SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
164

162.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 106/03) i članka 10. stavak 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici od 27. listopada 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o pristupanju Primorsko-goranske županije
Skupštini EUROREGIJE JADRAN

I.

Primorsko-goranska županija pristupa Skupštini EUROREGIJE JADRAN.

II.

Ovlašćuje se Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje pristupnih dokumenata i zastupanje Županije u tijelima EUROREGIJE JADRAN.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«

Klasa: 021-04/05-02/87

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 27. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

PROTOCOL ON THE ESTABLISHMMENT OF THE ADRIATIC/IONIAN EUROREGION (2nd draft)

Termoli (Italy) 9 November 2004

PREAMBLE

The representatives of international, national, regional and local authorities of Europe present at the International Conference held in Termoli (Italy) on 8 and 9 November 2004:

considered that the regions, provinces and cities of the Adriatic and Ionian coast are a valuable resource and can contribute significantly to European integration by establishing various forms of transfrontier, transnational and interregional co-operation;

considered that the enlargement of the European Union is at an advanced stage and that all Europe's institutions are vesting particular importance in the countries of Soutli-Eastern Europe;

stressed that the reinforcement of the co-operation between local and regional authorities of the Adriatic and Ionian basin can contribute to the promotion of peace, stability and prosperity in Central and South-Eastern Europe;

*****

The signatory parties of the present protocol

Having regard to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities of the Council of Europe (1980) and its Additional Protocols;

Having regard to the European Charter of Local Self-Govemment of the Council of Europe (1985);

Having regard to the decision of 13 November 2002 of the Bureau of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, who decided to reinforce its activities for the co-operation in the Adriatic area;

Having regard to the results of the meeting held Pula (Croatia) at the initiative of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe and of the Istrian Region and of the »Pula Declaration« concerning the interregional co-operation approved in Pula on 28 June 2004;

Having regard to the conclusions of the meeting held in Dubrovnik (Croatia) on 6 September 2004 at the initiative of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe and of the Municipality of Dubrovnik;

Having regard to the results of the Conference on Sustainable Development of the Adriatic held in Chioggia (Italy) on 23-24 September 2004 and organised by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe;

Having regard to the results of the 5th Forum of Cities and Regions of South East Europe, held in Budva (Serbia and Montenegro) on 11-12 October 2004, organised by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe and the Foundation for the Economy and Sustainable Development of the Regions of Europe (FEDRE);

Having regard to the results of the Ministerial Conference of the South East European countries held in Zagreb (Croatia) on 25-26 October 2004.

decide to enter an operational phase with a view to define:

1. an Adriatic/Ionian Euroregion organised on the basis of:

A) the Temporary »Council of the Adriatic« whose representatives will be appointed according to the following proposal:

- 9 representatives of Italian regions

- 7 representatives of Croatian Zupanije

- 3 Mayors of Slovenia

- 1 representative of the Mostar Neretva canton

- 1 representative of the government of Montenegro

- 5 representatives of Albanian regions

- 3 representatives of coastal regions of the Ionian Sea in Greece

- representatives of the European Union

- 1 representative of the Committee of Ministers of the Council of Europe

- 1 representative of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

- 1 representative of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

- 1 representative of the Food and Agriculture Organisation (FAO)

- 2 representatives of the Forum of the Adriatic Cities

- 1 representative of NALAS

- 1 representative of the Italian Association of Municipalities (ANCI)

B) Five »Permanent Committees« according to the following proposal:

- The Committee on Environment

- The Committee on Tourism and Culture

- The Committee on Agriculture

- The Committee on Fisheries

- The Committee on Transport infrastructures

2. Concentrate the activities of the Euroregion on the following objectives:

- re-inforce stability

- promote sustainable development

- implement social and economic cohesion

- integrate all Adriatic Countries in the European Union

- cooperate in the framework of the European Union projects

The signatory parties of the present protocol invite the President of the Istrian Region to organise the first meeting of the temporary Adriatic Council within 4 months from the signature of the present protocol;

The temporary Adriatic Council, Chaired by the Istrian Region, will define the objectives, the statute, the organisation and the financing of the Euroregion as well as the final composition of the Adriatic Council;

The Istrian Region will organise the first meeting of the Adriatic Council in its final composition within 9 months from the signature of the present protocol.

PROTOKOL O OSNIVANJU
JADRANSKO-JONSKE EUROREGIJE

(drugi nacrt)
Termoli (Italija), 9. studenoga 2004.

UVOD

Predstavnici međunarodnih, državnih, regionalnih i lokalnih vlasti u Evropi, prisutni na Međunarodnoj konferenciji održanoj u gradu Termoli (Italija) 8. i 9. studenoga 2004. godine:

zaključili su da regije, pokrajine i gradovi Jadranske i Jonske obale predstavljaju vrijedan potencijal, odnosno da mogu značajno doprinijeti evropskoj integraciji uspostavljanjem različitih oblika prekogranične, transgranične i međuregionalne suradnje;

zaključili su da je širenje Evropske unije u uznapredovanoj fazi, odnosno da sve evropske ustanove imaju poseban značaj u zemljama jugoistočne Evrope;

istaknuli su da jačanje suradnje između lokalnih i regionalnih vlasti jadranskog i jonskog bazena može doprinijeti promicanju mira, stabilnosti i prosperiteta u srednjoj i jugoistočnoj Evropi;

*****

Potpisnici ovog Protokola

Imajući u vidu Evropsku okvirnu konvenciju o transgraničnoj suradnji između teritorijalnih jedinica i vlasti Vijeća Evrope (1980) i njegova dodatnog protokola;

Imajući u vidu Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi Vijeća Evrope (1985);

Imajući u vidu odluku od 13. studenoga 2002. Ureda Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope koji je donio odluku o jačanju svoje djelatnosti u cilju suradnje na jadranskom području;

Imajući u vidu rezultate sastanka održanog u Puli (Hrvatska) u vezi inicijative Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope i Istarske županije, te Pulske deklaracije o međunarodnoj suradnji prihvaćene u Puli dana 28. lipnja 2004.;

Imajući u vidu zaključke sa sastanka održanog u Dubrovniku (Hrvatska) 6. rujna 2004.; na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope i Grada Dubrovnika;

Imajući u vidu rezultate Konferencije o održivom razvoju održane u gradu Chioggia (Italija) dana 23. i 24. rujna 2004. u organizaciji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope;

Imajući u vidu rezultate petog Foruma gradova i regija jugoistočne Evrope, održanog u Budvi (Srbija i Crna Gora) 11. i 12. rujna 2004. u organizaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope i Evropske zaklade za održivi razvoj u regijama Evrope (FEDRE);

Imajući u vidu rezultate ministarske Konferencije zemalja jugoistočne Evrope održane u Zagrebu (Hrvatska) dana 25. i 26. studenoga 2004.

Odlučuju pristupiti operativnoj fazi radi utvrđivanja:

1. Jadransko-jonske Euroregije organizirane na temelju:

A) Privremenog »Jadranskog vijeća« čiji će predstavnici biti imenovani na osnovi sljedećeg prijedloga:

- 9 predstavnika iz talijanskih regija

- 7 predstavnika iz hrvatskih županija

- 3 gradonačelnika iz Slovenije

- 1 predstavnik Mostarsko-nerervanskog kantona

- 1 predstavnik Vlade Crne Gore

- 5 predstavnika iz albanskih regija

- 3 predstavnika priobalnih regija Jonskog mora u Grčkoj

- ... predstavnika Evropske unije

- 1 predstavnik Savjeta ministara Vijeća Evrope

- 1 predstavnik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope

- 1 predstavnik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope

- 1 predstavnik Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO)

- 2 predstavnika Foruma Jadranskih gradova

- 1 predstavnik Mreže udruženja lokalne vlasti jugoistočne Evrope (NALAS)

- 1 predstavnik Talijanske udruge gradova (ANCI)

B) Pet stalnih odbora organiziranih na sljedeći način:

- Odbor za okoliš

- Odbor za turizam i kulturu

- Odbor za poljoprivredu

- Odbor za ribarstvo

- Odbor za prijevoz i infrastrukturu.

Usredotočiti aktivnost Euroregije na sljedeće ciljeve:

- jačati stabilnost

- promicati održivi razvoj

- oživotvoriti socijalnu i gospodarsku koheziju

- integrirati sve države na Jadranu u Evropsku uniju

- surađivati u okviru projekata Evropske unije.

Strane potpisnice ovog Protokola pozivaju župana Istarske županije da u suradnji s Regijom Molise organizira prvi sastanak privremenog Jadranskog vijeća tijekom iduća četiri mjeseca nakon potpisivanja ovog Protokola.

Privremeno Jadransko vijeće, kojim će predsjedati Istarska županija, utvrdit će ciljeve, statut, organizaciju i financiranje Jadranske euroregije, kao i konačni sastav Jadranskog vijeća.

Privremeno Jadransko vijeće dogovorit će s nacionalnim Vladama i parlamentima razinu i način njihova sudjelovanja u ovoj inicijativi.

Istarska će županija organizirati prvi sastanak Jadranskog vijeća u svom konačnom sastavu u roku od 9 mjeseci od potpisivanja ovog Protokola.

Preveo Antonio Battistella; ovjerila Marija Mičetić, sudski tumač za engleski jezik, postavljena rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci.

Rijeka, 10. 11. 2005.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=146&mjesto=00001&odluka=162
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr