SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 18. Petak, 26. travnja 2024.
OPĆINA LOPAR

11.

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23) i članka 19. Statuta Općine Lopar ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 23. sjednici održanoj 16. travnja 2024. godine donosi

O D L U K U

o redu na pomorskom dobru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom o redu na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Odluka) propisuje se red na pomorskom dobru kao cjelovit sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi na području Općine Lopar, a što uključuje sljedeće: način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi, održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi, osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra, mjere za održavanje reda na pomorskome dobru koje poduzima pomorski redar, obveze pravnih i fizičkih osoba te prekršajne odredbe.

(2) Sve osobe na pomorskome dobru u općoj upotrebi na području Općine Lopar dužne su pridržavati se Odluke o redu na pomorskome dobru.

(3) Održavanje reda na pomorskome dobru financira se iz sredstava za upravljanje pomorskim dobrom koja su prihod Općine Lopar, sredstava pomoći i iz vlastitih sredstava Općine Lopar.

Članak 2.

(1) Općina vodi brigu o redovnom upravljanju pomorskim dobrom i održava ga u općoj upotrebi sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom koji, na prijedlog općinskog načelnika, donosi Općinsko vijeće za iduće razdoblje od pet godina.

(2) Redovno upravljanja pomorskim dobrom uključuje:

a. redovno održavanja i unaprjeđivanje pomorskog dobra u općoj upotrebi,

b. brigu o zaštiti i osiguravanju opće upotrebe pomorskog dobra,

c. gradnju građevina i izvođenje zahvata u prostoru pomorskog dobra koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje te uredbom iz članka 14. stavka 4. točke 11. Zakona ne smatraju građenjem, a koji ostaju u općoj upotrebi,

d. nadzor nad pomorskim dobrom u općoj upotrebi,

e. davanje dozvola na pomorskom dobru,

f. unos podataka o dozvolama na pomorskom dobru u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske,

g. nadzor nad ovlaštenicima dozvola na pomorskom dobru radi osiguranja da pomorsko dobro koriste u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru,

h. održavanju reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi.

(3) Općina je dužna štititi pravo na opću upotrebu pomorskog dobra te poduzeti sve radnje radi sprječavanja nezakonitog postupanja, samovlasnog zauzeća, devastacije pomorskog dobra i nezakonitog nasipavanja.

(4) Poslove provedbe reda na pomorskome dobru obavlja Odsjek za komunalni sustav Općine Lopar (dalje u tekstu: Odsjek), odnosno službenici ovlašteni za poslove nadzora na pomorskom dobru temeljem Zakona (dalje u tekstu: pomorski redari), a isti uključuju:

a) nadzor nad provedbom Odluke o redu na pomorskom dobru

b) druge poslove određene Odlukom o redu na pomorskom dobru, važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

II. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA ZA GOSPODARSKE SVRHE

Članak 3.

Pomorsko dobro na području Općine Lopar je prije svega opće dobro, a može biti dano na posebnu upotrebu i na gospodarsko korištenje u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (dalje u tekstu: Zakona).

Članak 4.

(1) Morskim plažama upravlja Općina Lopar (dalje u tekstu: Općina) u skladu sa Zakonom i Planom upravljanja pomorskim dobrom.

(2) Pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra može se steći na temelju koncesije i dozvole na pomorskom dobru, a u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom.

Članak 5.

(1) Morske plaže dijele se na javne morske plaže i morske plaže posebne namjene.

(2) Javne morske plaže su prirodne morske plaže i uređene morske plaže.

(3) Morske plaže moraju biti dostupne svima pod jednakim uvjetima.

(4) Morske plaže ne smiju se ograđivati niti im se smije ograničiti pristup.

(5) Ulaz na morske plaže ne smije se naplaćivati.

Članak 6.

(1) Uređene plaže u pravilu su opremljene sljedećim sadržajima:

• Sanitarnim čvorovima,

• Tuševima,

• Kabinama za presvlačenje,

• Kantama za otpad,

• Klupama,

• Plutajućim zaštitnim ogradama namijenjene za sigurnost i zaštitu kupača od susreta s plovilima,

• Spasiocima i promatračnicama te opremom za spašavanje, i dr.

(2) Općina, odnosno koncesionar dužni su uređaje i opremu iz prethodnog stavka održavati u urednom i ispravnom stanju.

(3) Zabranjeno je oštećivati i uništavati uređaje i opremu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Koncesionar koji je na temelju ugovora o koncesiji stekao pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi, može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo na način, u opsegu i granicama određenim u ugovoru o koncesiji.

Članak 8.

(1) Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenima u dozvoli na pomorskom dobru.

(2) Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga Općina može na to ovlastiti.

(3) Zabrana iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

(4) Općina kao davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je brinuti se o tome da se pomorsko dobro koristi u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Članak 9.

(1) Ovlaštenik dozvole dužan je pridržavati se propisa o komunalnom redu kao i o redu na pomorskom dobru na dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi i pod redovnim upravljanjem Općine Lopar, na kojem obavlja djelatnost sukladno važećoj dozvoli, a ako je za obavljanje te djelatnosti potrebna suglasnost lučke kapetanije tada i u skladu sa izdanom suglasnosti nadležne lučke kapetanije temeljem koje mu je dozvola izdana.

(2) Pomorski redari dužni su osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

(3) Ako se utvrdi da da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli na pomorskom dobru i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, kao davatelj dozvole na pomorskom dobru Općina je dužna donijeti rješenje o ukidanju dozvole na pomorskom dobru za tog ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru.

Članak 10.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a kojima je pomorsko dobro dodijeljeno na korištenje ili upotrebu, putem koncesije ili dozvole na pomorskom dobru, dužne su na pomorskom dobru osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu od onečišćenja u skladu s propisima Republike Hrvatske te za vrijeme trajanja koncesije odnosno dozvole brinuti o sigurnosti ljudi i imovine, održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smiju poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom, ugovorom o koncesiji i dozvolom na pomorskom dobru.

Članak 11.

(1) Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva/ trgovine koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru, za plažni objekt mora ishoditi rješenje o minimalnim uvjetima pružanja usluga, sukladno posebnim propisima, i prema njima raditi te snositi troškove čišćenja.

(2) Kiosci i druge građevine gotove konstrukcije, tende, jednostavni podesti otvorenih terasa i slično, kao jednostavne i druge građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta a koje služe obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru i za čije obavljanje je izdana odgovarajuća dozvola mogu se na dijelovima pomorskog dobra u općoj upotrebi i pod redovnim upravljanjem Općine Lopar postavljati u skladu s propisima komunalnog reda. (3) Priključenje navedenih objekata na komunalnu infrastrukturu dozvoljeno je isključivo uz suglasnost davatelja dozvole.

(4) Ovlaštenik dozvole snosi troškove potrošnje električne energije i vode za objekte iz ovog članka za vrijeme dok obavlja djelatnost na pomorskom dobru.

Članak 12.

(1) Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru, mora koristiti plažne rekvizite (suncobrani, ležaljke i sl.) i plovila (supovi, kanui, pedaline, daske za jedrenje i sl.)bez reklamnog sadržaja, kvalitetne, u ispravnom stanju, primjerenog izgleda (unificirane ako su unificirani) čija upotreba ne smije ugrožavati njihove korisnike, kao ni ostale korisnike plaže.

(2) Suncobrani mogu biti slamnati ili tekstilni s aluminijskim postoljem, pri čemu potonji trebaju biti izrađeni od kvalitetnog platna s UV zaštitom, bez isticanja natpisa sponzora i reklama, te trebaju imati ugrađen mehanizam za otpornost na vjetar zbog mikroklimatskih uvjeta.

(3) Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra te se raspoređuju po plaži na način da se rekviziti jednog koncesionara, odnosno ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru, podjele na grupe rekvizita u skladu s dozvolom, između kojih mora ostati koridor za nesmetani pristup svim korisnicima plaže minimalno u duljini ležaljke.

Članak 13.

(1) Koncesije/dozvole na pomorskom dobru moraju biti označene tablom na kojoj je vidljiv naziv i djelatnost koncesionara/ovlaštenika dozvole, te mikrolokacija.

(2) Navedena tabla može sadržavati i cjenik koncesionara/ovlaštenika dozvole.

Članak 14.

Općina, odnosno koncesionar, dužna je osigurati nesmetan prolaz do pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Članak 15.

Jedinica lokalne samouprave može biti davatelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra pod uvjetima propisanima Zakonom.

II. GRAĐENJE GRAĐEVINA KOJE SE PREMA POSEBNIM PROPISIMA GRADE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE I GLAVNOG PROJEKTA

Članak 16.

(1) Za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru u općoj upotrebi za koju je izdana koncesija/dozvola na pomorskom dobru na pomorskom dobru može služiti isključivo jednostavna građevina koja se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatra građenjem i to:

- Kiosk i druga građevina gotove konstrukcije do 15 m2 tlocrtne površine u skladu s tipskim projektom;

- Ugostiteljske terase;

- Slobodnostojeće ili sa zgradom konstruktivno povezane nadstrešnice tlocrtne površine do 20 m2, izvan tlocrtnih gabarita zgrade;

- Promatračnica, reklamni pano oglasne površine do 12 m2 na promatračnicama;

- Informacijski stupovi koje postavlja Općina Lopar ili Turistička zajednica općine Lopar oglasne površine do 12 m2;

- Komunalna oprema (kante za komunalni otpad, koševi za otpatke, tende, jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.);

- Privremena građevina za potrebe javnih manifestacija.

(2) Vlasnici jednostavnih građevina iz prethodnog stavka iste moraju držati urednima i ispravnima te redovito čistiti njihov okoliš.

(3) Postavljanje jednostavnih građevina iz stavka 1. trebaju biti usklađeni s projektom urbane opreme i Odlukom o komunalnom redu Općine Lopar.

Članak 17.

(1) Općina smije graditi isključivo građevine i izvoditi zahvate u prostoru pomorskog dobra koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatra građenjem, koje trajno službe općoj upotrebi (potporni i zaštitni zidovi, šetnice, odmorišta, održavanje, rekonstrukcija ili uklanjanje postojećih građevina i sl.) izvan područja danog u koncesiju i lučkog područja luke otvorene za javni promet, a sve u skladu s uredbom iz članka 14. stavka 4. točke 11. Zakona kojom se uređuje gradnja građevina i izvođenje zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, a koji su dopušteni na prostoru pomorskog dobra, kao i prema propisima kojima se uređuje prostor, gradnja i zaštita prirode.

(2) Prilikom rekonstrukcije i/ili uređenja dijelova pomorskog dobra, Općina je dužna osigurati mogućnost korištenja površina pomorskog dobra u općoj upotrebi na način kojim se omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, korištenjem tzv. rampi, liftova ili druge odgovarajuće opreme, ovisno o konfiguraciji kupališta.

Članak 18.

(1) Sanitarni čvorovi čiji izgled treba odgovarati mediteranskom stilu grade se ili postavljaju, u pravilu, na uređenim morskim plažama.

(2) Sanitarni čvorovi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete te ih pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istih mora održavati u urednom i ispravnom stanju.

(3) Sanitarni čvorovi trebaju biti prilagođeni da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama. (4) Sanitarni čvorovi moraju u pravilu raditi u vremenu uobičajenog korištenja plaže.

Članak 19.

(1) Ugostiteljske terase nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu.

(2) Ugostiteljske terase mogu biti izvedene samo na montažno-demontažni način od drvene konstrukcije.

(3) Stolovi i stolice te ostala oprema za terasu (klupe, reklame, suncobrani, stalci) smiju se postavljati samo unutar utvrđene površine ugostiteljske terase za koju se plaća naknada i trebaju biti usklađeni s Odlukom o komunalnom redu Općine Lopar.

Članak 20.

Zahvati na pomorskom dobru koji se prema posebnim propisima kojim se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu su:

1. postavljanje, privezivanje ili sidrenje kaveza i drugih naprava za uzgoj ribe ili drugih morskih organizama;

2. trajno postavljanje, privezivanje ili sidrenje pomorskih objekata (plovnih objekata, plutajućih objekata i nepomičnih objekata), osim objekata sigurnosti plovidbe;

3. sidrišta na moru;

4. trajno postavljanje, privezivanje ili sidrenje plovila na unutarnjim vodama kao što su brodovi, plutajući objekti (pristan, gat, bazen, kućica na vodi, stambena lađa, pontonski most, plutajući ugostiteljski objekt, plutajući dok i sl.) i skele.

IV. ODRŽAVANJE REDA NA POMORSKOM DOBRU U OPĆOJ UPOTREBI

Članak 21.

(1) Korisnik uređene i prirodne plaže koji obavlja gospodarsko korištenje pomorskog dobra u općoj upotrebi temeljem ugovora o koncesiji odnosno dozvole na pomorskom dobru sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima dužan je poštivati obveze iz ugovora o koncesiji, odnosno dozvole na pomorskom dobru.

(2) Koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru, dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru propisanog ovom Odlukom, te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra.

Članak 22.

(1) U plažnom prostoru namijenjenom za kupače zabranjuje se:

- vezivanje plovila izvan organiziranih privezišta,

- izvlačenje plovila,

- postavljanje pontona bez odgovarajućih odobrenja i lokacijske dozvole,

- plovidba, stajanje, sidrenje i/ili vezivanje plovila unutar ograđenog dijela namijenjenog za kupače,

- parkiranje, osim na uređenim parkiralištima,

- upotreba jet ski-eva na udaljenosti manjoj od 300 m od obale, odnosno ograđenoga dijela namijenjenoga kupačima,

(2) Iznimno od odredbi prethodnog stavka dozvoljava se:

- upotreba plovila za sport i rekreaciju (bez upotrebe motora) na područjima za koja su utvrđeni uvjeti uređenja prostora te ispunjeni posebni uvjeti nadležne lučke kapetanije u smislu obilježavanja koridora za isplovljavanje i ostali uvjeti utvrđeni posebnim propisima.

Članak 23.

Na prirodnim i uređenim morskim plažama zabranjuje se:

- kampiranje i noćenje - upotreba svih vrsta sapuna i šampona te ostalih kemijskih sredstava na tuševima,

- paljenje vatre u bilo koje svrhe te upotreba roštilja i bilo koje vrste otvorenog plamena na plažama,

- ispust u more ili u tlo fekalne kanalizacije iz ugostiteljskih objekata koncesionara, odnosno ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru (svi plažni objekti moraju biti spojeni ili na sustav fekalne kanalizacije ili na nepropusnu septičku jamu ili više njih koje su izgrađene sukladno Zakonu o gradnji),

- kupanje životinja, izuzev na plažama za pse na kojima je to dozvoljeno, a koje su označene posebnim znakom,

-pljuvati i obavljati nuždu,

- oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja, te lijepljenje plakata po drveću.

Članak 24.

(1) Psi se mogu dovoditi samo na plaže za pse koje su za tu namjenu posebno određene i označene.

(2) Vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah očistiti dio pomorskog dobra koje je onečišćeno otpacima njegovog kućnog ljubimca.

Članak 25.

Zabranjeno je na morske plaže i ostale dijelove pomorskog dobra postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata, štandova, reklama, plakata, reklamnih panoa, parkovne opreme i drugih naprava bez koncesije odnosno dozvole na pomorskom dobru ili suprotno izdanoj koncesiji, odnosno dozvoli.

Članak 26.

Na prirodnim i uređenim morskim plažama te ostalim dijelovima pomorskog dobra zabranjeno je putem pokretnih prodavača izlaganje i nuđenje na prodaju prehrambene i neprehrambene robe, pružanje marketinških i sličnih usluga, promoviranje i prodaja karta za turističke izlete te nuđenje, nagovaranje i prodaja usluga smještaja.

Članak 27.

(1) Na uređenim plažama zabranjeno je ostavljati predmete osobne namjene (ručnike, madrace na napuhavanje, šatore, druge plažne rekvizite i sl.).

(2) Predmeti iz prethodnog stavka koji su ostavljeni na uređenim plažama (dulje od 2 sata) bez nadzora, odnosno prisutnosti korisnika, smatrat će se napuštenim stvarima te će se po nalogu pomorskog redara ukloniti.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka s uklonjenim stvarima postupa sukladno propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 28.

(1) Na uređenim plažama zabranjeno je postavljati šatore dimenzija većih od 1,50(š)x1,00(d)x1,00(v) m, raznih nadstrešnica i drugih sjenila, osim suncobrana.

(2) Zabranjeno je postavljanje bilo kakvih šatora, neovisno o dimenzijama istih, na udaljenosti manjoj od 6 metara od mora.

Članak 29.

(1) Zabranjeno je odnošenje pijeska i oblutaka s plaže.

(2) Zabranjeno je korištenje svih vrsta i tipova vozila i strojeva po plaži te držanje istih na plaži, osim ako za isto nije izdano odobrenje nadležnog tijela.

(3) Iznimno od prethodnog stavka, vozilima i radnim strojevima dozvoljen je pristup na plažu jedino i isključivo u svrhu izvođenja radova na komunalnoj infrastrukturi plaže te drugih radova u svrhu poboljšanja kakvoće i strukture plaže.

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA POMORSKOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI

Članak 30.

Zabranjeno je crtati grafite, ispisivati poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati objekte u općoj upotrebi.

Članak 31.

(1) Zabranjeno je odlaganje na pomorskom dobru pomorskih objekata, lučkih uređaja, vozila, olupina, podrtina, štandova, stvari, otpada i sličnog.

(2) Na području pomorskog dobra za koje je izdana dozvola na pomorskom dobru i koje je u općoj upotrebi mora se vršiti redovno održavanje čistoće.

(3) Objekte i uređaje koji se nalaze na uređenim i prirodnim morskim plažama i ostalim dijelovima pomorskog dobra zabranjeno je uništavati, oštećivati i onečišćavati.

Članak 32.

(1) Pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja poslove održavanja uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu dužna je iste održavati čistima i urednima, a najmanje jednom godišnje, najkasnije do početka travnja, detaljno ih očistiti od krupnih otpadaka na obali.

(2) Pomorski redar, u slučaju onečišćenja javne površine izazvanim vremenskim uvjetima ili drugim izvanrednim situacijama, naložit će pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja poslove održavanja, odnosno čišćenja pomorskog dobra ili koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje pomorskog dobra.

Članak 33.

(1) Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je održavati čistim i urednim dio pomorskog dobra u općoj upotrebi na kojem obavlja djelatnost.

(2) Pod čišćenjem podrazumijeva se uklanjanje svih vrsta otpadaka s morske obale, morske površine i morskog dna, a osobito metalnih, plastičnih i staklenih predmeta, kao i ostalog otpada.

(3) Smeće i ostale otpatke treba redovito sakupljati u spremnike predviđene za tu vrstu otpada te omogućiti odvoz i pražnjenje posuda za otpatke.

Članak 34.

Održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaža dohranom plažnog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem spremnika za odlaganje smeća na plažama, ograđivanje plaža plutajućim branama, postavljanjem tuševa i sl.

Članak 35.

(1) Na kopnenim dijelovima pomorskog dobra, izvan uređenih plaža, postavljaju se spremnici za otpatke.

(2) Spremnike za otpatke na pomorskom dobru postavlja Općina.

(3) Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna je spremnike za otpatke prazniti i održavati čistima i funkcionalno ispravnima.

(4) Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna je prati spremnike za komunalni otpad (kontejnere i sl.) koje se nalaze na pomorskom dobru te vršiti dezinfekciju i dezinsekciju, najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

VI. MJERE ZA ODRŽAVANJE REDA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 36.

(1) Poslove nadzora nad provedbom Odluke o redu na pomorskome dobru provode ovlašteni službenici Upravnog odjela za financije i komunalni sustav, Odsjeka za komunalni sustav– pomorski redari.

(2) Pomorski redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

(3) Pomorski redar stječe i gubi ovlaštenje za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj upotrebi na temelju rješenja koje donosi nadležno ministarstvo, u postupku i na način propisan odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

(4) Pomorski redar ima ovlasti obavljanja nadzora propisane Zakonom i ovom Odlukom.

(5) U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke pomorski redar neposredno primjenjuje opće postupovne propise kojima se uređuje upravni i prekršajni postupak, ovisno o vrsti postupka koji vodi.

Članak 37.

Pri obavljanju službene dužnosti pomorski redar nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Članak 38.

(1) U provedbi nadzora nad provedbom Odluke o redu na pomorskom dobru pomorski redar ovlašten je:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl. ) na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke ili zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl. )

5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

(2) U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke pomorski redar ima pravo i obavezu rješenjem ili na drugi propisan način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje reda popisane ovom Odlukom.

Članak 39.

(1) Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su pomorskom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

(2) Upravni odjel, odnosno ovlaštena osoba ovlaštena je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja otpor osnovano očekuje.

Članak 40.

(1) Kada pomorski redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu sa Odlukom o redu na pomorskom dobru.

(2) Kada pomorski redar utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati, pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem će o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od 8 (osam) dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

Članak 41.

(1) Mjere za održavanje reda na pomorskom dobru propisane ovom Odlukom pomorski redar naređuje rješenjem osobi koja je prekršila odredbe Odluke odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu Odluke.

(2) Ako se osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe.

(3) Ako pomorski redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

(4) Poslove iz stavka 1. ovoga članka pomorski redar obavlja kao javnu ovlast te je ovlašten provesti izvršenje rješenja koje donese.

Članak 42.

(1) Protiv upravnih akata koje donosi pomorski redar može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja pomorskoga redara ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 43.

Pomorski redar obvezan je jedanput u 6 mjeseci izvršiti nadzor pomorskog dobra na području Općine Lopar radi utvrđenja nezakonitog građenja ili drugog oštećenja pomorskog dobra, kao i po svakoj prijavi bilo koje osobe, te ako utvrdi nezakonite radnje dužan je o tome obavijestiti nadležno tijelo (nadležne inspekcije, lučku kapetaniju i dr.).

Članak 44.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke pomorski redar ovlašten je i obvezan rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje reda na pomorskom dobru i to:

- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, naprava, objekata, uređaja, reklama i drugo,

- zabraniti obavljanje radova i djelatnosti,

- narediti i druge mjere i radnje u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 45.

(1) Pomorski redar obavlja poslove nadzora samostalno, u ime Općine, postupa i donosi pojedinačne akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom Odlukom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

(2) Poduzimanje mjera za provođenje reda na pomorskom dobru smatra se bitnim i od javnog interesa.

(3) U cilju uspostavljanja reda na pomorskom dobru pomorski redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 46.

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane ovom Odlukom prihod su Proračuna Općine, a koriste se namjenski za upravljanje pomorskim dobrom i (su)financiranje projekata na pomorskom dobru te za aktivnosti kojima je cilj unaprjeđenje pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Članak 47.

Pomorski redar dužan je voditi posebnu evidenciju o počiniteljima prekršaja propisanih ovom Odlukom, izrečenim novčanim kaznama te o naplaćenim novčanim kaznama na mjestu počinjenja prekršaja.

Članak 48.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. postupi protivno odredbama članka 5. stavaka 4. i 5. ove Odluke,

2. postupi protivno odredbama članka 6. stavaka 2. i 3. ove Odluke,

3. postupi protivno odredbama članka 7. ove Odluke,

4. postupi protivno odredbama članka 8. stavaka 1. i 2. ove Odluke,

5. postupi protivno odredbama članka 9. stavka 1. ove Odluke,

6. postupi protivno odredbama članka 10. ove Odluke,

7. postupi protivno odredbama članka 11. ove Odluke,

8. postupi protivno odredbama članka 12. ove Odluke,

9. postupi protivno odredbama članka 13. stavka 1. ove Odluke,

10. postupi protivno odredbama članka 14. ove Odluke,

11. postupi protivno odredbama članka 16. ove Odluke,

12. postupi protivno odredbama članka 18. stavaka 2. i 4. ove Odluke,

13. postupi protivno odredbama članka 19. ove Odluke,

14. postupi protivno odredbama članka 21. ove Odluke,

15. postupi protivno odredbama članka 22. stavka 1. ove Odluke,

16. postupi protivno odredbama članka 23. ove Odluke,

17. postupi protivno odredbama članka 24. ove Odluke,

18. postupi protivno odredbama članka 25. ove Odluke,

19. postupi protivno odredbama članka 26. ove Odluke,

20. postupi protivno odredbama članka 27. stavka 1. ove Odluke,

21. postupi protivno odredbama članka 28. ove Odluke,

22. postupi protivno odredbama članka 29. stavaka 1. i 2. ove Odluke,

23. postupi protivno odredbama članka 30. ove Odluke,

24. postupi protivno odredbama članka 31. ove Odluke,

25. postupi protivno odredbama članka 32. stavka 1. ove Odluke,

26. postupi protivno odredbama članka 33. stavaka 1. i 3. ove Odluke,

27. postupi protivno odredbama članka 35. stavaka 3. i 4. ove Odluke,

28. pomorskom redaru ne omogući pregled isprave (osobne iskaznice, putovnice, izvoda iz sudskog registra i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora (članak 38. stavak 1. točka 1. Odluke),

29. kao stranka na pisano traženje pomorskog redara istom ne da točne i potpune podatke te mu ne dostavi dokumentaciju potrebnu u nadzoru (članak 38. stavak 1. točke 3.),

30. pomorskog redara ometa u provedbi nadzora (članak 38. stavak 1. točke 4. i 5.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 eura kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kada su prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta, odnosno samostalne djelatnosti.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 eura kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 011-02/24-01/3

URBROJ: 2170-24-01-24-2

Lopar, 16. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2324&mjesto=51281&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr