SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 33. Petak, 2. prosinca 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

32.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 4. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2005. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2005. godinu na području Grada Kraljevice za sljedeće komunalne djelatnosti:

- javna rasvjeta,

- održavanje javnih površina,

- održavanje zelenih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- odvodnja oborinskih voda i

- održavanje groblja.

Članak 2.

Ovim Programom obuhvaćene su i komunalne akcije mjesnih odbora i ostale komunalne aktivnosti.

Članak 3.

Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice raspoređuju se na sljedeće djelatnosti:

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 300.000 kn

- Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak javne rasvjete 340.000 kn

- Polica osiguranja javne rasvjete 13.000 kn

- Radovi na montaži i demontaži iluminacije za blagdane 30.000 kn

- Dug HEP-u 76.000 kn

 

UKUPNO: 759.000 kn

 

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje zelenih površina linijskog zelenila uz ceste i čistoće zelenih površina - višegodišnji ugovor 116.000 kn

- Odvoz i zbrinjavanje granja, raslinja i lišća sa površina koje nisu u standardu održavanja, i drugi

izvanredni zahvati, povremeno 50.000 kn

 

UKUPNO: 166.000 kn

 

ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE OPREME

- Nabavka opreme i materijala - klupe, košarice i sl. 5.000 kn

- Održavanje igrališta i urbane opreme 80.000 kn

 

UKUPNO: 85.000 kn

 

ODRŽAVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

- Tekuće održavanje i sanacija kolnika, ogradnih zidova, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije 150.000 kn

- Čišćenje javnih prometnih površina (godišnji ugovor) 450.000 kn

- Čišćenje prostora i površina u i oko javnih objekata za potrebe održavanja priredbi u organizaciji Grada,

te izvanredna čišćenja 30.000 kn

- Čišćenje tržnica, javnih WC-a, autobusnih čekaonica, pothodnika i dr. 45.000 kn

- Održavanje prometnih površina u zimskim uvjetima 40.000 kn

 

UKUPNO: 715.000 kn

 

ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE

- Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama 40.000 kn

- Održavanje i sanacija objekata oborinske odvodnje 40.000 kn

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA

- Čišćenje i održavanje površina na grobljima, zbrinjavanje vijenaca, pražnjenje košarica za smeće,

održavanje travnatih i ostalih zelenih površina (višegodišnji ugovor) 90.000 kn

- Tekuće održavanje objekata na grobljima 20.000 kn

- Uvođenje GIS za upravljanje grobljima 12.000 kn

 

UKUPNO: 122.000 kn

 

KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA

- Manji radovi održavanja komunalne infrastrukture po posebnim programima mjesnih odbora 72.000 kn

 

UKUPNO: 72.000 kn

 

OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

- Subvencija javnog prijevoza i sufinanciranje nabavke autobusa 748.000 kn

- Zbrinjavanje krupnog otpada na Sansovu, Kraljevica 40.000 kn

- Ostalo 30.000 kn

 

UKUPNO: 818.000 kn

 

PROGRAM SVEUKUPNO: 2.817.000 kn

 

Članak 4.

Sredstva za izvršenje ovog programa osiguravaju se iz sljedećih izvora:

- komunalna naknada 2.600.000 kn

- naknada za održavanje groblja 150.000 kn

- ostali izvori iz Proračuna 67.000 kn

 

IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO: 2.817.000 kn

 

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu donijet na sjednici od 16. prosinca 2004. godine.

Klasa: 363-01/05-01/32

Ur. broj: 2170/08-08-05-04

Kraljevica, 22. studenoga 2005.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 

Program održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr