenu zaštitu

- odgoj i osnovno obrazovanje

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport

- zaštitu potrošača

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

- protupožarnu i civilnu zaštitu

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

U skladu s posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Općina će odrediti poslove čije je djelatnosti Općina dužna organizirati te poslove koje može obavljati.

Članak 7.

Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine iz članka 6. ovog Statuta prenesu na županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave da se pojedini poslovi njezinog samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE

Članak 8.

Općina ima svoja obilježja.

Obilježja Općine su:

- grb Općine Lopar

- zastava Općine Lopar

Obilježjima iz stavka 2. ovog članka predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini.

Članak 9.

Grb Općine Lopar oblikovan je u obliku štita, tamno plave boje sa zlatno žutim torzom Sv. Marina-klesara koji u desnoj ruci drži čekić, a u ljevici špicu u pratnji gore lijevo i desno sa dva srebrna (bijela) cvijeta rajčice i krumpira.

Članak 10.

Zastava Općine Lopar je jednobojna - svijetloplave boje, a u središtu se nalazi grb Općine Lopar.

Članak 11.

O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine Lopar, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 12.

Općina ima pečat.

Tijela Općine mogu imati poseban pečat.

Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovoga članka te način njihove uporabe i čuvanje, uređuju se posebnom odlukom Općinskog načelnika u skladu s Zakonom.

Članak 13.

Dan Općine Lopar je 8. rujna (Blagdan Male Gospe) kao povijesni dan mjesne samouprave i završetka glavne turističke sezone na području Općine Lopar.

Dan Općine Lopar svečano se obilježava.

V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 14.

Javna priznanja Općine Lopar su:

1. Počasni građanin Općine Lopar

2. Nagrada Općine Lopar za životno djelo

3. Nagrada Općine Lopar

4. Zahvalnica Općine Lopar

Članak 15.

Općinsko vijeće Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Lopar, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javnim priznanjima se ne stječu posebna prava odnosno obveze.

Javna priznanja se mogu opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom javnog priznanja.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Članak 16.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Članak 17.

Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar podijeljene su između Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Općinskog načelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ako se po prirodi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je Općinsko vijeće.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 18.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine

- Poslovnik o radu

- Odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine

- Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine

- Proračun i Odluku o izvršavanju proračuna

- Polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna

- Odluku o privremenom financiranju

- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovine Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnine i nekretnine, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna

- donosi Smjernice razvoja Općine

- Odluku o promjeni granice Općine

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine

- utvrđuje Programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu

- donosi dokumente prostornog uređenja

- donosi Odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načina provođenja ocjenjivanja

- osniva Javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalne i drugih djelatnosti od interesa za Općinu

- daje prethodne suglasnosti na Statut ustanova, ukoliko Zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano

- donosi odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i Zakonom

- raspisuje referendum

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

- osniva radna tijela Općinskog vijeća, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom.

- odlučuje o pokroviteljstvu

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja

- dodjeljuje javna priznanja

- imenuje i razrješava i druge osobe određene Zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 20.

Općinsko vijeće ima 9 članova, koji se biraju na način utvrđen posebnim Zakonom.

Općinsko vijeće može imati i više od 9 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11).

Članak 21.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, a biraju se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako Općinsko vijeće ima dva potpredsjednika, u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 5. ovoga članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati Općinski načelnik, u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 6. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 5., 6. i 7. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 22.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- predstavlja Općinsko vijeće

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća

- predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak

- brine o postupku donošenja odluka i Općinskih akata

- održava red na sjednici Općinskog vijeća

- usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće

- dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.

- dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode Općinskom načelniku

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

- brine o javnosti rada Općinskog vijeća

- brine o zaštiti prava vijećnika

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 23.

Mandat člana Općinskog vijeća Općine Lopar izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju slijedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Mandat člana Općinskog vijeća Općine Lopar izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranim na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se određuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovog zakona.

Članak 24.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako mu prestane prebivalište na području Općine Lopar, danom prestanka prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 25.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama posebnog zakona nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama posebnog zakona.

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 5. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 26.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća

- postavljati pitanja Općinskom načelniku o njegovu radu

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati

- prihvatiti se članstva u najmanje 3 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 27.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća i član radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s Odlukom Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća utvrđuju se zakonom, ovim Statutom i poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 28.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, na prvoj sjednici po provedenim izborima za članove Općinskog vijeća, na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Članak 29.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine

- Proračun Općine Lopar

- Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Lopar

- Godišnje Izvješće o izvršavanju Proračuna Općine

- Odluku o raspisivanju referenduma

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 30.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednica se može održati elektroničkim putem. Uputu o načinu održavanja elektroničke sjednice vijećnicima će se dostaviti putem upravnog odjela Općine Lopar.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Lopar uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Članak 31.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 32.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

- Mandatna komisija,

- Odbor za izbor i imenovanja,

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva,

- Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

- Odbor za proračun, financije i imovinu,

- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,

Članak 33.

Osim stalnih radnih tijela osnovanih Statutom Općine Lopar, Vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela ako zaključi da je to opravdano.

Stalna radna tijela, osim Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanja, imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova, koji se biraju iz redova vijećnika, znanstvenika i stručnih djelatnika. Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika, zamjenika i tri člana koji se biraju iz redova vijećnika.

Članak 34.

Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici Vijeća na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku uz potpis predlagača.

Odbor za izbor i imenovanja bira se u pravilu na konstituirajućoj sjednici Vijeća na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku uz potpis predlagača.

Prijedlog za izbor članova ostalih stalnih radnih tijela osnovanih Statutom Općine Lopar može dati Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku uz potpis predlagača.

O prijedlogu koji podnose vijećnici prije izbora očituje se Odbor za izbor i imenovanja.

Članak 35.

Odbor za izbor i imenovanja:

- predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

- predlaže izbor i razrješenje članova radnih tijela Vijeća,

- predlaže imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim aktima Vijeća,

- obavlja i druge poslove određene Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Članak 36.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika, zamjenika i tri člana.

Predsjednik Odbora bira se iz redova vijećnika.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- razmatra prijedlog statuta Općine i poslovnika Vijeća,

- predlaže pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta i Poslovnika,

- na zahtjev Vijeća razmatra prijedloge općih akata u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i zakonima, te o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću,

- utvrđuje i objavljuje pročišćene tekstove akata Vijeća kada je tim aktima na to ovlašteno, ili kad ocijeni potrebnim,

- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Članak 37.

Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva ima predsjednika, zamjenika i tri člana.

Predsjednik Odbora bira se u pravilu iz redova vijećnika.

Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva:

- razmatra i predlaže strategiju gospodarskog razvitka Općine,

- razmatra prijedloge i daje mišljenje na materijale, odluke i druge akte iz područja gospodarskog razvoja i gospodarske infrastrukture,

- razmatra i predlaže mjere u svrhu učinkovitijeg korištenja poslovnih prostora,

- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Članak 38.

Odbor za urbanizam i prostorno planiranje i zaštitu okoliša ima predsjednika, zamjenika i tri člana.

Predsjednik Odbora bira se u pravilu iz redova vijećnika.

Odbor za urbanizam i prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz područja prostornog planiranja,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz područja kulturno-povijesnog naslijeđa,

- razmatra i predlaže strategiju gospodarenja prostorom Općine,

- razmatra i predlaže mjere za poboljšanje kvalitete stanovanja,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz područja zaštite okoliša,

- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Članak 39.

Odbor za proračun, financije i imovinu ima predsjednika, zamjenika i tri člana.

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz područja financija

- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Članak 40.

Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ima predsjednika, zamjenika i 3 člana.

Predsjednik Odbora bira se u pravilu iz redova vijećnika.

Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata:

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz područja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

- razmatra i predlaže poduzimanje mjere zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

- razmatra i predlaže poduzimanje mjere u cilju zaštite vrijednosti iz Domovinskog rata,

- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Članak 41.

U cilju aktivnog uključivanja u javni život Općine Lopar, Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine Lopar, kao svoje savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Općine Lopar uređuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 42.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 43.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri (4) godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

Članak 44.

Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 45.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko
vijeće

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

- utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna Općine

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, u skladu s Zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom.

- stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenom izračunom visine pojedinačne vrijednosti, odlučuje Općinsko vijeće.

- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika Općine Općinski načelnik dužan je dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu Primorsko-goranske županije

- upravlja prihodima i rashodima Općine

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela
Općine

- nadzire rad upravnih tijela

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih odjela

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora

- utvrđuje Plan prijama u službu u upravna tijela Općine

- predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji

- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim zakonima i ovim Statutom.

Članak 46.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika koji nema zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno pripadnika hrvatskoga naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva ili iz reda članova predstavničkog tijela.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno pripadnika hrvatskoga naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva ili član predstavničkog tijela iz stavka 2. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji
zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika u toj jedinici raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik predstavničkog tijela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 47.

Općinski načelnik može posebnom odlukom osnovati Savjet Općinskog načelnika, odnosno imenovati savjetnike iz samoupravnog djelokruga Općine propisanih člankom 6. Statuta.

Članovi Savjeta Općinskog načelnika ostvaruju pravo na naknadu za obavljanje poslova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Savjetnik Općinskog načelnika ne može biti vijećnik u Općinskom vijeću.

Članak 48.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.

Općinski načelnik, ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.

Općinski načelnik dva (2) puta godišnje podnosi polugodišnja Izvješća o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može pored Izvješća iz stavka 6. ovog članka od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 7. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje Izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog Izvješća o istom pitanju.

Članak 49.

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

Članak 50.

Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, 2/3 članova općinskog vijeća. Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložila 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv, predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njima, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog bio podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog vijeća odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njima predstavničko tijelo donosi 2/3 većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od šest mjeseci od održanih izbora ni ranije održavanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Članak 51.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje jednu trećinu ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika mandat mu prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

VII. UPRAVNA TIJELA OPĆINE

Članak 52.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom povjereni Općini Lopar, ustrojavaju se upravna tijela Općine Lopar.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 53.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Članak 54.

Pravilnikom o unutarnjem redu Općinske uprave Općine Lopar utvrđuje se upravljanje i organizacija poslova u Općinskoj upravi Općine Lopar, unutarnji ustroj upravnih tijela Općine Lopar, sistematizacija radnih mjesta, vrednovanje radnih mjesta i kriteriji za isplatu plaća službenika i namještenika te druga pitanja u vezi s organizacijom i djelovanjem upravnih tijela Općine Lopar.

Članak 55.

Upravna tijela u oblastima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća i akata koje sukladno posebnim zakonima donosi općinski načelnik.

Članak 56.

Službenik koji upravlja upravnim tijelom ili ustrojstvenom jedinicom odgovoran je za vlastiti rad i rad službenika u upravnom tijelu ili ustrojstvenoj jedinici kojom upravlja.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.

Članak 57.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 58.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima Općine obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika uređuju se posebnim zakonom.

Općinski načelnik Planom prijama u službu utvrđuje popunjenost radnih mjesta i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 59.

Službenici Općine poticati će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika.

Članak 60.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, uprave, odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, sukladno Zakonu.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela odlučuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Temeljem odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, izvršna tijela sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 61.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Lopar čine njenu imovinu.

Općina upravlja, koristi se i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara, a u njezino ime Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

Članak 62.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju ovog Statuta, zakona i općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 63.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju tijela Općine u skladu sa Zakonom.

Prihodi Općine su:

- Općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu s Zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća;

- prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava Općine;

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice;

- prihodi od naknada za koncesiju;

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa Zakonom;

- udio u zajedničkom porezu;

- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu;

- prihodi od imovine po osnovi posebnih Ugovora;

- drugi prihodi određeni Zakonom.

Općina, grad i županija dužne su javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.

Članak 64.

Temeljni financijski akt Općine je proračun.

Općinsko vijeće donosi Proračun za proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim posebnim zakonom.

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna Općinski načelnik, može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Proračun Općine dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.

Članak 65.

Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Lopar.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom, a na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom predstavničkog tijela.

U slučaju kada je raspušteno samo predstavničko tijelo, a općinski načelnik nije razriješen do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koje donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primitci te izvršeni rashodi i izdatci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3, 4. i 5. ovog članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Članak 66.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 46. ovoga Statuta.

Članak 67.

Kada je u jedinici konstituirano novoizabrano predstavničko tijelo nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna jedinice financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 68.

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavničko tijelo dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 69.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni rashodi i izdaci Općine iskazuju se u Proračunu Općine.

Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 70.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 71.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

IX. AKTI OPĆINE

Članak 72.

Općinsko vijeće donosi Statut Općine Lopar, Poslovnik Općinskog vijeća, odluke i druge opće akte, proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 73.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Općine koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Općinski načelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu s zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 74.

Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu Općine.

Službeno glasilo Općine Lopar su Službene novine Primorsko goranske županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 75.

Upravna tijela Općine neposredno izvršavaju opće akte Općinskog vijeća.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka koje donose upravna tijela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije, a protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela Županije može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 76.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 77.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu sukladno posebnom zakonu.

Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

X. JAVNOST RADA

Članak 78.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Članak 79.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća.

O radu Općinskog vijeća i odlukama koje Općinsko vijeće donosi, kao i o temama o kojima Općinsko vijeće raspravlja izvješćuje se javnost, a prijedlozi akata Općinskog vijeća odnosno akti Općinskog vijeća objavljuju se na web stranicama Općine.

Radi izvješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela daju se priopćenja.

Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća podrobnije se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 80.

Općinski načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine putem sredstava javnog priopćavanja, web stranica Općine ili na drugi prikladan način.

Članak 81.

Općina Lopar organizirati će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 82.

Građani i pravne osobe moraju biti javno obaviješteni o svim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Općine.

Članak 83.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Općine te druge materijale u svezi s radom tijela Općine omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Općine kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 84.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine mora biti istaknut naziv tijela.

XI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 85.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referendum), mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 86.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum temeljem odredbi zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik Općinskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dana dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 87.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje referendum

- područje za koje se raspisuje referendum

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum

• referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem će birači odlučivati

• dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 88.

Na referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Općine Lopar, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 89.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Općinsko vijeće ne može donijeti akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od 6 mjeseci od dana održanog referenduma.

Članak 90.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 91.

Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju se zborovi građana.

Mjesne zborove građana može sazvati Općinsko vijeće kada traži mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Odlukom o sazivanju mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.

Mjesni zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja putem sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na plakatima, oglasnim pločama mjesnih odbora i slično.

Članak 92.

Odluke na mjesnom zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 93.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 94.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Članak 95.

Građani imaju pravo izjašnjavati se o pitanjima iz djelokruga Općine koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad i putem iznošenja pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Općinski načelnik određuje mjesto na kojem će građani ulagati pismena iz stavka 1. ovog članka.

Članak 96.

Općinski načelnik saziva jednom godišnje, sastanak s građanima, radi izjašnjavanja o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

XII. MJESNA SAMOUPRAVA

1. OSNIVANJE MJESNIH ODBORA

Članak 97.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja), na način i po postupku propisanim zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 98.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i članovi Općinskog vijeća, zborovi građana te općinski načelnik.

Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku, a upućuje se Odboru za mjesnu samoupravu.

2.TIJELA MJESNOG ODBORA, IZBOR, OVLASTI I NADZOR ZAKONITOSTI

Članak 99.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće Mjesnog odbora ima 5 članova.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, Poslovnik o svom radu u skladu sa Statutom, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 100.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se Vijeće bira.

Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova Vijeća mjesnih odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela.

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 101.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora u skladu sa Statutom predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora.

Za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovara Općinskom načelniku.

Članak 102.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa Statutom radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 103.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati Zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

3. PROGRAM RADA MJESNOG ODBORA

Članak 104.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.

Članak 105.

Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 3. članka 100. ovog Statuta dostavlja se Općinskom načelniku.

4. PRAVILA MJESNOG ODBORA

Članak 106.

Osnovama pravila mjesnih odbora propisuje se kako slijedi:

• izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata;

• predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski, bez naknade.

Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama stavka 1. ovog članka, mjesni odbori donose pravila mjesnog odbora.

5. NAČIN FINANCIRANJA DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

Članak 107.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti, koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

-prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora;

-donacije je pravnih subjekata i građana.

6. OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA ZA MJESNE ODBORE

Članak 108.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 109.

Upravna tijela Općine osiguravaju odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

XIII. PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Članak 110.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina).

Članak 111.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini imaju pravo:

• predlagati tijelima Općine mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Općini, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose

• isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine

• biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine

• davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka uređuje se općim aktima Općine.

Članak 112.

U pripremi prijedloga općih akata Općinski načelnik je dužan od vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 113.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana, da u njihovo ime poduzima pojedine radnje iz članka 104. ovog Statuta.

Članak 114.

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u proračunu Općine.

U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz proračuna Općine mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.

Način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređuje se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 115.

Statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i završni računi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

XIV. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 116.

Za obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno posebnom Zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju kao javnu službu.

Članak 117.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

XV. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 118.

Općina posebno surađuje sa Primorsko-goranskom županijom, te svim jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu.

Članak 119.

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim Općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno Zakonu.

O prijateljskom odnosu potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje Općinski načelnik, sukladno Odluci Općinskog vijeća.

Članak 120.

Radi ostvarivanja suradnje u smislu članka 119. ovog Statuta, Općina s drugim Općinama može osnovati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

XVI.NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA

Članak 121.

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici proglasiti ništavim.

Protiv odluke iz stavka 2. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

Članak 122.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti Općinskom načelniku.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 123.

Prijedlog za promjenu Statuta Općine može podnijeti Općinski načelnik ili najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

O promjeni Statuta Općine odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 124.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine i Zakona uskladiti će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivat će se opći akti Općine u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 125.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21 i 33/22).

Članak 126.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

 

KLASA: 024-02/24-01/4

URBROJ: 2170-24-01-24-6

U Loparu, 15.svibnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2328&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr