SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 32. Srijeda, 20. rujna 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

63.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 - službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20), članka 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 12. sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22), u članku 8. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Korisnik ispunjava socijalni uvjet i u slučaju ako mu je Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđen invaliditet I. ili II. stupnja.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. alineji 5. iza riječi: “100 eura“ dodaju se riječi: “u odnosu na iznos iz alineje 4. ovog stavka.“

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Uvjet prihoda od mirovine ispunjava Korisnik – umirovljenik, koji ostvaruje mirovinu te čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj.“

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podatka o iznosu objavljenom na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji iznos je utvrđen za razdoblje kalendarske godine koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, s uključenim međunarodnim ugovorima.“

Članak 4.

U članku 14. dodaje se alineja 15. koja glasi:

„15. pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika osnovne škole.“

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. alineji 1. iza riječi: „socijalni uvjet“ dodaju se riječi: „ iz članka 8. stavka 1. ove Odluke“.

Članak 6.

U članku 22. u stavku 1. iza riječi: „osobnu invalidninu“ dodaju se riječi: „odnosno ako ispunjava uvjet iz članka 8. stavka 2. ove Odluke.“

U stavku 2. u alineji 3. riječi: „odnosno s priznatim pravom na doplatak za pomoć i njegu“ brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi: „Uz zahtjev za ostvarivanje prava prilaže se rješenje nadležnog tijela za socijalnu skrb, odnosno Nalaz i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kojim dokazuje utvrđeni stupanj invaliditeta te mu pravo na novčanu pomoć traje sve dok se ne promijene utvrđene okolnosti po priloženom rješenju, a najduže do kraja tekuće godine za koju je podnio zahtjev.“

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: „ako“ dodaje se riječ: „pokojnik“.

U stavku 1. alineji 1. iza riječi: „socijalni uvjet“ dodaju se riječi: „ iz članka 8. stavka 1. ove Odluke“.

Članak 8.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Pravo na pomoć u podmirenju troškova smještaja u psihijatrijskoj bolnici, ustanovi socijalne skrbi ili domu za starije i nemoćne, može, na teret Općine u dijelu ili cijelosti, ostvariti Korisnik, ako ispunjava uvjet prihoda.“

Članak 9.

U članak 29. dodaje se stavak 6. koji glasi:

„Pravo na pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja Korisnik može ostvariti pod uvjetom da nema dugovanja prema Općini Omišalj.“

Članak 10.

Iza članka 30. dodaje se naslov „15. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE“ i članak 31. koji glasi:

„Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza do Osnovne škole u Omišlju, može ostvariti Korisnik, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda

- uvjet korištenja doplatka za djecu

- uvjet samohranog roditelja

- posebni uvjet.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza odnosi se samo na Korisnike koji u mjestu svog prebivanja nemaju mogućnost ukrcaja na školski autobus, odnosno kojima je autobusna stanica udaljena najmanje 1 km od mjesta prebivanja.

Korisnik ima pravo na mjesečnu pomoć u visini iznosa mjesečne putne karte trgovačkog društva koje obavlja prijevoz u trenutku podnošenja zahtjeva redovnom linijom autobusa.

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku iznos novčane pomoći doznačuje putem banke ili na drugi prihvatljiv način.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza vrijedi do kraja školske godine, a odnosi se na relaciju od mjesta prebivališta do Osnovne škole u Omišlju.

Ukoliko je u jednoj obitelji više djece koja pohađaju istu osnovnu školu, zahtjev se može podnijeti samo za jedno dijete, osim ako su djeca u različitim smjenama nastave.“

Članak 11.

Dosadašnji članci od 31. do 35. postaju članci od 33. do 37.

Članak 12.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije stupanja na snagu ove Odluke, dovršiti će se prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi ('Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/80

URBROJ: 2170-30-23-11

Omišalj, 14. rujna 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2287&mjesto=51513&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr