SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
GRAD KRK

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. veljače 2024. godine, donijelo je

O D L U K U

o nagrađivanju učenika i mentora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina te postupak dodjele godišnjih nagrada učenicima polaznicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk – MŠ Krk, PŠ Vrh i učenicima polaznicima srednje škole sa prebivalištem na području grada Krka te njihovim mentorima za postignute rezultate na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pored nagrada iz prethodnog stavka, ovom Odlukom utvrđuje se visina i dodjela nagrade učeniku generacije.

Članak 2.

U smislu ove Odluke, mentor je odgojno-obrazovni radnik zaposlen u školskoj ustanovi koji priprema učenika za natjecanje, susret ili smotru te je podrška učeniku.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UVJETI DODJELE I VISINA NAGRADE

Članak 4.

Dodjeljivanje nagrada temeljem ove Odluke odnosi se na ostvarene rezultate na natjecanjima, susretima i smotrama kojima je prethodila najmanje jedna niža izlučna razina natjecanja ili predstavljanja postignuća učenika.

Iznimno, dodjeljivanje nagrada temeljem ove Odluke odnosi se i na ostvarene rezultate na državnim natjecanjima i smotrama utvrđenih aktom nadležnog tijela za obrazovanje Republike Hrvatske a koji nemaju utvrđenu nižu razinu natjecanja i predstavljanja postignuća učenika osnovnih i srednjih škola.

Članak 5.

Za postignute rezultate na županijskim natjecanjima, učenici i njihovi mentori nagrađuju se:

- za osvojeno prvo mjesto učenika u iznosu od 140,00 eura,

- za osvojeno drugo mjesto učenika u iznosu od 120,00 eura,

- za osvojeno treće mjesto učenika u iznosu od 100,00 eura.

Članak 6.

Za postignute rezultate na državnim ili međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, učenici i njihovi mentori nagrađuju se:

- za osvojeno prvo mjesto učenika u iznosu od 200,00 eura,

- za osvojeno drugo mjesto učenika u iznosu od 180,00 eura,

- za osvojeno treće mjesto učenika u iznosu od 160,00 eura.

Za sudjelovanje učenika na državnom ili međunarodnom natjecanju, susretu ili smotri, a nisu postignuti rezultati iz prednjeg stavka, visina nagrade iznosi 140,00 eura.

Članak 7.

Učenik i njegov mentor mogu ostvariti nagradu na temelju članka 5. ili članka 6. ove Odluke.

Ovisno o ostvarenom rezultatu, nagradu ostvaruju pojedinačno učenik i mentor.

Učenik i mentor ostvaruje nagradu za najbolje postignuti rezultat na svakom pojedinom natjecanju, susretu i smotri, ukoliko se natjecao iz više školskih predmeta ili predstavljao svoja postignuća iz više područja.

Mentor učenika ima pravo na jednu nagradu i to u iznosu za najbolje postignuto mjesto učenika, neovisno o broju učenika kojima je bio mentor na natjecanju, susretu, smotri.

Članak 8.

U slučaju kada više učenika srednje škole sa prebivalištem u različitim jedinicama lokalne samouprave ima istog mentora i sudjeluju na određenom natjecanju, susretu ili smotri na kojem su ostvareni rezultati, Grad Krk dodjeljuje jednu nagradu mentoru bez obzira na njegovu adresu prebivališta i to za postignuće najviše rangiranog učenika pod uvjetom da najviše rangirani učenik ima prebivalište na području grada Krka.

U slučaju kada više učenika srednje škole sa prebivalištem u različitim jedinicama lokalne samouprave ima istog mentora i sudjeluju na određenom natjecanju, susretu ili smotri, a nisu osvojena neka od tri prva mjesta, Grad Krk dodjeljuje jednu nagradu mentoru bez obzira na njegovu adresu prebivališta i to za sudjelovanje učenika pod uvjetom da najveći broj učenika sudionika ima prebivalište na području grada Krka.

U slučaju kada više učenika srednje škole sa prebivalištem u različitim jedinicama lokalne samouprave za isto natjecanje, susret ili smotru, imaju više mentora a nisu osvojena neka od tri prva mjesta, Grad Krk dodjeljuje jednu nagradu za sudjelovanje mentoru koji ima prebivalište na području grada Krka pod uvjetom da barem jedan učenik sudionik ima prebivalište na području grada Krka.

Članak 9.

Visina novčane nagrade učeniku generacije polazniku Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk – MŠ Krk, PŠ Vrh i učeniku generacije polazniku srednje škole sa prebivalištem na području grada Krka, utvrđuje se u iznosu od 200,00 eura.

Učenika generacije proglašava Učiteljsko, odnosno Nastavničko vijeće Škole u završnim razredima za postignute rezultate tijekom obrazovanja.

III. POSTUPAK DODJELE NAGRADE

Članak 10.

Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi škola ili učenik, skrbnik maloljetnog učenika Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati dokaz o sudjelovanju te dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo i postignuće učenika na natjecanju, susretu, smotri.

Odluku o dodjeli nagrada donosi Gradonačelnik Grada Krka.

Članak 11.

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osiguravaju se Proračunu Grada Krka.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika-mentora Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk (MŠ Krk, PŠ Vrh), KLASA: 602-11/16-01/04, URBROJ: 2142/01-02/1-16-3 od 19.travnja 2016. godine te Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika-mentora Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk, KLASA: 602-11/16-01/03, URBROJ: 2142/01-02/1-16-5 od 19.travnja 2016. godine.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

KLASA: 602-05/23-01/1

URBROJ: 2170-09-01-24-4

Krk, 20. veljače 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr