SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 30. Ponedjeljak, 4. rujna 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

44.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), članka 47. stavka 3. točka 9. Statuta Grada Malog Lošinja ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21), članka 5. stavka 4. i članka 10. stavka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 9/18, 36/22), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja, te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 11. kolovoza 2023. godine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja (dalje u tekstu:Pravilnik) KLASA:024-04/23-04/06 URBROJ:2170-10-01-23-3 od 18. travnja 2023. godine, mijenja se u članku 12. na sljedeći način:

- u točci 16. Viši stručni suradnik za obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente, pod brojem izvršitelja broj ”1” se zamjenjuje s brojem ”2”;

- u točci 29. Viši stručni suradnik za EU projekte, pod brojem izvršitelja broj ”2” se zamjenjuje s brojem ”1”.

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Pravilnika objavit će se na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja i u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu osmog dan od dana objave.

KLASA: 024-04/23-04/06

URBROJ: 2170-10-01-23-7

Mali Lošinj, 11. kolovoza 2023.

GRADONAČELNICA

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2285&mjesto=10005&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr