SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
158

157.

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 52/90 pročišćeni tekst, 5/91,9/91,61/91,26/ 93, 76/99, 13/02 i 160/04 ), a u svezi zahtjeva Ponikve d.o.o. iz Krka od 17. listopada 2005. godine i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština na sjednici održanoj dana 17. studenoga 2005. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju čiste sječe šume u svrhu izgradnje
vodoopskrbe visoke zone Vrbnik, Garica i Risika na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Odobrava se investitoru tvrtki Ponikve d.o.o. iz Krka čista sječa šume u privatnom vlasništvu, radi izgradnje vodoospkrbe visoke zone Vrbnik, Garica i Risika, na dijelu nekretnine katastarske čestice broj 7231/5, upisane u zemljišno-knjižni uložak broj 1035, katastarska općina Vrbnik, čija je ukupna površina 6.255 m2, u vlasništvu Martinčić Josipa pok. Nikole.

Članak 2.

Čista sječa izvršit će se sukladno građevinskoj dozvoli Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, Ispostava Krk (Klasa: UP/I- 361-03/04-01/284, Ur. broj: 2170-83-01-05-8-JM) od 4. veljače 2005. godine na dijelu predmetne nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke, u dužini od 192 m i u širini od 3 m.

Članak 3.

Prije čiste sječe šume tvrtka Ponikve d.o.o. iz Krka dužna je ishoditi u zemljišnim knjigama upis prava služnosti na nekretnini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ponikve d.o.o. iz Krka su dužne u roku od 3 godine od donošenja ove Odluke navedeno zemljište privesti namjeni u skladu s člankom 1. ove Odluke.

Ako Ponikve d.o.o. iz Krka ne privedu namjeni zemljište u roku navedenom u stavku 1. ovog članka, dužno je izvršiti pošumljavanje katastarskih čestica na kojima je izvršena čista sječa šume u roku od godine dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/107

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 17. studenog 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=144&mjesto=00001&odluka=157
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr