SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
OPĆINA PUNAT

27.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10 i 114/22) i članka 32. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/22) Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva Općine Punat s opasnostima od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

Planom upoznavanja stanovništva regulira se način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobljava za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.

Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se stanovništvo Općine Punat obavještava putem plakata i službenih glasila te Internet stranice Općine o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.

Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku održati seminare, radionice i slično u vezi zaštite od požara.

Članak 3.

Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju sa zaštitom od požara te način na koji se to može dopuniti (npr.izborna nastava, redovite vježbe evakuacije).

Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a temeljem Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i sadržaja.

Programom zaštita od požara određuje se koje će se informacije vezane uz zaštitu od požara proslijediti stanovništvu putem Internet stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata te službenih glasila.

Članak 4.

Plan upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara donijeti će općinski načelnik u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara donijeti će se od strane općinskog načelnika u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

Članak 6.

Stanovništvo Općine Punat upoznati će se s neposrednom opasnošću od požara vatrogasnom sirenom koju će u slučaju požara pustiti u pogon DVD Krk – odjeljenje Punat na uobičajeni način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara, za cijelo područje Općine, u slučaju većeg požara.

U slučaju lokalnog požara stanovništvo Općine Punat koje se nalazi u blizini lokaliteta požara obavijestit će se putem kurira kako bi mogli osigurati zaštitu nepokretnih osoba, djece i ostalih osoba koje se ne mogu same zaštiti ili kretati i zaštitu stvari potrebnih za osnovne životne potrebe stanovnika i ostalih materijalnih i kulturnih dobara, te kako bi mogli pomoći u gašenju nastalog požara.

Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem lokalnih radiostanica i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije”.

KLASA:024-05/23-01/3

URBROJ:2170-31-01-23-13

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=51521&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr