SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

48.

Na temelju čl. 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18, 32/20), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) i čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ” broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18, 9/21), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 27. rujna 2023. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na nekretnini pod oznakom k.č.br. 3587/1, zk.ul. 1248 k.o. Mali Lošinj – grad, katastarske površine 16 m2, budući da predmetna čestica u naravi ne predstavlja javno dobro, već okućnicu odnosno dvorište zgrade sagrađene na k.č.br. 696 k.o. Mali Lošinj – grad.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 944-17/16-01/06

URBROJ: 2170-10-01-23-7

Mali Lošinj, 27. rujna 2023.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=10005&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr