SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
GRAD KRK

7.

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'', broj 69/17 i 107/20), članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'', broj 33/19 i 12/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. veljače 2024. godine, donosi

O D L U K U

o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Krka

I.

Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojem se dodjeljuje koncesija obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka.

II.

Na temelju provedenog postupka davanja koncesije i ocjene dostavljene jedine pristigle ponude u smislu uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje, Gradsko vijeće Grada Krka dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka ponuditelju:

- MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, Koprivnica, OIB: 48278869268

III.

Prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara uredit će se ugovorom sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

Koncesionar je obvezan dimnjačarske poslove obavljati u skladu s pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose.

IV.

Naknada za koncesiju iz točke II. ove Odluke utvrđuje se u visini od 1.330,00 eura godišnje koju je koncesionar dužan plaćati u jednakim polugodišnjim obrocima na način kako je to uređeno ugovorom o koncesiji.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz ponude (cjeniku) koji čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

V.

Koncesija se daje na vrijeme od 5 (pet) godina od dana potpisivanja ugovora.

VI.

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije, KLASA: 363-02/23-04/04, URBROJ: 2170-09-03-06/2-24-6 od 29. siječnja 2024. godine koji nije predmet objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

VII.

Ugovor o koncesiji s izabranim koncesionarom u ime Grada Krka, kao davatelja koncesije, sklopiti će Gradonačelnik po isteku razdoblja mirovanja od 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju, a najkasnije u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja odnosno 10 dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

VIII.

Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora osigurati jamstvo i/ili instrumente osiguranja obveza u vidu zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora o koncesiji.

IX.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da, na temelju ove Odluke, zaključi ugovor o koncesiji s koncesionarom kojim će se utvrditi prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te na standardnom obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Krk proveo je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na svom području.

Davatelj koncesije je proveo pripremne radnje koje prethode početku postupka davanja koncesije, i to: imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, izrada analize davanja koncesije, procjena vrijednosti koncesije te izrada dokumentacije za nadmetanje.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem brojem 2023/S 01K-0054187 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, a čime je započeo postupak davanja koncesije.

U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda, i to ponuditelja MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, Koprivnica, OIB 48278869268.

Analiza i pregled ponude prikazani su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije, KLASA: 363-02/23-04/04, URBROJ: 2170-09-03-06/2-24-6 od 29. siječnja 2024. godine koji čini sastavni dio ove Odluke.

Budući da je ponuditelj MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, Koprivnica, jedini ponuditelj i da ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, odlučeno je kao u ovoj Odluci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba). Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

KLASA: 363-02/23-04/04

URBROJ: 2170-09-01-24-9

Krk, 20. veljače 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr