SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 32. Srijeda, 20. rujna 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

45.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 09/18 i 9/21), a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske br. 15/23 i 44/23) i Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2023. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske br. 46/22), gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 13. rujna 2023. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA

prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel
Grada Malog Lošinja u 2023. godini

I.

Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinj u 2023. godini („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 3/23 i 32/23), mijenja se kako slijedi:

U članku II. stavak 1. pod točkom b dodaje se alineja:

- „viši stručni suradnik za obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente (1 izvršitelj/ica)“

U članku III. stavak 1. pod točkom a dodaje se alineja:

- „viši stručni suradnik za obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente (1 izvršitelj/ica)“

II.

Ove Izmjene i dopune Plana prijma u službu stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 100-02/23-01/01

URBROJ: 2170-10-01-23-7

Mali Lošinj, 13. rujna 2023.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2287&mjesto=10005&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr