SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
GRAD KRK

4.

Na temelju odredbe članka 149. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/23) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20- pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23 ), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. veljače 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o redu na pomorskom dobru Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak l.

Ovom Odlukom o redu na pomorskom dobru Grada Krka (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se red na pomorskom dobru kao cjeloviti sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad), a što uključuje:

- način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi,

- održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi,

- osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra,

- mjere za održavanje reda na pomorskom dobru,

- obaveze pravnih i fizičkih osoba,

- prekršajne odredbe.

II. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA ZA GOSPODARSKE SVRHE

Članak 2.

Pomorsko dobro prije svega je u općoj upotrebi, a može biti dano na posebnu upotrebu i na gospodarsko korištenje u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje pomorskog dobra je vremenski ograničeno pravo korištenja pomorskog dobra sa ili bez prava korištenja građevina i zahvata u prostoru te u skladu s uredbom iz članka 14. stavka 4. točke 11. Zakona, kojom se ureduje gradnja građevina i izvođenje zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, a koji su dopušteni na prostoru pomorskog dobra.

Članak 4.

Pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra može se steći na temelju koncesije i dozvole na pomorskom dobru.

Dozvola se može dati samo za obavljanje djelatnosti i korištenje pomorskog dobra manjeg značaja.

Članak 5.

Morskom plažom upravlja Grad u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom ili koncesionar u skladu s odlukom o davanju koncesije i ugovorom o koncesiji.

Morske plaže dijele se na: javne morske plaže i morske plaže posebne namjene. Javne morske plaže su: prirodne morske plaže i uređene morske plaže.

Članak 6.

Morske plaže moraju biti dostupne svima pod istim uvjetima.

Morska plaža ne smije se isključiti iz opće upotrebe.

Grad, odnosno koncesionar, koji upravlja javnom morskom plažom (prirodnom i uređenom) ne smije plažu ograditi niti na drugi način ograničiti pristup plaži.

Grad, odnosno koncesionar, koji upravlja javnom morskom plažom (prirodnom i uređenom) ne smije naplaćivati ulaz na plažu.

Članak 7.

Uređene morske plaže u pravilu su opremljene sa:

- ekološkom javnom rasvjetom,

- sanitarnim čvorom,

- koševima za otpad,

- klupama,

- tuševima,

- kabinama za presvlačenje,

- nekomercijalnim info pločama sa uputama za korištenje plaže,

- informacijama o vrsti i kategoriji plaže, podacima o koncesiji i dr.,

- pločama s orijentacijskim planom Grada,

- marker plutačama i dr.

Grad, odnosno koncesionar, dužan je uređaje i opremu iz prethodnog stavka održavati u urednom i ispravnom stanju.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati uređaje i opremu iz stavka l . ovog članka.

Članak 8.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, kojoj je Grad povjerio na održavanje ili upravljanje objekte u općoj uporabi, odnosno vlasnik, dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

Osoba iz stavka l. ovoga članka, dužna je nastala oštećenja i kvarove otkloniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od utvrđivanja oštećenja ili kvara.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati objekte u općoj uporabi.

Članak 9.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti te biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i estetski oblikovana kako je propisano Zakonom o sprječavanju svjetlosnog onečišćenja.

Članak 10.

Javni sanitarni čvorovi grade se ili postavljaju, u pravilu, na uređenim morskim plažama.

Javni sanitarni čvorovi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a vlasnik, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba obrtnik koja ih održava, mora ih održavati u urednom i ispravnom stanju.

Javne sanitarne čvorove treba graditi na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

Članak 11

U cilju lakšeg snalaženja građana i turista, na pomorskom dobru na području Grada mogu se postavljati ploče s orijentacijskim planom Grada.

Ploče s orijentacijskim planom Grada postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi i na drugim za to određenim mjestima.

Ploče s orijentacijskim planom postavlja i održava Grad, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 12.

Na pomorskom dobru mogu se postavljati protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina koji se moraju održavati u ispravnom stanju.

Zabranjeno je uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena uporaba hidranata za vlastite potrebe (pranje automobila, plovila ili privatnih površina i prostora).

Hidrante i slične objekte i uređaje postavlja i održava Grad, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 13.

Na pomorskom dobru mogu se postavljati spomenici, spomen ploče, skulpture i slični predmeti, koje postavlja Grad.

Postavljene spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, zabranjeno je prljati, po njima pisati, crtati ili ih na bilo koji drugi način oštećivati.

Članak 14.

Grad, odnosno koncesionar, dužan je uređenu morsku plažu označiti i zaštiti s morske strane te na vidljivim mjestima istaknuti informativnu ploču s podacima o kakvoći mora za kupanje, podatkom je li dopušten pristup kućnim ljubimcima, morskom i kopnenom dijelu plaže u skladu s važećim provedbenim propisima tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prirode.

Članak 15.

Koncesionar je dužan morski prostor namijenjen kupačima, odnosno granicu koncesioniranog područja na moru (sidrišta) označiti vidljivim oznakama (bove, marker plutače i sl.), a sve u skladu s posebnim uvjetima izdanim od strane nadležne lučke kapetanije i pravnim propisima Republike Hrvatske.

Koncesionar odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne smije onemogućiti slobodan pristup pomorskom dobru.

Koncesionar koji je na temelju ugovora o koncesiji stekao pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi, može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo na način, u opsegu i granicama određenim u ugovoru o koncesiji.

Članak 16.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga Grad može na to ovlastiti.

Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

Članak 17.

Grad, kao davatelj dozvole na pomorskom dobru, dužan je brinuti se o tome da se pomorsko dobro koristi u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Grad, kao davatelj dozvole na pomorskom dobru, dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Članak 18.

Ako se utvrdi da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli na pomorskom dobru i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, kao davatelj dozvole na pomorskom dobru Grad je dužan donijeti rješenje o ukidanju dozvole na pomorskom dobru za tog ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na pomorskom dobru putem koncesije ili dozvole na pomorskom dobru dužne su održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smiju poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom, ugovorom o koncesiji i dozvolom na pomorskom dobru.

Članak 19.

Koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole, odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru, što uključuje štetu nastalu pomorskom dobru kao predmetu koncesije odnosno dozvole, štetu nastalu samom koncesionaru odnosno ovlašteniku dozvole, njegovim zaposlenicima, kao i štetu koju pretrpe treće osobe.

Koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole, ne smije onemogućiti i/ili ograničiti pristup pomorskom dobru za koje mu je izdana koncesija odnosno dozvola te umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unaprjeđivati.

Članak 20.

Grad, odnosno koncesionar, dužan je plažu štititi i održavati te osigurati zadovoljenje javnog interesa za korištenjem.

Grad, odnosno koncesionar, dužan je osigurati mogućnost korištenja površina pomorskog dobra u općoj upotrebi na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.

Članak 21.

Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru, za plažni objekt mora ishoditi rješenje o minimalnim uvjetima pružanja usluga, sukladno posebnim propisima, i prema njima raditi te snositi troškove čišćenja.

Ugostiteljske terase nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu.

Ugostiteljska terasa može biti izrađen samo na montažno-demontažni način od drvene konstrukcije.

Članak 22.

Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru, mora koristiti plažne rekvizite (suncobrani, ležaljke i sl,) i plovila (supovi, kanui, pedaline, daske za jedrenje i sl.) koji su kvalitetni, u ispravnom stanju, primjerenog izgleda.

Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra već moraju biti složeni na jednom mjestu (dodijeljenoj lokaciji) te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na plaži.

Ležaljke i plovila moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora, dok ležaljke i plovila jednog koncesionara, odnosno ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru, moraju biti udaljene najmanje 10 metara od ležaljki i plovila drugog koncesionara, odnosno ovlaštenika dozvole, na pomorskom dobru.

Članak 23.

Koncesije/dozvole na pomorskom dobru moraju biti označene tablom na kojoj je vidljiv naziv i djelatnost koncesionara/ovlaštenika dozvole, te mikrolokacija.

III. GRAĐENJE GRAĐEVINA KOJE SE PREMA POSEBNIM PROPISMA GRADE BEZ GRAĐEVNSKE DOZVOLE I GLAVNOG PROJEKTA

Članak 24.

Planiranje i građenje zgrada i drugih građevina, kao i drugi zahvati na pomorskom dobru koji se ne smatraju građenjem moraju se provoditi sukladno odredbi članka 14. stavak 4. Zakona.

Članak 25.

Grad smije graditi isključivo građevine i izvoditi zahvate u prostoru pomorskog dobra koji se prema posebnim propisima kojima se ureduje građenje ne smatraju građenjem, koje trajno služe općoj upotrebi (potporni i zaštitni zidovi, šetnice, odmorišta, održavanje, rekonstrukcija ili uklanjanje postojećih građevina i sl.) izvan područja danog u koncesiju i lučkog područja luke otvorene za javni promet, sve u skladu s uredbom iz članka 14. stavka 4. točke 11. Zakona kojom se ureduje gradnja građevina i izvođenje zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, a koji su dopušteni na prostoru pomorskog dobra, i posebnim propisima kojima se ureduje prostor, gradnja i zaštita prirode.

Članak 26.

Za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru u općoj upotrebi za koju je izdana koncesija/dozvola na pomorskom dobru može služiti isključivo jednostavna građevina koja se prema propisima kojima se ureduje građenje ne smatra građenjem i to:

- kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15m2,

- ugostiteljska terasa,

- slobodnostojeća ili sa jednostavnom građevinom konstruktivno povezana nadstrešnica,

- reklamni pano i obavijesna ploča oglasne površine do 12 m2,

- komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koš za otpatke, tende jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.),

- privremena građevina za potrebe javnih manifestacija i dr.

IV. ODRŽAVANJE REDA NA POMORSKOM DOBRU U OPĆOJ UPOTREBI

Članak 27.

Pomorskim dobrom u općoj upotrebi svatko se ima pravo služiti sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

Sve osobe na pomorskom dobru u općoj upotrebi dužne su pridržavati odredbi ove Odluke.

Članak 28.

Korisnik uređene i prirodne plaže koji obavlja gospodarsko korištenje pomorskog dobra u općoj upotrebi temeljem ugovora o koncesiji odnosno dozvole na pomorskom dobru sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima dužan je poštivati obveze iz ugovora o koncesiji, odnosno dozvole na pomorskom dobru.

Koncesionar, odnosno ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru, dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru propisanog ovom Odlukom, te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra.

Članak 29.

U plažnom prostoru namijenjenom za kupače zabranjuje se:

- vezivanje plovila izvan organiziranih privezišta,

- izvlačenje plovila,

- postavljanje pontona bez odgovarajućih odobrenja i lokacijske dozvole,

- plovidba unutar koncesioniranog područja odnosno ograđenog dijela namijenjenog za kupače,

- upotreba jet ski-eva na udaljenosti manjoj od 300 m od obale, odnosno ograđenoga dijela namijenjenoga kupačima.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka dozvoljava se:

- privremeno uplovljavanje čamaca na vesla (bez upotrebe motora) na udaljenosti manjoj od 50 m od obale plaže,

- upotreba plovila za sport i rekreaciju (bez upotrebe motora) na područjima za koja su utvrđeni uvjeti uređenja prostora te ispunjeni posebni uvjeti nadležne lučke kapetanije u smislu obilježavanja koridora za isplovljavanje i ostali uvjeti utvrđeni posebnim propisima.

Članak 30.

Na prirodnim i uređenim morskim plažama zabranjuje se:

- kampiranje i noćenje,

- upotreba svih vrsta sapuna i šampona te ostalih kemijskih sredstava na tuševima,

- paljenje vatre u bilo koje svrhe te upotreba roštilja i bilo koje vrste otvorenog plamena na plažama,

- ispust u more ili u tlo fekalne kanalizacije iz ugostiteljskih objekata koncesionara, odnosno ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru (svi plažni objekti moraju biti spojeni ili na sustav fekalne kanalizacije ili na nepropusnu septičku jamu ili više njih koje su izgrađene sukladno Zakonu o gradnji),

- ispust oborinske vode s prometnih i parkirnih površina ukoliko nisu kondicionirane s adekvatnim separatorom lakih ulja, masti i derivata nafte,

- kupanje životinja, izuzev na plažama za pse na kojima je to dozvoljeno, a koje su označene posebnim znakom,

- oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja, te lijepljenje plakata po drveću.

Članak 31

Zabranjeno je dovoditi i puštati kućne ljubimce na prirodne i uređene plaže.

Psi se mogu dovoditi i puštati samo na plažama za pse koji su za tu namjenu posebno određene i označene.

Vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah očistiti plažu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca.

Članak 32.

Zabranjeno je na morske plaže i ostale dijelove pomorskog dobra postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata, štandova, reklama, plakata, reklamnih panoa, parkovne opreme i drugih naprava bez koncesije odnosno dozvole na pomorskom dobru ili suprotno izdanoj koncesiji odnosno dozvoli.

Članak 33.

Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je ostavljati predmete osobne namjene (ručnike, druge plažne rekvizite i sl.).

Predmeti iz prethodnog stavka koji su ostavljeni na prirodnim i uređenim plažama smatrat će se napuštenim stvarima te će se po nalogu pomorskog redara ukloniti.

Članak 34.

Na prirodnim i uređenim morskim plažama te ostalim dijelovima pomorskog dobra nije dopušteno prometovanje vozilima, zaustavljanje i parkiranje vozila, osim ako za isto nije izdano odobrenje nadležnog tijela.

Izuzetno se dopušta kretanje vozilima po površinama navedenim u prethodnom stavku kada se određeni poslovi ne mogu obaviti na drugi način, a neophodni su radi otklanjanja opasnosti za sigurnost ljudi i imovine ili obavljanje komunalnih djelatnosti (hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalne i druge službe).

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA POMORSKOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI

Članak 35.

Obalni pojas uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu te ostali kopneni dijelovi pomorskog dobra trebaju se redovito održavati, tako da budu uredni i čisti te da služe svrsi za koju su namijenjeni, a oprema i uređaji na njima moraju biti uredni i ispravni.

Objekte i uređaje koji su nalaze na uređenim i prirodnim morskim plažama i ostalim dijelovima pomorskog dobra zabranjeno je uništavati, oštećivati i onečišćavati.

Članak 36.

Održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaža dohranom plažnog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, ograđivanje plaža plutajućim branama, postavljanjem tuševa i sl.

Članak 37.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna je redovno i izvanredno održavati obalni pojas uređenih i prirodnih morskih plaža te ostale kopnene dijelove pomorskog dobra, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i Planu upravljanja pomorskim dobrom.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna je na zahtjev Grada izvršiti izvanredno čišćenje pomorskog dobra odnosno čišćenje pomorskog dobra koje je zbog vremenskih nepogoda, više sile ili drugih razloga prekomjerno onečišćeno.

Članak 38.

Na kopnenim dijelovima pomorskog dobra postavljaju se posude/spremnici za otpatke, koji moraju biti izrađeni od prikladnog materijala i estetski oblikovani.

Posude/spremnike za otpatke na pomorskom dobru postavlja Grad, odnosno koncesionar.

Pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna je posude/spremnike za otpatke prazniti i održavati čistima i funkcionalno ispravnima.

Pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna je prati posude za komunalni otpad (kontejnere i sl.) koje se nalaze na pomorskom dobru, te vršiti dezinfekciju i dezinsekciju, najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Posude/spremnike za otpad zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i pisati (šarati), te ih premještati sa postavljenog mjesta.

Članak 39.

Koncesionar je u obvezi tijekom cijele godine čuvati i održavati područje koncesije sukladno svim pozitivnim zakonskim propisima, podzakonskim aktima, uredbama, pravilnicima, a naročito:

- redovito održavati čistoću podmorja i kopnenog dijela područja, uklanjati naplavine (daske, plastiku i slično) i ostale nanose, održavati hortikulturu, osigurati pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada) te prikupljati otpad s brodova, a sve u suradnji s pravnom ili fizičkom osobom obrtnikom kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina,

- organizirati zbrinjavanje opasnog otpada u suradnji s ovlaštenom osobom,

- održavati opremu (koševe za smeće, klupe, tuševe, kabine za presvlačenje i sl.),

- izvan razdoblja korištenja koncesije koncesionar je obavezan ukloniti komercijalne rekvizite,

- plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode, kao i ostale troškove u obuhvatu koncesije,

- pridržavati se odluka i rješenja pomorskog redara,

- pridržavati se odluka drugih nadležnih tijela.

Tehničko održavanje postojećih plaža, prirodnih ili djelomično nasutih ili uređenih nasutih plaža i to isključivo u postojećim gabaritima, a sve u suradnji s Gradom kroz redovito održavanje pomorskog dobra.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, što uključuje štetu nastalu pomorskom dobru, kao predmetu koncesije, štetu nastalu samom koncesionaru, odnosno, njegovim zaposlenicima, kao i štetu koju pretrpe treće osobe.

Članak 40.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je održavati čistim i urednim dio pomorskog dobra u općoj upofrebi na kojem obavlja djelatnost.

Na području pomorskog dobra za koje je izdana dozvola na pomorskom dobru Grad je dužan organizirati redovito održavanje čistoće putem pravne ili fizičke osobe obrtnika kojoj je povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina.

Pod redovitim čišćenjem podrazumijeva se redovito uklanjanje svih otpadaka s morske obale, morske površine i morskog dna u obuhvatu pomorskog dobra, a osobito metalnih, plastičnih i staklenih predmeta, kao i ostalog otpada.

Smeće i ostale otpatke treba redovito sakupljati u posude predviđene za tu vrstu otpada, te omogućiti odvoz i pražnjenje posuda za otpatke.

Članak 41.

Na prirodnim i uređenim morskim plažama te ostalim dijelovima pomorskog dobra (šetnice, zelene površine i dr.) zabranjeno je ostavljati bilo kakav otpad ili navedene površine na druge načine onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

1. bacanje ili ostavljanje komunalnog otpada izvan spremnika ili posuda za otpad ili vršenje drugih radnji koje onečišćuju pomorsko dobro;

2. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala, zemlje, šute, ogrjeva, željeza, lima i sl.;

3. odlaganje glomaznog otpada i ambalaže;

4. ostavljanje vozila, prikolica, kamperska vozila i drugih priključnih vozila, olupina vozila, olupina plovila, radnih strojeva, podrtina i slično;

5. ostavljanje plovila izvan za to predviđenih mjesta;

6. ispuštanje otpadnih tekućina bilo koje vrste (ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i slično);

7. popravak i servisiranje vozila, te drugih uređaja i naprava;

8. oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada;

9. bacanje gorućih predmeta u posude/spremnike za otpatke ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada te paliti otpad;

10. paljenje otpada, lišća i sl.;

11. zagađivanje mora i bacanje otpada i otpadnih tvari na obalu, u more i korita potoka;

12. bacanje smeća ili opušaka u more i na morsku obalu;

13. paljenje smeća na pomorskom dobru;

14. svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala;

15. obavljanje radnji kojima se onečišćuje pomorsko dobro ili propuštanje obavljanja radnji kojima se sprječava onečišćenje pomorskog dobra;

16. neovlašteno premještanje komunalne opreme i uređaja;

17. bacanje životinjskog, medicinskog i drugog opasnog otpada, koji se zbrinjava u skladu s posebnim propisima;

18. odlaganje ili postavljanje bilo kakvih predmeta kojima se ometa redovito korištenje pomorskog dobra, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila;

19. izvođenje radova bez pravnog osnova;

20. puštanje otpadnih i oborinskih voda na pomorsko dobro na način kojim se ugrožava sigurnost prometa i prolaznika, odnosno vrši drugi oblik onečišćenja.

VI. OSIGURANJE NESMETANOG PROLASKA DUŽ POMORSKOG DOBRA

Članak 42.

Koncesionar/Ovlaštenik dozvole ne smije onemogućiti ili ograničiti pristup pomorskom dobru za koje je izdana koncesija, odnosno dozvola kao ni onemogućiti ili ograničiti prolazak duž pomorskog dobra.

Osoba koja je u zemljišnoj knjizi upisana kao vlasnik nekretnine koja se nalazi i na području pomorskog dobra ne smije onemogućiti ili ograničiti prolazak duž pomorskog dobra.

VII. MJERE ZA ODRŽAVANJE REDA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 43

Poslove provedbe reda na pomorskom dobru obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).

Upravno tijelo u provedbi reda na pomorskom dobru obavlja poslove:

1. nadzora nad provedbom ove Odluke,

2. druge poslove određene ovom Odlukom.

Članak 44.

Nadzor nad provedbom reda na pomorskom dobru propisanog ovom Odlukom provode pomorski redari, kao ovlašteni službenici upravnog tijela.

Nadzor iz stavka 1. ovog članka ovlašteni su provoditi i inspektori pomorskog dobra (ovlašteni službenici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te inspektori lučke kapetanije).

Pomorski redar provodi nadzor i nad izvršenjem obveza preuzetih dozvolom na pomorskom dobru koju izdaje Grad.

Članak 45.

Pomorski redar ima ovlasti obavljanja nadzora propisane Zakonom i ovom Odlukom.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke pomorski redar neposredno primjenjuje opće postupovne propise kojima se uređuje upravni i prekršajni postupak, ovisno o vrsti postupka koji vodi.

Članak 46.

Pri obavljanju službene dužnosti pomorski redar nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice pomorskog redara posebnom odlukom propisuje Gradsko Vijeće.

Članak 47.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke pomorski redar ovlašten je:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl,) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke ili zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru;

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.);

5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke pomorski redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje reda propisane ovom Odlukom.

Članak 48.

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su pomorskom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

Upravno tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja otpor osnovano očekuje.

Članak 49.

Kada pomorski redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom.

Kada pomorski redar utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati, pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem će o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od osam dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

Članak 50.

Protiv upravnih akata koje donosi pomorski redar može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Žalba izjavljena protiv rješenja pomorskog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 51.

Grad je dužan jedanput mjesečno izvršiti nadzor pomorskog dobra na svom području od strane pomorskog redara, radi utvrđenja nezakonitoga građenja ili drugog oštećenja pomorskog dobra, a i po svakoj prijavi bilo koje osobe te ako utvrdi nezakonite radnje pomorski redar dužan je o tome obavijestiti nadležno tijelo (nadležne inspekcije, lučku kapetaniju i dr.).

Članak 52.

Pomorski redar obavlja poslove nadzora samostalno, u ime Grada, postupa i donosi pojedinačne akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom Odlukom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poduzimanje mjera za provođenje reda na pomorskom dobru smatra se bitnim i od javnog interesa.

U cilju uspostavljanja reda na pomorskom dobru pomorski redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 53.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke pomorski redar ovlašten je i obvezan rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje reda na pomorskom dobru i to:

- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, naprava, objekata, uređaja, reklama i drugo;

- zabraniti obavljanje radova i djelatnosti;

- narediti i druge mjere i radnje u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru;

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 54.

Mjere za održavanje reda na pomorskom dobru propisane ovom Odlukom pomorski redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila odluku odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

Ako se osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe.

Ako pomorski redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

Poslove iz stavka l. ovoga članka pomorski redar obavlja kao javnu ovlast te je ovlašten provesti izvršenje rješenja koje donese.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 55.

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane ovom Odlukom prihod su proračuna Grada, a koriste se namjenski za upravljanje pomorskim dobrom i financiranje odnosno sufinanciranje projekata na pomorskom dobru i za aktivnosti kojima je cilj unaprjeđenje pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Članak 56.

Pomorski redar dužan je voditi posebnu evidenciju o počiniteljima prekršaja propisanih ovom Odlukom, izrečenim novčanim kaznama te o naplaćenim novčanim kamama na mjestu počinjenja prekršaja.

Članak 57.

Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 EUR kaznit će se za prekršaj pravna osoba (Koncesionar/Ovlaštenik dozvole) ako:

1. postupi protivno članku 6. stavak 3. i 4. Odluke

2. postupi protivno članku 7. stavak 3. Odluke

3. postupi protivno članku 12. stavak 2. Odluke

4. postupi protivno članku 16. Odluke

5. postupi protivno članku 18. Odluke

6. postupi protivno članku 19. stavak 2. Odluke

7. postupi protivno članku 21. stavak 2. Odluke

8. postupi protivno članku 22. Odluke

9. postupi protivno članku 23. Odluke

10. postupi protivno članku 28. Odluke

11. postupi protivno članku 29. Odluke

12. postupi protivno članku 30. Odluke

13. postupi protivno članku 32. Odluke

14. postupi protivno članku 34. stavak 1. Odluke

15. postupi protivno odredbi članka 35. stavak 1. Odluke

16. postupa protivno odredbi članka 37. Odluke

17. postupa protivno odredbe članka 38. stavak 3. i 4.
Odluke

18. postupi protivno članku 39. Odluke

19. postupi protivno članku 40. stavak 1. Odluke

20. postupi protivno članku 41. Odluke

21. postupi protivno članku 42. Odluke

22. pomorskom redaru ne omogući pregled isprave (osobne iskaznice, putovnice, izvoda iz sudskog registra i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora (članak 47. stavak 1. točka l.)

23. ako stranka na pisano traženje pomorskog redara istom ne da točne i potpune podatke te mu ne dostavi dokumentaciju potrebnu u nadzoru (članak 47. stavak 1. točka 3.)

24. pomorskog redara ometa u provedbi nadzora.

Članak 58.

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 EUR kaznit će se za prekršaje navedene u članku 57. fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kada su prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta, odnosno samostalne djelatnosti.

Članak 59.

Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 EUR kaznit će se fizička osoba ukoliko:

1. postupi protivno članku 7. stavak 3. Odluke;

2. postupi protivno članku 12. stavak 2. Odluke;

3. postupi protivno članku 29. Odluke;

4. postupi protivno članku 30. Odluke;

5. postupi protivno odredbe članka 31. Odluke;

6. postupi protivno članku 32. Odluke;

7. postupi protivno članka 33. Odluke;

8. postupi protivno članku 34. stavak 1. Odluke;

9. postupi protivno članku 41. Odluke;

10. pomorskom redaru ne omogući pregled isprave (osobne iskaznice, putovnice i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke;

11. pomorskog redara ometa u provedbi nadzora.

IX. PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Ova Odluka o redu na pomorskom dobru stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

 

 

 

 

KLASA: 342-01/23-01/17

URBROJ: 2170-09-01-24-3

Krk, 20. veljače 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

PREDSJEDNIK

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51500&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr