SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 22. Petak, 24. svibnja 2024.
OPĆINA LOPAR

26.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21, 33/22) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Lopar na 24. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o naknadi za rad i drugim pravima općinskog
načelnika i privremenog zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se visina naknade za rad općinskog načelnika i privremenog zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa te druga prava za vrijeme obnašanja dužnosti.

Članak 2.

Za vrijeme obnašanja dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa dužnosnici imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad u bruto iznosu u visini od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg dužnosnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Članak 3.

Dužnosnik koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, i to dnevnice, putnih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnim tijelima Općine Lopar.

Članak 4.

Za vrijeme obnašanja dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog automobila, službenog mobilnog uređaja u vlasništvu Općine Lopar za službene potrebe.

Članak 5.

(1) Pojedinačna rješenja o visini naknade dužnosnika utvrđene ovom Odlukom donosi pročelnik Upravnog odjela za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 6.

Sredstva za isplatu plaća i naknada određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar .

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-02/24-01/4

URBROJ: 2170-24-01-24-5

U Loparu, 15.svibnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

PREDSJEDNIK

Damir Paparić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2328&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr