SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 39. Petak, 10. studenog 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

54.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/,22, 101/23) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18, 9/21), na svojoj sjednici održanoj dana 3. studenog 2023. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Dječjeg vrtića Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj na sjednici održanoj 25. listopada 2023. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko - goranske županije”.

Klasa: 601-01/23-01/02

Ur. broj: 2170-10-01-23-5

Mali Lošinj, 3.11. 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2294&mjesto=10005&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr