SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
GRAD BAKAR
151

26.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96,......103/03), članka 3. stavka 1. i članka 4. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine« broj 80/01), te članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na 20. sjednici održanoj 10. studenoga 2005. donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo na području Grada Bakra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje radno vrijeme i raspored radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo radnim danom, nedjeljom i blagdanom na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad).

II. RADNO VRIJEME I RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 2.

Radno vrijeme prodavaonica svih vrsta, trgovac određuje samostalno na način da:

- radnim danom poslovanje započne najranije u 07,00 sati, a završi najkasnije u 22,00 sata;

- nedjeljom poslovanje započne najranije u 08,00 sati, a završi najkasnije u 13,00 sati.

Iznimno od odredbi iz stavka 1. ovog članka, prodavaonice i kiosci za prodaju prehrambenih proizvoda, te trgovine svježom i smrznutom ribom (ribarnice) mogu poslovati na način da:

- radnim danom poslovanje započnu u 06,00 sati, a završe najkasnije u 22,00 sata;

- nedjeljom poslovanje započnu najranije u 07,00 sati, a završe najkasnije u 13,00 sati.

U dane državnih blagdana i neradnih dana prodavaonice u pravilu ne rade.

Prodavaonice svih vrsta mogu raditi jednokratno i dvokratno, prema odluci trgovca.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 2. stavka 1. podstavka 2. i članka 2. stavka 2. podstavka 2. ove Odluke, prodavaonice svih vrsta i kiosci za prodaju prehrambenih proizvoda, mogu poslovati sve nedjelje u prosincu i nedjelje koje padaju na dan uoči blagdana i neradnih dana u vremenu od 07,00 do 18,00 sati.

Članak 4.

Benzinske postaje i ljekarne posluju radnim danom, nedjeljom i blagdanom u radnom vremenu koje trgovci samostalno odrede.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ukoliko se ocijeni da na određenoj lokaciji nije zadovoljena opskrba potrošača lijekovima ili nafnim derivatima, Gradsko poglavarstvo posebnom odlukom odredit će radno vrijeme i raspored radnog vremena najmanje jedne prodavonice iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 5.

Radno vrijeme tržnica na malo odredit će se posebnom odlukom.

Radno vrijeme sajmova određuje se na način da sajmovi radnim danom, nedjeljom i blagdanam započnu poslovanje najranije u 07,00 sati, a završe najkasnije u 22,00 sata.

Članak 6.

Na zahtjev trgovca, Gradsko poglavarstvo može odobriti radno vrijeme u trajanju od 00,00 do 24,00 sata neprekidno.

Zahtjev se podnosi Gradskom poglavarstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo i poduzetništvo.

Zahtjev mora biti obrazložen.

Članak 7.

Gradsko poglavarstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju stručno-poslovnih organizacija može odobriti radno vrijeme prodavaonice u trajanju od 00,00 do 24,00 sata neprekidno, pod uvjetom da:

- postoji interes Grada za opskrbom određenim proizvodima na pojedinoj lokaciji;

- trgovac osigura dovoljan broj koševa za smeće u neposrednoj blizini prodavaonice;

- trgovac osigura dovoljan broj parkirnih mjesta u neposrednoj blizini prodavonice, te takvim poslovanjem ne ugrožava normalan tijek odvijanja prometa.

U tijeku poslovanja u vremenu utvrđenom stavkom 1. ovog članka, trgovac mora osigurati poštivanje javnog reda i mira u objektu i u neposrednoj okolini objekta, te voditi računa o čistoći okoliša.

Članak 8.

Gradsko poglavarstvo, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo i poduzetništvo, može skratiti radno vrijeme prodavaonice iz članka 7. ove Odluke, do granice radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, ukoliko se temeljem zapisnika nadležnih tijela utvrdi da trgovac:

- ne osigurava poštivanje javnog reda i mira u objektu i u neposrednoj blizini objekta;

- ne vodi računa o čistoći okoliša.

Članak 9.

U dane blagdana i neradnih dana prodavaonice svih vrsta i kiosci za prodaju prehrambenih proizvoda ne posluju, osim na dan blagdana Uskrsni ponedjeljak - Drugi dan Uskrsa, 15. kolovoza - Velika Gospa, te 26. prosinca - Božićni blagdani, kada je dozvoljen rad prodavaonicama svih vrsta, kioscima za prodaju prehrambenih proizvoda i drugim oblicima trgovine.

Članak 10.

Trgovac je dužan dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo i poduzetništvo »Obrazac prijave radnog vremena prodavaonice« u suglasju s odredbama članka 8. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine« broj 80/01).

Članak 11.

Trgovac je dužan obavijestiti Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo i poduzetništvo o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice najmanje deset dana prije zatvaranja, a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u obitelji, nepredviđeni popis robe, inventura, nesreća i sl.) u roku od pet dana od zatvaranja prodavaonice.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Trgovci su dužni svoje poslovanje uskladiti s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/05-01/43

Ur. broj: 2170-02-02-05-9

Bakar, 14. studenoga 2005.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr