SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
164

164.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04), članka 2. stavak 3. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/C »Poljana« (»Službene novine« broj 8/00) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i

6/04), Županijsko poglavarstvo je na 12. sjednici održanoj 24. studenoga 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije
s ovlaštenika koncesije »Lošinjska plovidba-Turizam« d.o.o. na tvrtku »Uvala Poljana« d.o.o.

I.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/ C »Poljana« u Malom Lošinju s dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije trgovačkog društva »Lošinjska plovidba - turizam« d.o.o., Privlaka bb, Mali Lošinj na novog Ovlaštenika koncesije »Uvala Poljana« d.o.o., Privlaka bb, Mali Lošinj.

Ovlaštenik koncesije »Uvala Poljana« d.o.o., Mali Lošinj, stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/C »Poljana« iz članka 1. i 2. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/C »Poljana« (»Službene novine« broj 8/00), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom i Ugovorom o koncesiji (Klasa: 022-04/00-03/09, Ur. broj: 2170-01- 21/00-7 od 20. travnja 2000. godine), uz uvjet prihvaćanja prava Davatelja koncesije na izmjenu visine koncesijske naknade sukladno Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/ 04), danom potpisa Ugovora iz točke II. ove Odluke.

II.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Ovlaštenikom koncesije i novim Ovlaštenikom koncesije ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog ovlaštenika.

Ukoliko novi Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše predmetni ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/26

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-12

Rijeka, 24. studenoga 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, koja je tiskana u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 28 od 31. listopada 2005. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

U članku I. točki 2. »Za osnovnu školu »Dr. Josipa Pančića« Bribir« brišu se riječi »Andrea Gašparović, predstavnik osnivača«, a dodaju riječi »Zoran Spoja, predstavnik osnivača«.

U članku I. točki 21. »Za osnovnu školu »Maria Martinolića«, Mali Lošinj« umjesto »Sandra Maljić, predstavnik učiteljskog vijeća« treba upisati »Ivan Žeželj, predstavnik učiteljskog vijeća«, a umjesto »Ivan Žeželj, predstavnik učiteljskog vijeća« treba upisati »Sandra Maljić, predstavnik vijeća roditelja«.

U članku I. točki 27. »Za osnovnu školu »Jurja Klovića« Tribalj« brišu se riječi »Zoran Spoja, predstavnik osnivača«, a dodaju riječi »Adriana Gašparović, predstavnik osnivača«.

Klasa: 021-04/05-02/92

Ur. broj: 2170/01-11-01-05-6

Rijeka, 28. studenoga 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=146&mjesto=00001&odluka=164
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr