SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 18. Petak, 26. travnja 2024.
OPĆINA LOPAR

14.

Na temelju članka 113.a Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon, te temeljem članka 29. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće na 23. sjednici održanoj 16. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU O TRANSFORMACIJI PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOPAR

Opće odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o transformaciji Prostornog plana uređenja Općine Lopar, u daljnjem tekstu: Odluka. Donošenjem ove Odluke započinje postupak transformacije Prostornog plana uređenja Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 53/11, 16/22 i 51/23), u daljnjem tekstu: transformacija Plana. Nositelj transformacije Plana je Općina Lopar, Upravni odjel za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade. Odgovorna osoba Nositelja izrade je čelnik tijela Upravni odjel za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti.

Pravna osnova za transformaciju Plana

Članak 2.

Postupak transformacije Plana temelji se na odredbama članka 113.a Zakona, u skladu s Pravilnikom o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Razlozi transformacije Plana, ciljevi i programska polazišta

Članak 3.

Ovom Odlukom određuju se razlozi, ciljevi i programska polazišta za transformaciju Plana. Razlozi za transformaciju Plana proizlaze iz Zakona kojim je dana mogućnost provedbe postupka transformacije kao procesa prelaska Plana iz analognog u digitalni oblik uz digitalnu transformaciju poslovnih procesa u sustavu ePlanovi. Cilj transformacije Plana je izrada i donošenje digitalnog oblika Plana sa svojstvima i sadržajima pridruženih sukladno Pravilniku. Programska polazišta u postupku transformacije Plana su važeća prostorno planska rješenja određena Planom koja se u cijelosti zadržavaju tj. u postupku transformacije Plana ne mogu se izmijeniti prostorno planska rješenja određena Planom.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Granice obuhvata transformacije Plana identične su granicama obuhvata Plana. Izmjena granica Plana nije predmet transformacije Plana. Obuhvat Plana prikazan je na Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (https://ispu.mgipu.hr/).

Dinamika s fazama transformacije Plana

Članak 5.

Za transformaciju Plana određuju se dinamika i faze transformacije Plana kako slijedi: Rok za izradu transformacije Plana je 31.12.2025.g.

Izvori financiranja transformacije Plana

Članak 6.

Planira se sredstva za izradu postupka transformacije Plana osigurati prijavom na javni poziv Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi".

Druga pitanja značajna za transformaciju Plana

Članak 7.

Prije donošenja Odluke o provedenom postupku transformacije Plana, u skladu sa stavkom 10. članka 113.a Zakona, Nositelj izrade Plana, za transformirani Plan dužan je ishoditi pozitivno mišljenje nadležnog Zavoda za prostorno uređenje.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Nositelj postupka izrade transformacije Plana obvezuje se da u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke o transformaciji Plana obavijesti javnost te Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u službenom glasilu.

KLASA: 011-02/24-01/3

URBROJ: 2170-24-01-24-5

Lopar, 16. travnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2324&mjesto=51281&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr