SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 39. Petak, 10. studenog 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

55.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine,' broj143/21) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 09/18 i 09/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 3. studenog 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

IZMJENAMA I DOPUNAMA ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI
U GRADU MALOM LOŠINJU

I.

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Malom Lošinju (“Službene novine Primorsko-goranske županije”“ broj 16/22., dalje u tekstu: Kodeks) mijenja naziv i glasi:

„KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA MALOG LOŠINJA“

II.

U cjelokupnom tekstu Kodeksa izraz „Etički kodeks“ zamjenjuje se izrazom „Kodeks ponašanja“ u određenom broju i padežu, a naziv „nositelji političkih dužnosti“ zamjenjuju se riječima „članovi Gradskog vijeća“.

III.

Članak 3. briše se.

IV.

U članku 4. stavak 1. dodaju se točke 5. i 6. koje glase:

„5. poslovni subjekti su trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona

6. privatni interes obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist člana Gradskog vijeća i povezanih osoba.“

V.

Iza članka 8. dodaje se naslov koji glasi:

II. a OBVEZE ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA U SVRHU SPREČAVANJA SUKOBA INTERESA

VI.

Iza naslova „II. a OBVEZE ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA U SVRHU SPREČAVANJA SUKOBA INTERESA” dodaje se članak 8.a koji glasi:

“U obnašanju dužnosti član Gradskog vijeća ne smije svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa.

Sukob interesa postoji kada je privatni interes člana Gradskog vijeća u suprotnosti s javnim interesom, a posebice:

- kada privatni interes člana Gradskog vijeća može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (potencijalni sukob interesa),

- kada je privatni interes člana Gradskog vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (stvarni sukob interesa).”

VII.

Iza članka 8.a dodaje se članak 8.b koji glasi:

“Član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

VIII.

Iza članka 8.b dodaje se članak 8.c koji glasi:

“Član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem, posredstvom predsjednika Gradskog vijeća, u roku od 15 dana obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Malim Lošinjem te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojih je Grad Mali Lošinj osnivač ili član.”

IX.

Iza članka 8.c dodaje se članak 8.d koji glasi:

„Član Gradskog vijeća je dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, u pravilu u roku od 60 dana od dana izbora ili imenovanja na dužnost.

U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa član Gradskog vijeća je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni interes od javnog interesa.

U slučaju dvojbe predstavlja li neko ponašanje povredu odredbi ovoga Kodeksa ili drugog zabranjenog ili propisanog ponašanja predviđenog ovim Kodeksom, član Gradskog vijeća je dužan zatražiti mišljenje Odbora iz članka 12. ovoga Kodeksa, koji će najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva člana Gradskog vijeća dati obrazloženo mišljenje.

U procjeni postojanja sukoba interesa posebno će se voditi računa o prirodi dužnosti koju član Gradskog vijeća obavlja i o javnom interesu“.

X.

U članku 13. u stavku 3. poslije riječi “Gradsko vijeće” dodaje se zarez i riječi:

“a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.”

XI.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici, a na temelju javnog poziva. Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.”

XII.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Predsjednika i članove Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici, a na temelju javnog poziva.”

XIII.

Ova Izmjena i dopuna Kodeksa stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavljuje se i na mrežnim stranicama Grada Malog Lošinja.

KLASA: 024-05/23-01/01

URBROJ: 2170-10-01-23-4

Mali Lošinj, 3.11.2023.g.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2294&mjesto=10005&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr