SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
164

19.

Na osnovi članka 31. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i Uredba 110/04 ) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 21. studenoga 2005. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Pristupa se izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine«, broj 27/00. i 04/01).

Članak 2.

U članku 5. Odluke o komunalnom doprinosu dodaje se stavak 2. i 3. koji glase:

Komunlani doprinos plaća se za prenamjenu obiteljske kuće u drugu vrstu građevine i to za razliku u iznosu uplaćenog komunalnog doprinosa za obiteljsku građevinu i iznosa komunalnog doprinosa za drugu vrstu građevine.

Koje se građevine smatraju obiteljskom kućom propisano je propisima o građenju.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 189,50 kuna što je 10 0znosa etalonske cijene građenja u RH, koja iznosi 5.307,83 kn/m2, što po m3 iznosi 1.895,00 kn/m3.

U slučaju promjene iznosa etalonske cijene građenja u RH automatizmom se mijenja jediničan vrijednost komunalnog doprinosa u postotnom iznosu za koji je promjenjena etalonska cijena građenja u RH.

Članak 4.

Iza članka 8. dodaje se članak 8. a. koji glasi:

Koeficjent za obračun komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u odnosu na jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. članka 8. ove Odluke utvrđuje se za:

ZONU I. - 1,00

ZONA II. - 0,80

ZONA III. - 0,60

ZONA IV. - 0,40

Zone iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, i to:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Za obračun komunalnog doprinosa za izdvojene građevine ili komplekse koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju pojedinim zonama, primjenjuje se jedinični iznos zone kojoj gravitira.

Članak 5.

U članku 10. riječi »člankom 6.« zamjenjuje se riječima »člankom 8. a.«

Članak 6.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

Rješenje iz stavka 1. ovog članka sadrži iznos komunalnog doprinosa kojega je obveznik dužan platiti, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi, popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja infrastrukture, obvezu o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenog priliva sredstava.

Članak 7.

U stavku 1. članka 13. Odluke riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog vijeća«, a riječ »DEM« zamjenjuje se s riječju »EURO«.

Članak 8.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Obvezu plaćanja komunalnog doprinosa nitko se ne može osloboditi osim u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 9.

Iza članka 14. dodaje se članak 14. a. koji glasi:

U slučaju odobrenja obročne otplate komunalnog doprinosa Upravni odjel smije izdati investitoru potvrdu za ishođenje Građevne dozvole i to nakon dostave dokaza o upisu tražbine u zemljišnu knjigu i uplate I. obroka komunalnog doprinosa.

Članak 10.

Iz članka 14. dodaje se članak 14. a. koji glasi:

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 14. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture osigurat će se u Proračunu Općine Mošćenička Draga.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/11

Ur. broj: 2156/03-05-1

M. Draga, 21. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v. r.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr