SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 9. Petak, 1. ožujka 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

7.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 - Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 7/21) i članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16), Općinsko Vijeće Općine Malinska – Dubašnica na sjednici održanoj dana 21. veljače 2024. donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta
na području Rove

1. U svrhu formiranja okućnice, odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica, označenih kao:

- cijela k.č. 3725/5 k.o. Malinska - Dubašnica, upisana u z.k.ul. 2618 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 103 m2,

- cijela k.č. 3725/7 k.o. Malinska - Dubašnica, upisana u z.k.ul. 2608 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 27 m2,

- cijela k.č. 8493/2 k.o. Malinska - Dubašnica, upisana u z.k.ul. 2621 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 11 m2,

a sve po početnoj cijeni za sve navedene nekretnine zajedno od 49.350,00 EUR-a (slovima: četrdesettisućatristotinepedeseteura i nula centi)

2. Prilikom podnošenja ponude za kupnju, ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nekretnina.

3. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave natječaja.

4. Rok za zaključenje Ugovora o prodaji nekretnina iznosi 30 dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

5. Kupoprodajnu cijenu odabrani ponuditelj dužan je uplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se nudi najviša ponuđena cijena, a sve uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninama ponuđenim u natječaju može formirati okućnicu.

7. Sukladno članku 5. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) nadležno tijelo ima pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

8. Sukladno članku 7. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica za provedbu natječaja.

9. Ostali uvjeti prodaje definirati će se Natječajem o prodaji nekretnina sukladno Odluci o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16)

10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 944-01/15-02/1

URBROJ: 2170-26-01-24-22

Malinska, 21.02.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2315&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr