SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
GRAD BAKAR
164

27.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 97/10) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/98, 9/01, 21/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2005. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar«
od roditelja-korisnika usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« (u daljnjem tekstu: Djećji vrtić) od roditelja-korisnika usluga.

Članak 2.

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi.

Članak 3.

Usluge Dječjeg vrtića ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu kao cjelodnevni boravak.

Članak 4.

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, puna mjesečna cijena programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnog godišnjeg rashoda i procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.

Punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Bakra na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, a na temelju mjerila utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 5.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Grada Bakra sudjeluje u iznosu od 600,00 kuna od pune mjesečne cijene programa iz članka 2. ove Odluke, dok će Grad Bakar financirati razliku do visine pune mjesečne cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću.

U slučaju kada samo jedan od roditelja-korisnika usluga i dijete imaju prebivalište na području Grada Bakra, njihovo sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića utvrđuje se sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 6.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Grada Bakra plaća punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. ove Odluke.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave koja je sklopila Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odluci predstavničkog tijela te jedinice lokalne samouprave.

Članak 7.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika s prebivalištem na području Grada Bakra u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđeno u smislu članka 5. stavka 1. ove Odluke smanjuje se kako slijedi:

- roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/98, 18/00, 3/01, 29/01, 7/02 - pročišćeni tekst, 30/03),

- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića sa dvoje ili više djece koja istodobno pohađaju Dječji vrtić, za drugo dijete 50%, za svako daljnje dijete 100%,

- za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za 20%,

- roditelju, korisniku prava na dječji doplatak 500d cijene usluga Dječjeg vrtića, utvrđene u smislu članka 5. ove Odluke.

Članak 8.

Roditelj-korisnik plaća cijenu usluga dječjeg vrtića na račun Dječjeg vrtića.

Članak 9.

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih očevidnika o prisustvu djece u Dječejm vrtiću.

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju-korisniku usluga najkasnije do 10-tog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Roditelj-korisnik dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije u roku od osam dana od primitka računa.

Članak 10.

Prilikom upisa djeteta u Dječji vrtić, roditelj je dužan uplatiti Dječjem vrtiću beskamatni predujam u visini iznosa sudjelovanja roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punom mjesečnom iznosu.

Uplaćeni predujam iz stavka 1. ovog članka obračunava se zadnjim obračunom sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića prilikom ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića.

Članak 11.

Grad Bakar je obvezan platiti obveze temeljem ove Odluke do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec na temelju privremenog obračuna. Uz privremeni obračun Dječji vrtić je dužan dostaviti primjerke svih ispostavljenih računa roditelju-korisniku.

Konačni obračun utvrdit će se na Gradskom vijeću po prihvaćanju konačnog financijskog izvještaja.

Članak 12.

Međusobna prava i obveze Grad Bakar, Dječji vrtić i roditelj-korisnik uredit će ugovorom.

Članak 13.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-05-24/MS

Bakar, 14. studenoga 2005.

GRAD BAKAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Zdravko Božičević, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr