SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

46.

Na temelju članaka 4., 5. i 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne Novine, broj: 83/22), članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko – goranske županije”, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici donijelo je dana 27. rujna 2023. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi
Grada Mali Lošinj za 2024. godinu.

Članak 1.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu jedinica lokalnih samouprava odnose se na kulturne djelatnosti (arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost, audiovizualna djelatnost), kulturno-umjetničko stvaralaštvo (dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam), djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom i transverzalna područja (međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, digitalizacija u području kulture).

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave programom utvrđuje javne potrebe u kulturi na temelju svojih interesa te u skladu s odredbama Zakona.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) za 2024. godinu određuju se one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života na području Grada Mali Lošinj, a obuhvaćaju:

- djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija kulture,

- djelatnosti kulturno – umjetničkog amaterizma,

- akcije i manifestacije u kulturi,

- zaštitu i održavanje kulturnih dobara,

- održavanje, adaptacije i zahvate na objektima kulture.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj u 2024. godini osiguravaju se u proračunu Grada za 2024. godinu. Jedinstveni upravni odjel Grada prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za odobrene programe.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja na području Grada Mali Lošinj za 2024. godinu iznose 1.581.900,00 eura (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Program 8002 Razvoj civilnog društva, Ustanove u kulturi: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj i Lošinjski muzej).

Članak 4.

Radi ostvarivanja Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj u proračunu Grada osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ovaj Program javnih potreba u kulturi objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, stupa na snagu prvog dana od dana objave, a primjenjuje se od dana početka važenja proračuna Grada Mali Lošinj za 2024. godinu.

KLASA: 611-04/23-01/02

URBROJ: 2170-10-01-23-5

Mali Lošinj, 27. rujna 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=10005&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr